Brief: “Zwaluw een club om op te bouwen” (2)

“Als geëngageerd Vughtenaar en lid van Zwaluw VFC meen ik, overigens op persoonlijke titel, te moeten reageren op de ingezonden brief van de fractie van Gemeentebelangen in Het Klaverblad van 5 december. Enerzijds bevreemd het mij dat Gemeentebelangen, n.a.v. een in de Commissie Ruimte gevoerde discussie, een ingezonden brief in Het Klaverblad laat publiceren. Mijns inziens is het hoogst ongebruikelijk dat een partij, zonder dat daar directe aanleiding toe is, zijn achterliggende redenen publiceert over ingenomen standpunten. Heeft GB wellicht iets uit te leggen aan de gemeenschap van Vught en de leden van Zwaluw VFC in het bijzonder? Anderzijds ben ik blij met de inzage die wij krijgen als Vughtse bevolking hoe besluitvorming binnen Gemeentebelangen plaatsvindt. Besluitvorming die berust op aantoonbare onjuistheden/onvolkomenheden. Er wordt gesproken dat de tribune van Zwaluw VFC pas sinds 2010 in gebruik is. Dit is niet juist, de tribune is gebouwd in 2002 en officieel in gebruik genomen in 2003. Genoemd wordt dat Zwaluw VFC een Stichting op gaat richten. Het is niet juist dat Zwaluw VFC dit gaat doen. Fiscale wetgeving vereist namelijk dat een dergelijke stichting volkomen onafhankelijk moet zijn van in dit geval de vereniging Zwaluw VFC. De op te richten stichting valt dus niet onder de vlag van Zwaluw VFC en niet onder de directe verantwoordelijkheid van Zwaluw VFC. Overigens wordt in de perceptie van Zwaluw VFC deze Beheersstichting niet exclusief voor Zwaluw VFC opgericht maar moet/kan hierin het totale beheer van Sportpark Bergenshuizen worden ondergebracht waardoor de gemeente e.e.a. op termijn volledig op afstand kan plaatsen c.q. privatiseren. Gemeentebelangen verwart de Beheersstichting met de vereniging Zwaluw VFC. GB geeft aan dat Zwaluw VFC in de exploitatiecalculatie geen rekening houdt met een hogere contributie a.g.v. groei van het aantal leden. De stichting, waarin de nieuwe accommodatie zou worden ondergebracht, kent echter geen leden en exploitatie van de stichting is totaal onafhankelijk van de vereniging en dus ledengroei of krimp. In dit kader voert GB ook de mogelijkheden van een veranderend bestuur als risicofactor aan. De Stichting kent echter als unieke entiteit een eigen bestuur dat onafhankelijk is van het bestuur van Zwaluw VFC. Een ander bestuur bij Zwaluw VFC heeft dus geen invloed op het bestuur en bedrijfsvoering van de stichting.

Navraag leert dat het ‘voorzichtigheidsprincipe’ is gehanteerd in het voorgelegde plan en dat daarom geen groei van de contributie is meegenomen. Ondanks dat, tonen de overlegde cijfers aan dat Zwaluw VFC in staat is de verplichtingen, ook in de nabije toekomst, te kunnen nakomen. Gemeentebelangen stelt tevens dat Zwaluw VFC in gebreke is gebleven door geen reservering op te nemen. Met enige elementaire boekhoudkundige kennis zou men kunnen weten dat er twee methodieken in administratieland bestaan. Reserveren is sparen voor de toekomst. De op te richten Beheersstichting kiest ervoor om nu geld te lenen en op de investering de komende jaren af te schrijven. Qua resultaat geeft dit dezelfde uitkomst.

De in mijn ogen suggestieve opmerking over ‘een voorzitter die bij enige tegenslag de vereniging laat zitten’ komt geheel voor rekening van Gemeentebelangen. Als inmiddels emeritus penningmeester ben ik zelf vanaf 2012 tot en met medio 2018 zeer nauw betrokken geweest met het gehele proces rondom de afwikkeling van upgrading van de accommodatie van Zwaluw VFC. Zowel vereniging als voorzitter in het bijzonder zijn geconfronteerd geweest met traineringsacties vanuit de gemeente, via een onderdrukzetting om huurharmonisatie (die berust op onvolkomen uitgangspunten) af te dwingen naar een opdracht/vraag vanuit de raad om het ingediende plan van 2,5 miljoen euro verder uit te werken. Nu zegt diezelfde raad, na uitwerking van het plan, dat 2,5 miljoen een brug te ver is. De raadleden laten hier willens en wetens vereniging Zwaluw VFC achter met een kostenpost ter grootte van de ontwikkelkosten van het plan. Ik kan bovenstaande niet matchen met ‘enige tegenslag’. Dat een voorzitter aftreedt na, in mijn beleving, veelvuldige tegenslag lijkt mij te respecteren zonder dat een trap nagegeven hoeft te worden.

Tot slot: Het proces rondom de upgrading van de accommodatie van Zwaluw VFC kent bij het door de raad ingenomen standpunt louter verliezers maar op zijn minst geen winnaars. Graag doe ik een aanbeveling aan Gemeentebelangen, als grootste partij, om de Gemeenteraad van Vught te overtuigen haar standpunt aan te passen. Ga met Zwaluw VFC in gesprek en probeer gezamenlijk tot een plan te komen dat Vught en in het bijzonder Zwaluw VFC een accommodatie geeft die het verdient. Een nieuwe ingezonden brief zou dan de titel kunnen krijgen: Zwaluw een club om mee te bouwen.”

Hein Oerlemans, lid en supporter Zwaluw VFC

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …