Een realistisch alternatief voor de N65 ontbreekt

Bezorgd ben ik over de discussies die nu weer gevoerd worden over de N65. Dat brengt een oplossing niet dichterbij. Na 16 jaar planvorming ontbreekt nog steeds een alternatief voor de noodzakelijk herinrichting van de N65.

Al in 2007 is Vught gehoord en de N65 opgenomen in het MIRT (Meerjaren Uitvoeringsprogramma Ruimte en Transport). Uitgangspunt was dat binnen 7 jaar, dus voor 2014, met de uitvoering van het verbeterplan begonnen moest worden. Nu in 2023 grijpen diverse partijen de omstandigheid aan dat het bestemmingsplan is vernietigd om de discussie over de N65 opnieuw te starten: “Het moet radicaal anders”; “een 50km-weg worden”, “een nieuwe omleiding rond Vught”, etc. Het realistisch en lezenswaardig advies van de advocaat van Pels Rijcken wordt in de wind geslagen. Wie het uitvoerige besluit van de Raad van State leest beseft dat alle inhoudelijke bezwaren over verkeer, natuur en het bomenplan op inhoudelijke gronden van tafel zijn geveegd. Al deze zienswijzen falen volgens de Raad van State. Liefst bijna 150 van de 153 pagina’s in het besluit gaan dáár over. Het is onbegrijpelijk waarom dit plan niet met enkele reparaties (een zogenoemde bestuurlijke lus) hersteld kon worden. Het is in het belang van Vught om zo snel als mogelijk de geconstateerde 5 tekortkomingen te herstellen. Dat hoeft geen probleem te zijn gelet op wat daarover al bekend is, zoals o.a. het opnemen van de voorwaardelijke verplichting dat het bomenplan ook zal worden uitgevoerd. Maar nee, de indieners van de bezwaren willen de discussie opnieuw voeren: Vught zou er met dit plan bekaaid vanaf komen!

Bij het besluit in 2007 om de N65 aan te pakken was van meet af aan duidelijk dat het de opgave was om een nieuw evenwicht te bereiken tussen de ruimtelijke en natuurlijke omgevingskwaliteiten in het gebied en de verkeersfunctie van de weg. Alle partijen waren daarvan doordrongen hetgeen uiteindelijk geresulteerd heeft in een evenwichtig plan zoals er dat nu ligt. Daarbij wordt de N65 verkeersveiliger, ruimtelijk verantwoord ingepast en goed oversteekbaar voor alle weggebruikers. Essentieel voor Helvoirt en Vught is dat 4 relevante en gevaarlijke kruisingen worden aangepakt en tegelijk alle gevaarlijke erfaansluitingen verdwijnen. Daar was het destijds om begonnen.

Te gemakkelijk wordt de onmisbare functie van de N65 in het verbindende en robuuste rijkswegennet ontkend. Een belangrijke onmisbare regionale verbinding tussen Tilburg en Den Bosch. Het verkeer op de N65 zal nog blijven toenemen. Dit ondanks de vele maatregelen in het verleden en de toekomst om de groei daarvan te beperken. Ook het fietsverkeer en gebruik van OV zijn fors toegenomen. We zijn een erg mobiel en welvarend volk en dat is in deze regio aan het verkeer te zien. De helft van het verkeer op de N65 komt uit het gebied zelf. Het autobezit in Vught behoort tot het hoogste in Nederland en we veroorzaken onze eigen verkeersoverlast. We zijn een forensendorp met veel in- en uitgaand verkeer.

Het vraagstuk van stikstof, heeft al veel aandacht gehad in het bestemmingsplan. De N65 trekt als gevolg van de verbetering van de N65 zo’n 2000 motorvoertuigen extra aan, bovenop de autonome toename van het verkeer tot 50.000 motorvoertuigen. Het gaat hier dus om de extra stikstofuitstoot t.g.v. die aantrekkende werking. Volgens de Raad van State biedt de berekende extra stikstofuitstoot – ‘de passende beoordeling’ – niet de zekerheid dat het plan de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet zal aantasten. Alléén om deze reden heeft de Raad van State het bestemmingsplan niet in stand gelaten. In een nieuw besluit moet de berekende overschrijding van deze extra stikstofuitstoot van 2 à 3 mol, dus worden verlaagd. Dat is nog best mogelijk.

Het is onterecht dat enkele partijen opnieuw de discussie willen voeren over de varianten, nadat dit al 16 jaar geduurd heeft. Mijn oproep aan de politiek: herstel zo snel mogelijk de 5 gebreken in het plan voor de N65 zodat de N65 voor alle Vughtenaren een veilige en goed oversteekbare verbinding wordt. Met de verdieping van het spoor wordt de aansluiting op de N65 t.p.v. de Rembrandlaan al aangepast. Dat is daarna moeilijk terug te draaien. Ook op dat weggedeelte kan dan het maximum van 70 km gaan gelden.

Voor de uitvoering van de N65 is nu 184 miljoen beschikbaar. Wellicht is door de kostenstijging meer geld nodig. Voorkom dat deze toegezegde reservering ongedaan wordt gemaakt. Geef de taskforce de ruimte om te bezien hoe het plan gerepareerd kan worden.

Henk Spoelstra

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …