Meteoriet N65-R komt op ons af!!

Beste Vughtenaar, Helvoirt- en Cromvoirtenaar en andere belanghebbenden,

De meteoriet, metafoor voor de N65 Reconstructie, zal Vught en de Vughtenaren heel hard raken en niet alleen in de portemonnee (gemiddeld gezin betaalt minimaal € 5.000). Doordat er veel toe- en afritten verdwijnen waaronder belangrijke aansluitingen van en naar Den Bosch vanaf de JFK laan en Helvoirtseweg (totaal wordt 50% van de capaciteit weggenomen) zal er veel meer verkeer door de smalle straten van Vught komen (minimaal gemiddeld + 25% met uitschieters van + 400%) waardoor de leefbaarheid sterk wordt aangetast met meer slachtoffers door verkeer en slechte luchtkwaliteit (de meest dodelijke factor), meer files binnen Vught en slechte economische vooruitzichten zoals OZB naar 120% (art. 12 status) een lege gemeentekas de komende 10 jaar omdat er veel geld nodig is om na de ingreep de veiligheid te herstellen en de wegcapaciteit weer op orde te brengen. Dan is er geen geld meer voor andere zaken zoals de Corona-nasleep en de energietransitie. De oversteek-baarheid van de N65 vermindert met name voor fietsers en voetgangers en wordt voor bejaarden en minder validen onmogelijk vanwege de 2-3% hellingshoek over 500 meter (+ en -); 3 meter omhoog), waardoor, mede door geluidsschermen, het zicht wordt belemmerd. Door gebrek aan overzicht ontstaan ook, zeker op de ovondes, zeer gevaarlijke verkeerssituaties, vooral voor overstekende fietsers (zie rotonde bij De Witte). De oversteek bij de De Bréautélaan – Martinilaan wordt zeer gevaarlijk met elektrische bakfietsen tussen muisstille auto’s en fietsende schooljeugd die de hele weg mogen gebruiken met gedogen van autoverkeer. Dit is nu al een uitdaging tijdens de spits. Dit zelfde gevaar gaat zich ook voordoen op de Jagersboschweg.

ONDANKS ALLE WAARSCHUWINGEN VOERT DE COALITIE (VVD, PvdA-GL en GB) DIT PLAN UIT
Ondanks de zeer negatieve rapporten zoals het haalbaarheidsonderzoek (MKBA) waarin aangegeven wordt dat er voor Vught geen baten zijn maar alleen lasten (zelfs 6 miljoen onveiliger!), de studie over het verkeer op de Helvoirtseweg waarin aangegeven wordt dat deze nu al onveilig is (voldoet niet overal aan de veiligheidsnormen) en de hogere verkeerslasten niet aan kan en het rapport over de luchtkwaliteit dat aangeeft dat deze nu al heel erg slecht is (19,6 mcg/m3; op randje van slechtste categorie) en met de ingreep in de top van Nederland zit, heeft dit college toch gemeend de N65 Reconstructie door te zetten. Nooit is er aangegeven waar zij dit besluit op baseert. De heer Van Woesik, verantwoordelijk wethouder wordt door niemand gevraagd waar hij de wijsheid vandaan haalt dat de leefbaarheid van Vught omhoog gaat. Hoe komt hij daar bij? Welke (geheime) rapporten heeft hij? Alle beschikbare rapporten geven eenduidig het tegendeel aan.

Ondanks dat men weet dat er veel meer verkeer door Vught moet wil men geen onderzoek doen naar de gevolgen voor de Vughtse gezondheid (MER) omdat dit wettelijk niet vereist is (hetgeen ik bestrijd; zie arrest Beieren). Maar je wilt toch weten hoe groot de negatieve invloed van een dergelijke ingreep is op de gezondheid van je bevolking?

HET IS KLIP EN KLAAR: DE DOELSTELLINGEN VAN DE RECONSTRUCTIE WORDEN NIET BEREIKT

 • De luchtvervuiling neemt toe
 • De oversteekbaarheid wordt minder
 • De geluidsoverlast wordt vermeerderd
 • De bereikbaarheid wordt negatief beïnvloed
 • De vermeende betere doorstroming op de N65 (mogelijk het enige positieve aspect) wordt tijdens de spitsuren niet bereikt. Er zullen spontane files ontstaan omdat de toegangshellingen vol zullen staan met stoppende en optrekkende (vracht)auto’s die bovenaan (aankomende) fietsers voorrang moeten verlenen. Dus de verkeersveiligheid binnen Vught als ook op de N65 wordt verslechterd

VUGHT ALS AANTREKKELIJKE GROENE GEMEENTE STAAT OP DE TOCHT
Door het kappen van tenminste 410 oude majestueuze eiken, het verharden van de Jagersboschlaan, het verhogen van de luchtvervuiling door o.a. het aantrekkende en vervuilende verkeer op de N65 zal Vught kelderen op de lijst Van Elsevier als meest prettig woonbare gemeente. Willen we dit?

DE ENIGE DUURZAME OPLOSSING WORDT VOOR DE KOMENDE EEUW ONMOGELIJK
De enige echte duurzame oplossing, een volledige ondertunneling met daarbovenop een mooie rustiek 50km weg (zie Postweg) met 3 ruime rotondes zo mogelijk energie-opwekkend (zie Solaroad) of goedkopere alternatieven zoals een graaftunnel of de Zuid-Route, zullen voor de komende eeuw onmogelijk worden. Niemand gooit de open tunnelbak weer dicht de komende eeuw.

Waarom niet nu dit plan opzij zetten en eerst goed nadenken over een duurzame oplossing? De situatie zoals hij nu is, is volgens onderzoek beter dan het nieuwe voorstel voor de N65 reconstructie. Veel veiliger, duurzamer, goedkoper en slimmer. Men kan, indien wenselijk, meteen mooie doorzichtige geluidsschermen neerzetten waar nodig en over 10 jaar weghalen omdat door elektrificatie en eventueel ondertunneling dit dan geen probleem meer is.

POLITIEK:

 • Uit het rapport visie Vught blijkt dat in 2009 Vught overtuigd was van de enige duurzame oplossing zijnde een volledige ondertunneling.
 • Er is geen (onvoldoende) onderzoek gedaan naar de gevolgen en behalen van de doelstellingen. VVD wil dit zelf niet!
 • MKBA is achtergehouden en genegeerd (niets doen is beter en veel goedkoper) en ondemocratische besluitvorming etc.
 • Waarom wil men geen MER. Je wilt toch weten hoeveel levensjaren verloren gaan door uw plannen?
 • PvdA-GL stelt zonder onderbouwing dat er minder ongevallen zullen plaatsvinden. Het STER systeem geeft precies het tegenovergestelde aan: binnen Vught is onveiliger dan op de N65. Bovendien blijkt uit onderzoek naar verkeersongevallen geen enkel causaal verband tussen deze ongelukken en de wegsituatie zoals die er na de ingreep uitziet.
 • Gemeentebelangen geeft aan dat de leefbaarheid positief wordt beïnvloed maar kan niet aangeven waarop dat is gebaseerd.

FINANCIEEL:

 • Een rekenkamer ontbreekt. Er is geen controle op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.
 • Er is geen onderzoek gedaan naar de gevolgschade en benodigde investeringen.
 • Vught heeft nu al moeite om de begroting kloppend te krijgen. 33 miljoen en meer is onmogelijk te dragen door Vught.

LUCHTVERVUILING:

 • Deze is nu al veel slechter dan gemiddeld in Nederland. Een MER is niet aangevraagd
 • Het rapport van Arcadis wordt verkeerd geïnterpreteerd: het geeft aan dat het al heel slecht is met Vught en dat een klein beetje (?) meer het nu al grote probleem niet significant vergroot
 • Om de CO2 opname van 410 grote eiken te compenseren heeft men 100 keer zoveel nieuwe aanplant nodig. Waar zetten we 41.000 boompjes neer?

VEILIGHEID/BEREIKBAARHEID/OVERSTEEKBAARHEID:

 • aangeven hoe onveilig de ovondes worden voor fietsers: nu stoplicht (t.z.t. als de tunnel er ligt helemaal veilig) en met Reconstructie N65 3 of 4x kruisen met autoverkeer zonder overzicht (zie rotonde De witte) etc.
 • Oversteekbaarheid met 2 of 3% (de De Bréautélaan) hellingen met elektrische bakfietsen en auto’s door elkaar heen en bij Maurick jeugd die naar beneden scheurt (om nog op tijd te komen) en meteen een scherpe bocht maken met tegenliggers (ook auto’s) etc.
 • De N65 is veel veiliger dan de binnenwegen van Vught (zie STAR kaart).
 • Ga eens na hoe iemand nu van Den Bosch naar Regina Coeli komt en hoe dat moet na de N65 Reconstructie. Nu is het na het stoplicht 100 meter en dan naar links. Dan wordt dit veel gevaarlijker en een grote omweg door met name gebieden waar fietsers van en naar school gaan zoals op de Postweg, de oversteek De Bréautélaan-Martinilaan, de rotonde bij het Shell station, de Jagersboschlaan, de Vijverbosweg en de oversteek (ovonde) naar de Boslaan.

WEES WIJS, STEM WIJZER
De VVD, PvdA-GL en GEB zijn voorvechters voor dit domme plan. D66, CDA en SP zijn tegen dit plan.

Dus als u het beste voor Vught wilt, stem dan op een van deze laatste drie partijen.

Hubert Verheijen, een bezorgde Vughtenaar

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …