Herontwikkeling van De Braacken

“Op de locatie van het voormalige verzorgingstehuis De Braacken wil de gemeente de bouw van 35 dure vrijesectorwoningen mogelijk maken. Het plan in de huidige vorm levert geen bijdrage aan betaalbare huisvesting voor ouderen. Dat is niet aanvaardbaar, omdat de woningbehoefte onder senioren in Vught groot is en de komende jaren nog zal toenemen. Ouderen Samen vindt het van groot belang dat er een substantieel aantal betaalbare woningen voor ouderen in het plan wordt opgenomen.

Ouderen Samen heeft dit vraagstuk al vele jaren op de bestuurlijke agenda gezet. In diverse documenten, brieven, analyses, overlegvormen hebben we aangetoond dat er meer en bovendien snel actie ondernomen moet worden om binnen korte termijn te voorzien in betaalbare extra huisvestingsmogelijkheden voor ouderen in onze gemeente. Vught laat zijn ouderen in de kou staan. Keer op keer worden redenen aangevoerd waarom huisvesting voor ouderen op een bepaalde locatie niet mogelijk is. Daarnaast wordt er nauwelijks enige voortgang geboekt met de planontwikkeling op locaties waar het gemeentebestuur wel huisvesting voor ouderen mogelijk acht. Daarbij blijken die mogelijkheden vaak alweer ingehaald door andere ontwikkelingen. Tot nu toe met het dramatische resultaat dat er in de afgelopen 10 jaar voor ouderen weinig of niets is toegevoegd aan de woningvoorraad in het middensegment.

Ons bezwaar tegen het plan voor De Braacken is dat deze locatie niet benut wordt voor huisvesting van ouderen, terwijl deze locatie al vele jaren voor huisvesting van ouderen aangewezen en in gebruik is. In de toekomst zou dat prima zo kunnen blijven. Daarnaast ligt deze locatie ook na de herinrichting van de N65 centraal en goed bereikbaar. De ontwikkelaar dient te beseffen dat hij een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan de huisvesting van ouderen. Het ‘marktdenken’ met maximale grondopbrengsten krijgt nog steeds alle ruimte. Dat is niet meer van deze tijd. Kortom, gemeentebestuur laat uw hart spreken en kies ervoor om in dit plan ruimte op te nemen voor betaalbare huisvesting van ouderen. Wij vragen u met klem het voorontwerp bestemmingsplan De Braacken van Mariënhof aan te passen, zodat de bouw van een substantieel aantal betaalbare woningen voor ouderen mogelijk wordt.”

Namens Ouderen Samen,
Koos van der Zouwe, voorzitter projectgroep wonen

Kijk ook bij

Gemeentelijke begroting 2024

Afgelopen november werd in de Vughtse gemeenteraad de begroting 2024 uitgebreid besproken. Het CDA is …