In juli valt de bom: RvS doet uitspraak inzake de N65-reconstructie

Met vele duizenden pagina’s papier en veel  dikke tegenstrijdige deskundigenrapporten, is het niet eenvoudig voor de Raad van State (RvS) om tot een uitspraak te komen. Vandaar dat die uitspraak nu naar juli is verschoven.  In ons bestuur is de stand  2 tegen 1:  twee bestuursleden menen dat het huidige plan geen genade zal vinden, misschien via een elegante manier zoals bijv. inschakeling van de MER-commissie. Een bestuurslid denkt dat alle tegenargumenten worden afgeblazen met de gebruikelijke dooddoeners. Als u anoniem mee wilt stemmen over deze RvS-uitspraak kan dat op https://www.n65.nl/N65-Stemuitslag.htm.  We hebben helaas nog  geen bookmaker gevonden die er geld op inzet.

Een van de tegenargumenten die we hebben ingezet, is de slechte fietsveiligheid op de nieuwe ovon­des. Een nieuwe recente uitvoerige studie van Via  bevestigt nu opnieuw ons standpunt dat fiet­sers aanzienlijk onveiliger zijn op de nieuwe ovondes met fietsers in de voorrang vergeleken met de be­staande  kruispunten met stoplichten.  Deze studie (zie https://www.via.nl/data/nl-NL/9eeea102.pdf), heeft inmid­dels de Tweede Kamer bereikt en meerdere dagbladen. Hopelijk kezen Staatsraden dat ook.

Maar ongeacht de N65-uitspraak RvS, is er meer aan de hand in ons kikkerland.  De N65 is slechts een lichtend voorbeeld van hoe het niet moet.  Een belangrijk argumen­t tegen het N65-reconstructieplan om een snelweg door de bebouwde kommen van twee dorpen te blijven leiden, is verkeersgere­lateerde luchtverontreiniging.  Naar zeggen van de RvS is  ‘gerede twijfel’ al  genoeg om het plan af te keuren . En ook ter zitting hebben we maar liefst 6 aspecten naar voren gebracht die stuk voor stuk die ‘gerede twijfel’ onderbouwen. Waarmee blijkt dat het over­heids­systeem dat  luchtveront­reiniging  toetst, het NSL, de plank totaal misslaat door bijna overal groene vinkjes te tonen.  Zie https://www.nsl-monitoring.nl/viewer. En toch proberen de verantwoor­delijke overheids­instanties, het RIVM samen met het ministerie van Volksgezondheid (MinVWS), deze normover­schrijdingen juridisch te verdoezelen. Dit mag niet gebeuren. Vandaar een klacht bij de Rechtbank ‘s-Hertogen­bosch (zie www.n65.nl/WOB-MinVWS-RIVM-2021.htm) om, samen met andere groepen in Nederland, de ongeloofwaardigheid van het NSL tot op het hoogste politieke en juridische niveau te ontmaskeren.

Een soortgelijke verdoezeling van de feiten beoogt B&W Vught. U weet misschien nog wel hoe de Raad in Vught op 7 mei 2020 een tunnelkostprijs kreeg  voorgeschoteld van € 412 Mio terwijl  enkele dagen eerder hetzelf­de bureau een berekening van € 131,1 Mio presenteerde.  Met als gevolg dat het tunnelalternatief onder water verdween als veel te duur.  Om inspraak van burgers te bevorderen, heeft Nederland het Aarhus-verdrag ondertekend  en een Code Participatie in het leven geroepen. Er is een Wet Openbaar­heid  Bestuur (WOB), inmiddels omgedoopt tot Wet open overheid (Woo) die de overheid verplicht eigener beweging informatie te verschaffen over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering. Mooie woorden allemaal. Maar B&W Vught deed onze vragen over tunnelcal­cu­la­ties, aanzuigende werking en kruispuntanalyses af met de simpele opmerking: alle documen­ten zijn verstrekt. Basta. Dergelijk gedrag maakt de overheid tot een aanfluiting waardoor burgers alle vertrouwen in hun overheid verliezen.  Vandaar dat ook hier een beroepschrift ligt bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch (zie www.n65.nl/WOB-MinVWS-RIVM-2021.htm) met als bedoeling in heel Nederland tot op het hoogste politieke en juridische niveau een eind te maken aan deze treurige staaltjes bestuurscultuur met Vught als voorbeeld van hoe het niet moet.

Helpt u ook mee om Nederland tot een beter land te maken op het gebied van luchtverontreiniging en  bestuurscultuur? Zo ja, doneer op  IBAN NL05RABO 0106494422, schrijf u in op www.n65.nl/N65-FormInschrijven.htm en stuur een mail naar bestuur@N65.nl  hoe u zelf kunt helpen dit ambitieuze programma om tot een betere bestuurscultuur te komen, waar te maken.

Corneel Spil
Bestuur Comité N65

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …