In juli valt de bom. Nee dus! De ‘bom’ barst later!

Bij onze laatste berichtgeving gingen wij er nog vanuit dat de Raad van State in juli van dit jaar uitspraak zou doen over het al dan niet laten doorgaan van het N65 Reconstructieplan. Die verwachting werd gewekt doordat vrijwel alle zaken die bij de Raad van State dienen, binnen 3 maanden worden afgerond met een uitspraak en deze zitting was van 19 tot 21 april.

Op 8 juli ontvingen wij een brief van de Raad van State waarin zij tot haar spijt aangeeft langer nodig te hebben om een “goede en gedegen uitspraak” te doen. De Raad van State geeft aan in verband met de omvang en complexiteit van de zaak meer tijd nodig te hebben en geeft aan er alles aan te doen om uiterlijk oktober 2022 uitspraak te doen.

Dit opnieuw verlengde uitstel stemt ons gematigd optimistisch. Immers, niet aannemelijk is het dat de uitspraak na een dermate lange bezinningsduur tot een ongeclausuleerd ‘groen licht’ voor het N65 Reconstructieplan zal leiden. Tevens is interessant dat het Project Hoogfrequent Spoor (PHS) dat op 24 en 25 maart diende bij de Raad van State met 32 beroepschriften ook nog niet tot een uitspraak heeft geleid. De onzekerheid over beide grote projecten in Vught blijft dus nog de komende maanden boven de ‘markt’ hangen.

Verder goed om te weten dat de medisch gezien bekende negatieve gezondheidsaspecten van fijnstof meer en meer in de publieke opinie naar voren worden gebracht. Volgens het www.n65.nl/Eindrapport-Luchtkwaliteit-in-Brabant.pdf verliezen Brabanders gemiddeld bijna een jaar door vervuilde lucht. Let op, dit is een gemiddelde. Als je naast een snelweg woont verlies je dus veel meer levensjaren. Er is ook een relatie tot het stikstofdossier. Ook stikstof kan namelijk samen klonteren en dan als ‘fijnstof’ de leefbaarheid verslechteren. Dit aspect hebben wij naar voren gebracht tijdens de zitting bij de Raad van State. Ook algemeen erkend is dat continue verbetering van het fijnstofniveau moet worden nagestreefd door de overheid, omdat er geen ‘gezonde’ ondergrens is voor het kwalijke effect van fijnstof op de volksgezondheid. De WHO (World Health Organization) heeft recent alle landen in de wereld dringend opgeroepen scherpere normen af te spreken dan de huidige achterhaalde ruime normen.

De Nederlandse overheid heeft inmiddels op deze oproep gereageerd en aangegeven dat die scherpere norm voorlopig niet haalbaar is. Zie www.n65.nl/Rapport-RIVM-WHO-adviezen- onhaalbaar.pdf. Aanderzijds wordt toegegeven dat de leefbaarheid ernstig te lijden heeft onder aanhoudende fijnstofbelasting. Wellicht dat de uitspraak in oktober van de Raad van State een aansporing kan vormen voor de overheid om scherpere keuzes te maken en niet langer snelwegen vlak langs of zelfs dwars door dorpskernen heen te laten lopen. Wij hopen het van harte. U ook?

Helpt u ook mee om Nederland tot een beter land te maken op het gebied van luchtverontreiniging en bestuurscultuur? Zo ja, doneer op IBAN NL05RABO 0106494422, schrijf u in op www.n65.nl/N65-FormInschrijven.htm en/of stuur een mail naar bestuur@N65.nl hoe u zelf kunt helpen ons ambitieuze programma om tot een betere bestuurscultuur te komen. waar te maken.

Corneel Spil
Bestuur Comité N65

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …