Ingezonden: Bestuur Marggraff Stichting betreurt suggestieve beeldvorming NTR podcastserie zeer

Het bestuur van de Marggraff Stichting, de rentmeester en de nog levende familieleden van Ewald Marggraff herkennen zich absoluut niet in de onzorgvuldige en suggestieve beeldvorming van de NTR podcastserie ‘De brand in het landhuis’. Daarmee trekken de programmamakers de integriteit van het bestuur en de rentmeester in twijfel. Dat doet absoluut geen recht aan de inzet en goede naam van de bestuursleden en de rentmeester.

In de podcastserie gaan de makers op zoek naar de waarheid omtrent geruchten die sinds december 2003 de ronde doen over de brand in Zionsburg, waarbij bewoner Ewald Marggraff op tragische wijze kwam te overlijden. Ook proberen zij te achterhalen wat er waar is van de verhalen over verdwenen roerende zaken en tegoeden. De makers hebben het afgelopen jaar weliswaar uitgebreid onderzoek verricht, maar de interpretatie van hun onderzoeksresultaten is suggestief. De makers hebben zich onjuist en onvolledig laten informeren, lieten na om deze informatie bij de betrokken instanties te checken en hebben hoor en wederhoor zeer beperkt toegepast.

Aanpassing statuten en beleid
De stichting heeft conform het testament van Ewald Marggraff tot doel deze bezittingen minstens 200 jaar in stand te houden en de natuurhistorische gebieden in eigendom zorgvuldig te beheren. Alle acties van het bestuur zijn dan ook steeds in overleg met en met goedkeuring van de familie en de adviseurs van de familie tot stand gekomen. Daarbij is de grootste wens van de familie, namelijk herstel van Zionsburg en de instandhouding van de bezittingen steeds het uitgangspunt.

Sinds het najaar van 2017 is in eveneens in nauw overleg met en met goedkeuring van de familie Marggraff en haar adviseurs een nieuw stichtingsbestuur gevormd, dat een aantal wijzigingen doorvoert.

Good governance en de bijbehorende transparantie zijn belangrijke speerpunten van het bestuur. In dat kader heeft het bestuur een aantal zaken doorgevoerd en in gang gezet:
– Het bestuur heeft in overleg met en met goedkeuring van de familie de statuten aangepast met als doel de verkrijging van de (goede doelen) ANBI-status. Die is na overleg met de Belastingdienst per 27 augustus 2018 verleend.
– De aanpassing van de statuten voorziet ook in de oprichting van een voorgenomen Raad van Toezicht als advies- en toezichthoudend orgaan.
– De stichting heeft een aantal achterstallige jaarrekeningen laten samenstellen door een externe accountant.
– Het bestuur heeft een nieuw beleidsplan gemaakt en dat samen met de samengestelde jaarrekening via de website openbaar gemaakt.
– Het beheer van de onroerende zaken blijft zoals voorheen ondergebracht in Marrobel B.V. waarvan de stichting 100% eigenaar is en de directeur levert.
– Rentmeesterskantoor Van Hoven & Oomen dat vanaf 2007 uitvoerende zaken verricht op het gebied van onroerende bezittingen, landgoederen en pachtzaken, blijft dat doen.
– Het bestuur is bezig om te onderzoeken of er sprake is van afgezonderd, in het buitenland gestald familievermogen en of de stichting daar rechten op heeft.

Grensoverschrijdend gedrag
In 2018 kreeg het stichtingsbestuur signalen van mogelijke grensoverschrijdend gedrag op het gebied van wet- en regelgeving, governance en uitvoering van beleid van een medebestuurslid. Het bestuur heeft het betreffende bestuurslid op 29 oktober 2018 geschorst voor een periode van drie maanden en hem (ook al ruim voor die tijd) een groot aantal vragen gesteld over handelingen uit het verleden. Voor zover die vragen beantwoord zijn, bleken die antwoorden onvoldoende vertrouwenwekkend. Het bestuur restte dan ook geen andere mogelijkheid dan deze persoon na de schorsingsperiode op 25 januari 2019 te ontslaan. Ook over de directeur van Marrobel ontving het bestuur signalen van mogelijke grensoverschrijdende activiteiten. Na onderzoek werd de directeur op 1 april 2018 ontslagen. Het bestuur is voornemens om op korte termijn juridische stappen te ondernemen. In het belang van de juridische positie, nog lopend verder onderzoek en de privacy van betrokkenen, kunnen hierover op dit moment geen nadere mededelingen worden gedaan.

Projecten en plannen
Het bestuur heeft na constructief overleg met de gemeente Vught en verlening van de noodzakelijke vergunningen, opdracht gegeven tot herbouw van het landhuis Zionsburg in de oorspronkelijke toestand en tot restauratie van het park in de situatie van omstreeks 1900. Daarmee wordt landgoed Zionsburg in oude luister hersteld. Met dit plan voor de restauratie zijn eerder gepresenteerde nieuwbouwplannen op het landgoed Zionsburg van de baan. De uitvoering van dit plan blijft binnen de grenzen van het geldend bestemmingsplan. Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden. Het bestuur beraadt zich nog over een bestemming van het huis en de daarmee samenhangende inrichting en afwerking. Daarbij wordt gedacht aan een vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen en hun familieleden. Hierover wordt in de loop van 2019 een definitief besluit genomen. Verder heeft het bestuur heeft een inventarisatie laten doen naar de staat van de landgoederen. Op grond daarvan is er een plan om achterstallig onderhoud en onveilige situaties in de bossen aan te pakken.

Marggraff Stichting

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …