Brief: “N65 tunnelvisie: Het Rijk lacht zich helemaal Rijk”

“Binnenkort, mogelijk nog in november dit jaar, zal een definitief besluit over het N65 VKA+ alternatief worden voorgelegd aan de partijen in het Bestuurlijk Overleg, te weten het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught en Haaren, waarin onder meer wordt aangegeven hoe de komende eeuw een betonnen tunnelbak met daarop geluidsschermen, Vught-Noord zal afsplitsen van de rest van Vught. Dit betekent dat Vught veel onveiliger wordt, zoals aangegeven en bevestigd in de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Dat komt door de toename van minimaal 25%, maar mogelijk zelfs 75%, lokaal verkeer door de reductie van toegangswegen van en naar de N65 van 9 naar 4 en de toename van onveilige kruisingen van fietspaden met autowegen. Dan is de belangrijkste doelstelling, waar het allemaal om begonnen is, juist niet gediend.

Bovendien wordt in de komende decennia, als het merendeel van de auto’s elektrisch rijdt, het milieu vervuild door ronkende diesels uit Oost-Europa die de kortste weg naar het Noorden zullen nemen. Hierdoor zal de leefbaarheid van Vught drastisch afnemen en wordt het imago van schone leisure gemeente steeds moeilijker waar te maken en dat terwijl het visitekaartje van Vught, Villa Craijenstein, onlangs door de huidige eigenaar in volle glorie is hersteld.

Ook wordt een eeuwenoude Napoleontische route onderbroken. Deze is van grote cultuurhistorische waarde en wordt beschreven in een rapport van de provincie Noord-Brabant als: ‘De mooiste Rijksweg Van Brabant’. Dit zal voor Vught en haar bezoekers verloren gaan door de betonnen tunnelbak, evenals heel wat oude bomen die het veld moeten ruimen om de De Bréautélaan en Matinilaan aan te passen aan de toestroom van verkeer van het Maurick College en Regina Coeli. In plaats van meteen de N65 te kunnen opdraaien moet dat verkeer in de toekomst door deze nauwe straten met fietsende jeugd. Ook zal de jeugd die nu in Vught-Noord naar de basisschool gaat, over enkele jaren naar de andere kant van Vught moeten voor de middelbare school. In de berekeningen is hier geen rekening mee gehouden. Bovendien zal deze route worden gepromoot als robuuste fietsroute en zie ik groepen wielrenners tussen de fluisterstille elektrische auto’s, fietsende schooljeugd en elektrische bakfietsen heen slingeren. Van een veilige oversteek waar het allemaal om begonnen is, is dan zeker geen sprake meer!

Over 10 jaar, als het laatste puin is opgeruimd en de betonnen tunnelbak er ligt voor de komende eeuw dan zit Vught met de gebakken peren en lacht het Rijk zich helemaal ‘Rijk’. Het ontvangt nu een vrijwillige bijdrage van Vught van tenminste 15 miljoen euro en tezamen voor het spoor oplopend naar mogelijk 49 miljoen euro terwijl over 10 jaar, vanwege de sterke groei van autoverkeer en congestie (volgens KIM 33% meer reistijdverlies in 2023), in 2023 een tunnel onontkoombaar is en dan helemaal bekostigd wordt door het Rijk. Vught hoeft alleen te wachten of de besluitvorming te vertragen door een verplichte MER en een meer recente MKBA aan te vragen en kan de 15 miljoen veel beter besteden aan andere projecten zoals aan energie-transitie in plaats van te investeren in het onveiliger maken van Vught.

Het vreemde is dat dit enige goede alternatief van volledige ondertunneling van 1850 meter onlangs in Den Haag met de Victory Boogie Woogie-tunnel is gerealiseerd binnen het budget (tunnel sec: 150 miljoen) en tijd. Ook in Voorschoten met de Rijnlandtunnel is het gelukt om een open tunnelbak door een extra bijdrage van 9 miljoen voor Voorschoten om te buigen in een volledige ondertunneling van 2280 meter onder Voorschoten door hetgeen volgens de provincie Zuid Holland ‘veel voordelen geeft voor mens en milieu’. Heeft het Rijk alleen oog voor wat er rondom Den Haag in het Westen gebeurt?
Volgens mij kan dit ook in Vught worden gerealiseerd met mogelijk 35% hogere investering hetgeen met de huidige rentestand mogelijk zou moeten zijn, resulterend in een zeer positieve MKBA, een heel schoon Vught en een echte lange termijn oplossing ook voor het Rijk. Bovendien kan dit vrijwel ongemerkt zonder dat Vught jarenlang een ellendige bouwput wordt.

Stelt u zich voor: boven de N65 komt dan een lommerrijke 50 km weg met veilige rotondes en veel groen en leisure actviteiten en alle fijnstof, stank- en geluidoverlast gaan aan Vught voorbij zonder dat er afzichtelijke geluidsschermen nodig zijn. Je krijgt maar één keer de kans om het goed te doen! Graag wil ik een onderbouwd tegenplan indienen dat veel beter, veel goedkoper en veel veiliger is voor Vught en roep specialisten met kennis van zaken op hier aan mee te willen werken. Mocht u hiervoor voelen of meer willen weten over de desastreuse ingreep die ons te wachten staat dan kunt u mij mailen: hubert_verheijen@hotmail.com.”

Hubert Verheijen, een bezorgde Vughtenaar

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …