Brief: “Meer sociale huurwoningen in Vught”

“In Het Klaverblad van 25 juli deed woningbouwvereniging Woonwijze verslag over het jaar 2017. In 2017 zochten 648 mensen in Vught actief een sociale huurwoning (12% van de 4473 ingeschrevenen). Er konden in 2017 slechts 163 inwoners door Woonwijze bediend worden. Dat is 25%. In de huidige Woonvisie van de gemeente Vught zou er een tekort zijn van 300 sociale huurwoningen. Uit de gegevens van Woonwijze uit 2017 blijkt echter al een tekort, in één jaar, van 648-163 = 485 sociale huurwoningen.

Volgens enkele Vughtse politieke partijen zouden er volgens de huidige Woonvisie tot 2024 slechts 300 sociale huurwoningen gebouwd hoeven te worden. Met in het huidige uitvoeringsprogramma worden tot nu toe slechts 167 sociale huurwoningen ingevuld. Dat is al een tekort van 133 woningen.

De regering wil woningcorporaties extra belasten met één miljard euro: corporaties krijgen te maken met de zogenaamde ATAD-maatregel, de Anti Tax Avoidance Directive. Dat is een Europese ‘richtlijn’ om belastingontwijking van bedrijven aan te pakken. Met de komst van de ATAD mogen corporaties rentekosten nog maar beperkt aftrekken. De regering heeft ook mogelijkheden om de corporaties hiervan uit te sluiten. Frankrijk en België laten dat ook zien. Het kabinet laat het echter afweten.

Deze ATAD- maatregel kost de sociale huursector opnieuw veel extra geld: 300 miljoen per jaar. Dit bedrag komt bovenop de stijging van de vennootschapsbelasting voor de komende jaren naar 600 miljoen. Alsof corporaties winstgevende bedrijven zijn. De jaarlijkse verhuurdersheffing stijgt binnen een paar jaar boven de 2 miljard. Het gaat ten koste van broodnodige investeringen door corporaties. Zij vrezen te weinig sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Zo schat de koepelorganisatie van de corporaties AEDES dat door deze extra belastingen corporaties in het land 67.000 minder sociale huurwoningen kunnen bouwen. Dat is een stad als Amersfoort minder of ze kunnen 100.000 huizen minder renoveren tot heel energiezuinige woningen, het aantal huizen van een stad als Nijmegen. Of er wordt (nog) minder geïnvesteerd in huizen met achterstallig onderhoud en schimmel. Of de huren stijgen nog verder.

Nu hebben enkele corporaties door recent wanbeheer geen goed imago, maar dat neemt niet weg dat hun oproep terecht is. De kassen van de corporaties moeten niet verder leeg worden getrokken. De huurders dragen immers de negatieve gevolgen. Zij staan straks nog langer op een wachtlijst, krijgen weer een huurverhoging of wonen langer in een ongezond of gevaarlijk huis. SP-Vught wil dat de huurders met een krappe beurs worden ontzien. We roepen het college van B&W op de corporaties te steunen. De corporaties, waaronder de Vughtse woningbouwverenigingen, dienen te worden vrijgesteld van de ATAD-lastenverzwaring. Politieke partijen, met name de huidige coalitie: stop niet je hoofd in het zand en roep het college op tot actie. Geacht college, doe een oproep aan de regering, bijvoorbeeld via de VNG, om het tij te keren. Het mag toch niet zo zijn dat het tekort aan sociale woningbouw in Vught nog verder gaat oplopen. Vught moet voor iedereen uit Vught een woning beschikbaar hebben, zodat we een gemêleerde gemeente blijven.”

Sjoerd Janssens, voormalig SP-raadslid

Kijk ook bij

Het Reeburgpark

Het oudste park, sinds 1882, en het enige mooie park in Vught dat over is. …