N65 gered? Aanslag op de leefbaarheid van Vught

 

Iedere inwoner van Vught zal inmiddels weten dat er de komende jaren ingrijpende plannen zijn om zowel het trein- als het autoverkeer op een aangepaste wijze door en langs het grondgebied van onze gemeente te laten rijden. Eerst is de reconstructie van de N65 aan de beurt en juist maken veel inwoners zich grote zorgen. Wij vertegenwoordigen een groot aantal mensen en groepen van inwoners die door de voorgenomen reconstructie direct worden benadeeld. Daarom zetten wij voor iedereen de belangrijkste zaken nu op een rijtje. Voordat besluiten over de reconstructie zijn genomen is een Maatschappelijk Kosten Baten Analyse rapport uitgebracht onder ministeriële verantwoordelijkheid. Dit rapport is al in 2016 uitgebracht en uiteraard ook bij de verantwoordelijke wethouder bekend.

Wat bij veel inwoners niet bekend is, is dat de reconstructie van de N65 een negatief resultaat voor de inwoners van Vught oplevert. Uit het rapport (en de rapporten die daarop volgden) blijkt klip en klaar dat er meer (o.a. vracht)verkeer door Vught gaat rijden, eenvoudigweg omdat er minder aansluitingen op de N65 komen. De verkeersveiligheid in Vught zal daardoor flink afnemen. Uit het rapport blijkt dat vooral de doorstroming op de N65 zal verbeteren, wat vooral de automobilisten van buiten Vught ten goede zal komen. Maar de leefbaarheid binnen onze gemeente zal er duidelijk op achteruit gaan. Het kwalijke in dit geheel is dat het college de gemeenteraad niet tijdig en volledig heeft geïnformeerd over de inhoud van het rapport. Op het moment dat de raad in 2016 een besluit moest nemen over de beschikbaarstelling van tientallen miljoenen euro’s -uw belastinggeld- was dit rapport onbekend bij de gemeenteraad. Dat is helaas de conclusie die wij uit alle beschikbare stukken hebben moeten trekken. Uit de notulen van de raadsvergadering van 28 juni 2018, twee jaar later dus, blijkt dat de toegezegde kosten/batenanalyse toen nog steeds niet was verstrekt.

Wij beseffen dat er in een bepaald opzicht ook een verbetering voor Vught zal komen na de reconstructie. Maar deze baten, aldus het rapport, zijn in verhouding klein en hebben geen wezenlijke invloed op de negatieve conclusie van het rapport. Met de duurdere variant van de ombouw van de N65, het zogeheten Voorkeursalternatief VKA+, valt de verhouding hoogstwaarschijnlijk nóg negatiever uit. De kosten nemen immers toe en de baten worden nauwelijks beter. Maar dat heeft het college nooit willen onderzoeken. Wethouder Van Woesik informeert de gemeenteraad zeer selectief. Hij stelt de zaken veel te rooskleurig voor. Een gemeenteraad en zelfs ieder raadslid die deze gang van zaken accepteert, zal zich in november bij de verkiezingen voor de gemeenteraad moeten verantwoorden. We moeten nu in feite vaststellen dat de gemeenteraad van Vught een bedrag van afgerond 30 miljoen gaat uittrekken voor de ombouw van een autoweg, eigendom van het Rijk, die de leefbaarheid binnen Vught fors zal gaan aantasten. Een gezin met 2 kinderen bijv. gaat daaraan dan bijna 5.000 euro betalen. Daarmee worden niet alleen de belangen van omwonenden maar van alle inwoners van Vught geraakt.

In november van vorig jaar lezen we nog dat Vught moet gaan bezuinigen, de financiële rek is er gewoon uit. Terwijl er heel wat beleidssectoren in onze gemeente zijn, denk eens aan de maatschappelijke-, zorg-, jeugd-, onderwijs-, energietransitie etc. terreinen, die de komende jaren de nodige investeringen van gemeentezijde zullen gaan vergen. Wij willen dit benadrukken omdat het bestemmingsplan N65 al op de agenda staat van de gemeenteraad op 16 april. Vorig jaar zomer hebben veel inwoners, instellingen en anderen hun zienswijze over het ontwerpplan aan het college overgebracht. Uit vrijwel alle reacties blijkt een grote bezorgdheid over de gevolgen van het plan voor hun woonomgeving. Wij hebben nog geen gelegenheid gehad om het antwoord van het college op onze zienswijzen door te nemen. Maar het ligt wel voor de hand, gelet op de uitkomsten van het MKBA-rapport, dat een aantal en waarschijnlijk veel belanghebbenden in beroep zullen gaan als de vaststelling van het bestemmingsplan daartoe aanleiding zal geven. In de komende weken zullen de inwoners hierover telkens informatie via Het Klaverblad krijgen. Het MKBA-rapport is te downloaden via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/06/01/mkba-verkenning-n65-vught-haaren.

De vragen die Vught Participeert heeft gesteld over de gang van zaken zijn te vinden op: Waarom is de MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld?

Dr. Maaike GH Dautzenberg
Drs. H.M. van Sterkenburg

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …