De N65 is ‘gered’, Vught is verloren!

 

Deze brief is gedeeltelijk gepubliceerd in Het Klaverblad van 18 maart 2020. Hier de volledige versie.

 

Wie schetste mijn verbazing toen ik onlangs een artikel onder ogen kreeg met als titel De N65 is ‘gered’; 2021 kan de schop de grond in.

Waar de schrijver nog reserves heeft (gered staat niet voor niets tussen haakjes) wordt de heer Van Woesik, verantwoordelijk wethouder, veelvuldig geciteerd met beweringen als “de leefbaarheid, bereikbaarheid in Vught en doorstroming zullen verbeteren”. Bovendien geeft hij verder aan dat er “nu jaarlijks tussen de vijf en tien ongevallen gebeuren waarbij iemand naar het ziekenhuis moet. Dan hebben we het nog niet over aanrijdingen met blikschade of bijna-ongelukken. Daarnaast ontstaan er nu bij opstoppingen op de N65 onveilige situaties door sluipverkeer.” Hij suggereert hiermee een causaal verband tussen de huidige situatie en het aantal ongelukken.

Waar zijn deze beweringen op gebaseerd? Waar haalt de heer Van Woesik deze wijsheid vandaan? Uit welk onderzoek blijkt dit? Uit het uitgebreide rapport dat door het Rijk is opgesteld en daarna nog door 2 onafhankelijke instanties is gecheckt blijkt klip en klaar dat Vught veel onveiliger wordt (- 6 miljoen) vanwege de vergrote drukte op onderliggende wegen met dientengevolge meer in plaats van minder verkeersslachtoffers, meer CO2 uitstoot dichter bij de bevolking en mindere bereikbaarheid binnen Vught. De enige die er wel baat bij heeft, zei het marginaal, is de N65 gebruiker. Deze heeft mogelijk een iets betere doorgang ten koste van het fileleed dat de inwoners van Vught zullen ondergaan. De vraag is echter of dit ook zo is tijdens de spitsuren als de N65 geblokkeerd wordt door het (vracht) verkeer dat probeert Vught binnen te komen. Inderdaad als de N65 is “gered” gebeurt dat wel ten koste van Vught.

In 2009 is een heel goed plan opgesteld door de gemeente Vught met de titel Visie Vught: Van knelpunt naar Knooppunt waarin aangegeven is dat een volledige ondertunneling de beste manier is om de doelstellingen bereikbaarheid, verbetering van luchtkwaliteit, vermindering geluidshinder en verbetering van de leefbaarheid te realiseren. Hierdoor ontstaat een win-win situatie voor het Rijk, de provincie en de gemeente Vught. De voordelen van een volledige ondertunneling worden hier duidelijk en goed onderbouwd naar voren gebracht en het plan is gepresenteerd aan de provincie op 19 januari 2009.

Nu, meer dan 10 jaar later lijken al deze argumenten niet meer te gelden. Wat is er veranderd? Waarom heeft Vught zich als een “Zoete Lieve Gerritje” met een monsterlijk plan laten wegsturen en waarom ziet Van Woesik niet welk een draak hij aanbidt? Hoe is het mogelijk dat rondom Den Haag mooie tunnels worden neergelegd en als er in eerste instantie een open tunnelbak was voorzien zoals in Voorschoten, de bevolking door protest, deze ombuigt in een, zelfs verlengde, volledige tunnel met een bijdrage van 9 miljoen (Vught betaalt 36 miljoen)? Bovendien is de tunneltechniek in de laatste 10 jaar dusdanig verbeterd dat deze tegen nagenoeg dezelfde kosten kan worden gerealiseerd, zeker als je bij de nu voorziene € 155 miljoen nog de kosten optelt die nodig zijn de komende decennia om de bereikbaarheid en veiligheid weer te herstellen.

Vught gaat zelfs zover dat het toestaat dat het in 2 bebouwde kommen wordt gesplitst doorsneden door de N65 die daarna volgens door het Rijk wordt beheerd en straks 100 of 120 km weg wordt. Daar heeft Vught dan geen zeggenschap meer over.

Wist u dat door het neerhalen van de majestueuze eiken die nu langs de N65 staan niet alleen veel mooie natuur verdwijnt maar ook enorme capaciteit aan CO2 opname (factor 100 ten opzichte van nieuwe aanplant)?

Bovendien hebben we eigenlijk het geld niet. U zult zien dat de incentive om huisafval te reduceren wordt weggenomen omdat de kosten van ophalen steeds meer worden versleuteld in een totaal bedrag voor iedereen. En zo zullen de komende 10 jaar nog meer maatregelen worden genomen om het steeds groter wordende tekort aan gemeentegelden te verbloemen. De OZB zal zeker omhoog gaan. En waar voor? Waarom zou Vught moeten betalen om de doorstroming op de N65 een beetje te verbeteren? Waar is ons Gemeentelijk Belang?

Ik hoop dat het gezonde verstand toch nog een kans krijgt en dat men zal inzien dat het huidige plan heel slecht is voor Vught. Laat u niet beïnvloeden door de tijdsdruk die door het Rijk vanwege de problematiek van de A58 opgelegd wordt. Waarom deze haast? Laat het Rijk eerst de N58 maar aanpakken. Dan kunnen wij de huidige plannen tegen het licht houden en ieder voor zich laten bepalen welke keuzes er voor de komende eeuw moeten worden gemaakt.

Ik begrijp dat de Corona crisis op dit moment meer aandacht vergt maar het zou jammer zijn dat hierdoor onder de radar het huidige plan voor de reconstructie van de N65 er doorheen gedrukt wordt. Het virus is straks weg, de tunnelbak ligt er dan voor de komende eeuw.

Hubert Verheijen, een bezorgde Vughtenaar

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …