Habitat over motie D66 en ontwikkeling woonlocatie Martinilaan

“Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 6 juni is een motie van D66 en het CDA aan de orde geweest die mogelijkerwijs verwarring heeft gezaaid over de rol van wooncoöperatie Habitat bij de totstandkoming van deze motie. Graag willen wij daarom verduidelijking geven over de werkelijke feiten inzake de ontwikkeling van de locatie Martinilaan, zoals die bij ons bekend zijn. Habitat is op geen enkele wijze betrokken geweest bij of gekend in de totstandkoming van de motie van D66 en het CDA. De aanvankelijke tekst van de motie waaruit zou blijken dat volgens Habitat een andere ontwikkelaar in beeld zou zijn en wij geen overeenstemming met de gemeente zouden hebben over de grondprijs is feitelijk onjuist. In die zin heeft wethouder Pennings in zijn beantwoording in eerste termijn de juiste feiten weergegeven. Weliswaar is de tekst van de motie tijdens de raadsvergadering aangepast maar naar ons gevoel bleef er onduidelijkheid bestaan over de achtergronden en feiten waarop de motie was gebaseerd.
Er is dus bij ons niets bekend over een andere ontwikkelaar en er is met de gemeente nog niet gesproken over de grondprijs voor de locatie Martinilaan.
Als de strekking van de motie was om meer snelheid in de planvorming te krijgen, dan juichen wij dat van harte toe. Het is wellicht bekend dat de ontwikkeling van het project Martinilaan loopt sinds maart 2018. Na diverse contacten met de gemeente hebben wij op verzoek van de portefeuillehouder eind 2018 een formeel principe-verzoek ingediend als startpunt van de planvorming en het maken van zakelijke afspraken over de ontwikkeling van de locatie Martinilaan. Ondanks diverse ambtelijke en bestuurlijke toezeggingen hebben wij daar tot op heden geen antwoord op gekregen. Relatie met andere aangrenzende ontwikkelingen, diverse wisselingen van gemeentelijke projectleiders, het N65 project en andere zaken zouden de oorzaak zijn van de vertraagde afwikkeling van ons verzoek. Ook na de toezegging van de wethouder op onze ledenvergadering van 17 april dat wij binnen twee weken meer zouden horen is niets meer vernomen. Kortom, het bestuur van Habitat is zeer teleurgesteld over de voortgang, nadat we in 2018 in nauw overleg met de gemeente een enthousiaste start hebben gemaakt. Wij hopen dat de discussie over de motie in die zin heeft gewerkt dat er nu eindelijk stappen kunnen worden gezet in de voortgang van het project Martinilaan.”

Henk Key, Voorzitter wooncoöperatie Habitat

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

Deze aflevering bewijst dat je met modellen alles kunt bewijzen en bewijst daarnaast een ernstige …