Inspraak

Inspraak is bedoeld om beslissingen te kunnen beïnvloeden. In de media horen we echter dat de voorbereiding voor de aanbestedingen al in volle gang is en dat de schop in 2021 gewoon de grond in moet. Met andere woorden, het besluit over de N65 lijkt al lang genomen. De inspraakronde van 7 mei was puur voor de vorm.
Nu horen we opeens geluiden dat de gemeente de inspraak wél serieus wil nemen. Ik vraag u: wat heeft u tot dusver gedaan met alle eerder gedane inspraak? De waarheid is dat veel Vughtenaren zich niet gehoord, noch serieus genomen voelen door hoe u in dit project bent omgegaan met al hun zorgen en bezwaren.
Daar waar burgers bijvoorbeeld vorig jaar één maand hadden om te reageren op het ontwerpbesluit Bestemmingsplan (een document van 1300 pagina’s inclusief bijlagen), nam de gemeente ruim 7 maanden om alle 125 ingediende zienswijzen van tafel te vegen. U besteedde liever veel tijd en gemeenschapsgeld aan onderzoeksbureaus en juristen in plaats van het gesprek met de indieners aan te gaan en samen oplossingen te zoeken.
“Gemeente Vught neemt inspraak serieus?” Het is tot nu toe een halve waarheid. Op basis waarvan moeten Vughtse burgers opeens vertrouwen hebben dat er na het besluit wél iets gedaan wordt met hun inbreng? Dit is niet de enige halve waarheid in dit N65 verhaal. Ik noem er nog twee. Neem het projectdoel: “Het duurzaam verbeteren van de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van en ín Vught”.
Het VKA+ plan maakt dit niet waar. Op veel punten verslechtert de veiligheid en leefbaarheid juist. U haalt met deze oplossing bijna dubbel zoveel verkeer naar het centrum van Vught. Dat leidt tot maximale belasting van wegen met als gevolg opstoppingen, onveilige en kwetsbare verkeersituaties midden in het dorp. U overschrijdt trillingsnormen. Uitstoot van stik- en fijnstof bereiken de grens van het toelaatbare voor gezondheid en milieu. Kortom, u lost doorstroom op de N65 op, maar haalt tal van nieuwe problemen het dorp in. Zelfs de wethouder erkent dit. Maar zegt pas te gaan nadenken over oplossingen, nadat het project gerealiseerd is. Als de geldkist leeg is en er geen budget meer is. Als er ook geen weg meer terug is.
De extra investeringen die deze oplossingen vergen, zijn op geen enkele manier meegenomen in de projectbegroting. De hele waarheid is dus dat de gemeente 33 miljoen uit wil geven aan een project dat een dikke onvoldoende scoort op het primaire doel. Is dit verantwoord projectmanagement? Is dit goed bestuur? Is dit waar u als raadsleden 14 mei voor kiest?
Nog zo’n twijfelachtige waarheid is dat Vught dit project betalen kan. De wethouder wil ons doen geloven dat het huishoudboekje dit prima dragen kan. Hij is een van de weinigen die dit zo ziet. Google eens op ‘financiële situatie Vught’ (echt even doen!), dan lees je over donkerrode cijfers en oplopende schulden. Weinig Nederlandse gemeenten staan er financieel zo slecht voor als Vught. Indien u instemt met dit plan, riskeert u hiermee dat Vught onder curatele komt te staan. Met alle gevolgen van dien voor o.a. de OZB en budgetten voor het sociale domein. Dit prestigeproject is een trein die op hoge snelheid moet en zal doorgaan. U weigert te kijken naar de tekortkomingen en de financiële gevolgen op de langere termijn. Hoeveel rode signalen zijn er nog nodig voordat u wakker wordt en ziet dat hier iets niet goed gaat? U kunt dit maar één keer goed doen! Ik roep u dus dringend op om 14 mei aan die noodrem te trekken en tegen dit plan te stemmen, dat rammelt in haar fundament. Dat is wat mij betreft het enige signaal, dat u uw voornemen om inspraak voortaan serieus te nemen, ook echt meent. Voeg nu de daad bij uw woord en neem tijd om in samenspraak met burgers een betere oplossing te zoeken. Zodat er een N65-plan komt dat breder gedragen wordt, waarbij de veiligheid en leefbaarheid ook in het Vughtse centrum duurzaam verbetert én dat financieel verantwoord is.

Susan Eggels

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …