CDA tevreden over het nieuwe coalitieakkoord 2023-2026

Donderdag 1 juni benoemde de gemeenteraad Jos den Otter van Gemeentebelangen tot nieuwe wethouder in het college. Het was de afronding van de formatiegesprekken tussen GB, GroenLinks-PvdA, VVD en CDA. Formatiegesprekken die noodzakelijk werden nadat in januari van dit jaar D66 uit de coalitie stapte. Het CDA is tevreden over het nieuwe coalitieakkoord, een akkoord dat voortbouwt op het bestuursakkoord uit 2021.

Waarom zo tevreden over het bereikte resultaat?
Allereerst vanwege de afspraken over de woningbouw. Om de bouw van nieuwe woningen te kunnen versnellen hebben we afgesproken dat we extra aandacht zullen gaan geven aan lopende projecten die in een (ver)gevorderd stadium van voorbereiding zijn. De taak die we ons hebben gegeven is om nog in deze raadsperiode voor 900 woningen ‘de schop de grond in te krijgen’. Een kleine 400 van deze woningen zullen sociale huur- en goedkope, betaalbare woningen zijn. Voor het CDA erg belangrijk, want wij vinden dat er voor onze jongeren, starters en senioren meer betaalbare huizen beschikbaar moeten komen. Goed om hier nog op te merken is dat deze 900 woningen onderdeel zijn van de veel grotere ambitie om tot 2030 in totaal 2.000 woningen in onze gemeente te bouwen. Daarover zijn in de raad eerder al afspraken gemaakt in de Woonvisie 2022-2025.

N65
Ook zijn we blij met de afspraken die gemaakt zijn over de N65. Op dit moment is de zogeheten Taskforce N65 bezig om te kijken hoe het nu verder moet met de N65 nadat afgelopen december de Raad van State de geplande reconstructie heeft afgewezen. De Taskforce doet onderzoek naar en adviseert over de haalbaarheid van een mogelijk nieuw plan. Het advies van de Taskforce zal moeten worden getoetst, zo is afgesproken tussen de coalitiepartijen, aan de doelstellingen die de gemeenteraad − alweer jaren geleden − heeft gesteld aan een voorgenomen reconstructie van de N65: Wordt de verkeersveiligheid in onze gemeente ermee verbeterd, vermindert het de geluidsoverlast, vermindert het de luchtverontreiniging en neemt het de barrièrewerking weg?

Financiële ruimte voor nieuw beleid
Om de gemeentefinanciën gezond te maken, werd in 2021 de regel afgesproken dat nieuwe extra beleidsuitgaven pas zouden worden toegestaan als eerst bestaande beleidsuitgaven werden geschrapt. Omdat inmiddels de financiële positie van de gemeente als gevolg van de extra uitkeringen uit het gemeentefonds goed en gezond is, hebben we afgesproken die regel te laten vervallen. Hierdoor kunnen we extra investeren in onze gemeenschap. In sociale woningbouw, in cultuur, in sport en recreatie, in onderwijs, in verkeer en vervoer en in energie en klimaat. Kortom, in een mooier, beter en duurzamer Vught, Cromvoirt en Helvoirt!

CDA-fractie, Rutger Jans, Ans Beijens, Jan van Iersel

Kijk ook bij

Dank, medewerkers Afvalstoffendienst gemeente Vught

Graag spreek ik via deze weg mijn oprechte dank uit voor jullie snelle en doeltreffende …