Coalitie gaat met zijn rug naar de tunnel staan

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei heeft VughtParticipeert aan de raad uitgelegd welke zorgen er bestaan over de plannen en beslissingen over de reconstructie van de N65. Vele bewoners hebben hun stem en argumenten laten horen in zienswijzen en tijdens de inspraakavond donderdag 7 mei. Deze zorgen komen voort uit de gevolgen van de VKA+ variant voor de reconstructie van de N65, over: de enorme verkeerstoename in de woonwijken; een grotere kans op ongelukken en vermindering van de leefbaarheid; onoplosbare problemen op het lokale wegennet tijdens de bouwfase (Goudappel Coffeng analyse) en onoplosbare verkeersproblemen na de bouwfase op verschillende straten in ons dorp en het waterbedeffect bij marginale aanpassingen. Op basis van deze constateringen verzochten meer dan 400 ondertekenaars van het burgerinitiatief om alternatieven te onderzoeken. Een mogelijk alternatief is een graaftunnel. Tijdens de raadsvergadering werd VughtParticipeert verweten niet zelf al een onderzoek daarnaar te hebben gedaan. Maar dat is toch de taak van onze speciaal hiervoor aangestelde wethouder? Omdat deze dat nog niet heeft gedaan, vroegen meer dan 400 inwoners van Vught dat alsnog te doen. Dan wordt ook zichtbaar welke voordelen er zijn zoals scheiding van doorgaand en lokaal verkeer, bovenliggende ruimte kan worden ingezet voor lokaal verkeer dat dan niet door de woonwijken moet rijden, toename van het verkeer in onze straten blijft beperkt, dus minder ongelukken, betere leefbaarheid, minder geluidhinder, minder uitstoot en minder trillingen en behoud van de monumentale bomen en landschappelijke uitstraling van Vught. Kortom, een gemiste kans. VughtParticipeert zal het werk van de wethouder doen en de komende weken laten zien waar in de Nederland wel tunnels worden gebouwd. Met de aangekondigde beroepsprocedures tegen dit bestemmingsplan is daar nog voldoende tijd voor.

VughtParticipeert
Philip Helmer, voorzitter

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …