Drie juridische genadeklappen voor dom en ondoordacht reconstructieplan N65

Drie ernstige fouten en extra bewijsmateriaal om de juridische genadeklap uit te delen aan het domme en ondoordachte plan voor reconstructie van de N65. Dat plan dwingt alle inwoners van Vught en Helvoirt te blij­ven wonen onder de rook van een snelweg en boort hen ook nog eens 300 miljoen waarde­stij­ging van hun woningbezit door de neus.

Fout 1: Uitgangspunt van het N65-bestemmingsplan is dat het Nationaal Samenwerkingsplan Lucht­kwaliteit (NSL) geen normoverschrijding laat zien. Al eerder toonden we aan dat je langs de N65 nooit norm­overschrijding luchtkwaliteit krijgt als je maar verder van de wegrand toetst dan de voorge­schreven 10 meter van de rand van de weg en de luchtverontreiniging van verkeer op rijkswegen zoals de N65 zelf, niet laat mee­tellen in het SRM 1-rekenmodel. Maar inmiddels blijkt dat in dit SRM 1-rekenmodel twee andere belang­rijke factoren niet worden meegenomen: A. Resuspensie (ouder fijnstof op wegen dat opdwarrelt door autoverkeer) en B. sommige niet-uitlaatemissies. Uit literatuur en WOB-vragen blijkt dat re­suspensie + niet-uitlaatemissies samen even veel luchtverontreiniging veroorzaken als alle uitlaatemis­sies samen. Hoe het dan kan bestaan dat, als je kijkt in de NSL viewer naar het drukste kruispunt in Vught: JF Kennedylaan/N65, de luchtverontreiniging daar van alle 50.000 auto’s per weekdag op de N65 zelf (SRM1), ineens geen enkele luchtvervuiling meer zou ver­oor­zaken. Wonderbaarlijk! Niemand gelooft dat verkeer geen luchtverontreiniging veroorzaakt, maar B&W ken­nelijk wel door dit soort ‘bewijs’materiaal te gebruiken. Mogelijk hoopt B&W dat net als met de model­len van Newton en Einstein de mensheid er pas na hun dood achterkomt dat hun modellen niet alle waar­ne­mingen verklaarden. Maar zolang kunnen wij niet wachten. Wij zijn vrijwel zeker dat het NSL nog andere fundamentele fouten bevat. Vandaar dat een WOB 2-verzoek is inge­diend om dat haarfijn uit te zoeken. Zie details op www.n65.nl onder nieuws.

– Fout 2: Uitgangspunt van het N65-bestemmingsplan is ook dat daarmee de veiligheid verbetert. Het is juist dat verkeersongevallen bij de stoplichten zullen verdwijnen. Maar eerder wezen we op deze con­clusie van een gecertificeerd Rijksauditor over de verkeersveiligheid van de N65 dat de Raad bewust is onthouden: Groot risico. Situatie met kans op ernstige verkeersslachtoffers’. Een ander la­ter rapport concludeerde: Vooral het cumuleren hiervan met de niet-vergevingsgezinde omgeving (geen correctie­ruimte, betonnen wand) maakt dat hier sprake is van een zeer hoog, zo al niet onaan­vaard­baar risico. Inmiddels blijken ook de verkeerskruispuntanalyses bij het bestemmingsplan voor de 3 res­teren­de N65-ovondes gebaseerd te zijn op onjuiste cijfers en gebrek aan ovonde-kennis, met name het grote ge­vaar van ovondes met fietsers in de voorrang. Een WOB-verzoek is uitgegaan  om de waarheid boven water te krijgen.

– Fout 3: De provincie is er eindelijk achtergekomen dat het gebruikte regio­nale verkeersmodel ten onrechte geen rekening houdt met de gewijzigde infrastructuur met name het verdwijnen van 4 stop­lichten. In een memo van 12 februari 2021 geeft GS nu toe dat een klein foutje is gemaakt waar­door 2300 mo­tor­voer­tuigen, slechts enkele procenten, niet zijn meegenomen. Maar uit iedere routeplanner blijkt dat vanaf het centrum van het land, Utrecht, naar het zuiden nu nog de snelste routes Tilburg (A27, 81 km) of Bre­da (A59, 86 km) zijn. Nadat de 4 N65-stoplichten verdwijnen, blijft de route naar Tilburg over de A2/N65 als vanouds de kortste (79,2 km). Maar wordt dan ook de snelste route. Bijna alle verkeer vanaf Utrecht zal de A2/N65 gaan kiezen en dan gaat het om vele tientallen procenten. Zo gaan niet alleen veel meer plan­tjes voortijdig overlijden, maar ook nog veel meer N65-omwonenden dan nu al het geval is. En hierover is een WOB-verzoek uitgegaan.

Naast veel energie, kosten die procedures en onder­zoeken voor nieuw en extra bewijsmateriaal ook veel geld. Do­neer daarom fiscaal aftrekbaar op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH. Zie www.n65.nl onder Inschrijven.

Corneel Spil, Bestuur@N65.nl

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …