Gemeente Vught staat er goed voor?

Donderdag 3 november werd de begroting 2023 in de Vughtse gemeenteraad behandeld. De kengetallen waarmee de gezondheid van de openbare financiën wordt uitgedrukt, staan allemaal op groen. Geen aanleiding, zo op het eerste gezicht, om zorgen over de toekomst te hebben. Toch zijn die er wel. Vught staat voor een aantal grote uitgaven in de infrastructuur en onderwijshuisvesting. Daarnaast zijn er forse prijsstijgingen in de bouw te verwachten. Het zou zo maar kunnen dat we daar behoorlijk last van gaan krijgen. In de begroting is met deze zorgen zoveel mogelijk rekening gehouden. Of het voldoende is, dat gaan we zien.

Met het aannemen van een wijzigingsvoorstel, op initiatief van de VVD en mede ingediend door het CDA, heeft de raad besloten om het Fonds Lokale Solidariteit te verhogen met 500.000 euro naar 1 miljoen euro. De gestegen energieprijzen en inflatie maken dat onze inwoners, sportverenigingen en sociaal-culturele instellingen in de problemen kunnen komen en de raad was unaniem van mening dat dit vangnet in de begroting 2023 verdubbeld moest worden. Met de middelen uit dit nieuwe Fonds worden maatregelen bekostigd waardoor we niemand in de kou laten staan.

Tijdens de begrotingsbehandeling werd ook gesproken over de voorgenomen uitbreiding van het aantal Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) naar ruim 5 fte’s. Die zijn nodig om de lokale leefbaarheids- en veiligheidsproblemen aan te kunnen pakken. En door de samenvoeging van Helvoirt, Vught en Cromvoirt heeft onze gemeente inmiddels een behoorlijk buitengebied, wat ook om extra BOA-inzet vraagt. Prima dus, deze uitbreiding naar 5 fte’s. Maar de raad vond tegelijkertijd dat het nog beter kon. Het voorstel van Gemeentebelangen, mede ingediend door het CDA, om de capaciteit naar ruim 7 fte’s te verhogen, werd door de raad aangenomen.

Ten slotte, deze maand komt de Raad van State (RvS) met haar uitspraak inzake de N65-reconstructie. Het CDA is erg benieuwd met welk oordeel de RvS komt. De komende week gaat de raad in ieder geval aan de slag met de Mobiliteitsvisie. De verkeersveiligheid, de bereikbaarheid, het openbaar vervoer, auto- en fietsverkeer komen hierbij aan bod. Voor het CDA moet in de toekomstige plannen de verkeersveiligheid en leefbaarheid voorop staan. Wij houden u op de hoogte.

Fractie CDA: Rutger Jans, Ans Beijens, Jan van Iersel

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …