N65 een politiek spel met Vught als speelbal

Afgelopen vrijdag 8 mei tijdens de vergadering van de commissie ‘Ruimte’ heeft het Vughtse college nogmaals bevestigd dat zij de tunnelvariant als beste oplossing ziet voor het bereiken van de doelstellingen ten aanzien van de leefbaarheid, barrièrewerking van de N65, luchtvervuiling, geluidshinder en milieubelasting, zoals zij ook in 2009 beschreven in het plan Visie Vught: Van Knelpunt naar Knooppunt. Alleen de prijs weerhoudt hen ervan om deze weg te bewandelen. Om dit beleid te ondersteunen heeft de gemeente snel een globale berekening gemaakt waarbij een tunnel-variant 330 miljoen euro (ex BTW) zou kosten gebaseerd op de Victory Boogie Woogietunnel in Den Haag. Al hoewel 330 miljoen relatief goedkoop is ten opzichte van de open tunnelbak die Vught nu wil plaatsen en die ons zeker 200 miljoen euro, verlaging van de levensverwachting vanwege luchtvervuiling en autoverkeer, een lock-down van jaren etc. gaat opleveren, zijn er ook nieuwe tunneltechnieken die zelfs binnen het huidige budget een mooie tunnel kunnen realiseren. Vanwege die vermeende hoge kostprijs van een tunnel heeft de Vughtse politiek in 2009, ondanks dat daar geen enkel onderzoek naar is gedaan, deze duurzame oplossing verlaten en omdat door het Rijk slechts 100 miljoen euro werd toegezegd, is de gemeente naarstig op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag: ‘wat kunnen we doen met 100 miljoen?’ omdat dit bedrag anders aan onze neus voorbij zou gaan. Het plan dat voor 100 miljoen moest worden gerealiseerd en nu al 155 miljoen kost waarvan de gevolgkosten voor de 10 jaar daarbij nog niet zijn meegenomen, is onderzocht op haalbaarheid en effectiviteit met als conclusie dat geen enkele doelstelling wordt bereikt en dat per saldo niets doen beter is omdat dit veel minder gevaar oplevert van verkeer en luchtvervuiling voor Vughtenaren. Zelfs het beoogde kleine voordeel voor N65 verkeer van vermindering van files vanwege het weghalen van stoplichten zal in ieder geval tijdens spitsuren niet worden gerealiseerd vanwege de aanzuigende werking van meer verkeer en de afritten die vol zullen staan met stoppende en optrekkende (vracht-) auto’s die bovenaan de oprit worden verrast door fietsers die voorrang hebben, zodat de N65 zelf wordt geblokkeerd. We zien dit effect duidelijk op de rotonde bij De Witte. Vught wil er nu 2 extra bijbouwen. Hierdoor zal stikstof- en fijnstofuitstoot fors toenemen en vanwege plotseling ontstane files, het aantal verkeersongelukken. Er bestaat tot op heden geen enkel onderzoek of cijfermatige onderbouwing ten faveure van het voorliggende plan, maar wel bewijzen dat Vught er zelfs sterk op achteruit gaat. Van wie is dit plan en wie wil het er, ondanks de negatieve gevolgen, toch nog doorheen drukken en waarom?

Gemeentebelangen: Deze partij is helaas niet in staat om de ingeslagen weg te heroverwegen en te toetsen aan de feiten. Zij denkt nog steeds dat de leefbaarheid gediend is met dit plan en dat een tunnel te duur is zonder ook maar enige moeite te doen dit grondig te onderzoeken. Ik denk dat bij de komende verkiezingen de afrekening zal plaatsvinden, als zij zich niet alsnog bedenken, zeker omdat je met deze partij zeker weet dat Vughts Belang absoluut niet wordt gediend. Integendeel!

PvdA-Groenlinks: Helaas is deze partij niet in staat om de loyaliteit ten aanzien van haar wethouder en zijn partner-in-crime de wethouder van Gemeente Belangen ongeschikt te laten zijn aan de enorme schade die haar achterban zal ondervinden vanwege de zware aantasting van het milieu en het beroep dat straks op sociale voorzieningen niet kan worden gehonoreerd vanwege geldgebrek. Ook zijn er nog veel extra investeringen nodig om de infrastructuur na de beoogde ingreep weer op orde te brengen qua capaciteit en veiligheid en zal de energie-transitie vertraging oplopen. Ongehinderd door kennis van zaken of onderbouwing van hun beweringen dendert zij door.

VVD: De VVD wil, zo staat op haar website, zuinig en zinnig met belastinggeld omgaan maar vanwege hun intensieve betrokkenheid vanaf het begin hebben zij zich nooit kritisch opgesteld met betrekking tot dit plan. De fractievoorzitter beweert dat zijn Fingerspitzengefühl aangeeft dat het een goed plan is. Hij realiseert zich echter niet dat zijn achterban de MKBérs in Vught de grootste klappen krijgen van de coronacrisis en dat de OZB fors omhoog zal moeten om de begroting, die nu al de te verwachten kosten niet kan dragen, te spekken. Ook andere voorzieningen komen de komende 10 jaar zwaar onder druk te staan. De VVD aanhang zal dit heel sterk gaan voelen.
Gelukkig zijn er ook partijen die begrijpen dat dit voorliggende plan zeer slecht is voor Vught.

D66: Deze partij heeft in het begin het plan sterk verdedigd maar ziet nu ook in dat, als je de cijfers analyseert en de nog te verwachten financiële gevolgen van de corona-crisis, op dit moment het geen goed plan is. Onlangs hebben zij gestemd voor het uitstellen van het besluit over de N65 vanwege de beperking van het democratisch proces nu. Zij hebben een wetenschappelijke achterban die zich op feiten laat overtuigen. Meten is weten dus dat komt wel goed.

CDA: Vanwege de kennis binnen de fractie met betrekking tot financiën en ruimtelijke ordening is het CDA tegen dit plan. Zij hebben de onderzoeken doorgenomen en geanalyseerd en zien dat het geen enkele doelstelling dient maar wel veel gevolgschade oplevert in termen van leefbaarheid, verkeershinder, luchtvervuiling etc. Bovendien gaan we in volle vaart naar een artikel 12 status en moeten wij gaan lenen bij omliggende gemeenten met als voorwaarden dat de OZB omhoog moet en andere bezuinigingen moeten worden doorgevoerd.

SP: Deze partij is gezegend met mensen die in staat zijn om, na goede analyse van de onderzoeken, in te zien dat het beoogde plan desastreus is voor Vught en onwenselijk. Ook zijn zij bereid om actief hun visie en beleid te ondersteunen met daadkrachtig optreden waar mogelijk. Zij begrijpen ook heel goed dat hun achterban geen behoefte heeft aan de reconstructie N65 maar dat men dit geld beter kan besteden aan sociale woningbouw en andere voorzieningen en de leefbaarheid binnen Vught.

Uiteraard is bovenstaande mijn persoonlijke globale analyse van de situatie. De onderliggende feiten echter geven klip en klaar aan dat dit plan geen enkel Vughts Belang dient. Omdat de tunnelvariant het enige duurzame alternatief is en dit voor hetzelfde geld kan worden gerealiseerd, lijkt het mij niet onredelijk de stemming ten aanzien van het voorliggende plan van de N65 reconstructie ten minste uit te stellen totdat de tunnelvariant deugdelijk is onderzocht en er een nieuwe MKBA is uitgevoerd met als uitgangspunt: Vughts Belang N65.

Dit zou ook heel veel ergernis, tijd en kosten besparen omdat ik gemerkt heb dat er flink wat mensen zich niet gehoord voelen en hun standpunt via de Raad van State willen bepleiten. Dan komen alsnog de analyses aan bod en de wijze waarop tot nu toe dit proces is verlopen. Hopelijk hoeft het niet zover te komen maar kunnen we als redelijke mensen deze confrontatie vermijden en er gezamenlijk uitkomen. Ik verzoek u vriendelijk doch met klem deze handreiking te honoreren.
De beoogde ingreep is dermate bepalend voor Vught dat er een Vught vóór en na de ingreep zal zijn en dat de raadsleden op 14 mei individueel gaan bepalen hoe zij door hun kinderen en kleinkinderen willen worden gezien, als duurzame voorvechters voor Vught of als volgeling van onderbuik- en fingerspitzengefühl. Nu kunnen zij een verschil maken voor de toekomst van vele generaties in Vught. Ofwel aan welke kant van de geschiedenis willen zij gaan staan?

Hubert Verheijen, een bezorgde Vughtenaar

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …