Infrastructureel project N65 Vught-Haaren is weggegooid geld

“Wat 10 jaar geleden begon met de wens van een aantal buurtbewoners om de oversteek van de N65 via de De Bréautélaan en Martinilaan veiliger en gemakkelijker te maken, is uitgelopen tot een project voor een gedeeltelijk verdiepte betonnen tunnelbak (VKA) van 107 miljoen euro waarvan de wettelijk verplichte ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyse’ aangeeft dat er nauwelijks baten zijn ten aanzien van de primaire doelstellingen oversteekbaarheid, verkeersveiligheid, geluidshinder en luchtkwaliteit. Het rapport concludeert “dat de kosten-batenverhouding duidelijk negatief is”. Dat betekent dat het project N65 Vught-Haaren dus niet door zou moeten gaan. Gewoon weggegooid geld.

Toch willen het Rijk en de stuurgroep N65 (waarin de gemeente Vught zitting heeft) dit Voorkeursalternatief (VKA) uitvoeren en doen zij een poging de uitkomst positief te beïnvloeden door de doelstellingen reistijden, reiskosten en een factor betrouwbaarheid toe te voegen waardoor het geheel 72 miljoen minder negatief wordt. Zowel het ‘Kennis Instituut voor Mobiliteitsbeleid’ als het RIGA (Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving) die de concept MKBA hebben gecontroleerd merken op dat deze toegevoegde ‘baten’ geen bijdrage leveren aan de primaire doelstellingen en nooit eerder zijn genoemd in de officiële stukken. Bovendien hebben deze baten alleen betrekking op de gebruiker van de N65 en niet op de Vughtenaar zelf die te maken krijgt met 21% méér verkeer en op sommige wegen zelfs een verviervoudiging zoals bij de De Bréautélaan – Martinilaan. Deze smalle oversteek wordt met de enorme toename van geruisloze elektrische auto’s en elektrische (bak)fietsen van en naar Regina Coeli, het Maurick College en het centrum van Vught heel zwaar belast en levensgevaarlijk. Hierdoor wordt de initiële doelstelling van een veilige en gemakkelijke oversteek zelfs negatief beïnvloed.

Beter is om nu te investeren in een intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) en doorzichtige geluidsschermen die later eenvoudig kunnen worden verwijderd omdat door de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch en autonoom rijden de doelstellingen oversteekbaarheid, verkeersveiligheid, geluidshinder en luchtkwaliteit vanzelf gerealiseerd worden. Ook zullen de reistijden en reiskosten afnemen.
Ten slotte: als het Rijk een robuuste infrastructuur Den Bosch-Tilburg wil realiseren, dan kan dat alléén middels een volledige ondertunneling. Gezien de rentestand en de verlenging van het Infrastructuurfonds tot 2030, zijnde 12 miljard, zou dit tot de mogelijkheden moeten behoren. Dan gaat het niet ten koste van de Vughtenaar en blijft Vught zijn groene en schone imago behouden.

Wilt u zelf de MKBA van het N65 project inzien en bekijken of uw bijdrage van 500 euro per Vughtenaar goed besteed wordt, ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Op de website van Rijkswaterstaat kunt u lezen over iVRI’s en Smart Mobilty.”

Hubert Verheijen

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …