Brief: Maurick College tegen autoverkeer op Jagersboschlaan

“Naar aanleiding van de mondelinge toelichting van vrijdag 11 januari op het project Jagersboschlaan, waarbij het voornemen is deze laan te verharden en open te stellen voor gemotoriseerd verkeer, reageerde de directie van het Maurick College met een brief aan de Senior Beleidsmedewerker Verkeer van de gemeente Vught. Daarin staat:

Wij delen u mede dat de directie van het Maurick College zich niet kan vinden in deze voorgestelde oplossing om het verkeer voor onze school, Kentalis en Regina Coeli te ontsluiten. Het projectvoorstel is om het gemotoriseerd verkeer in de toekomst via de Jagersboschlaan te ontsluiten en parallel aan de N65 een (snel)fietsroute te creëren waarlangs al het fietsverkeer wordt geleid. De directie van het Maurick College ziet dit als een verkeerde manier van ontsluiting.

Door dit project op genoemde wijze door te voeren, vindt er een ongewenste omkering plaats van snelverkeer en langzaam verkeer. Auto’s komen de wijk in en fietsers worden geleid langs het zeer drukke gemotoriseerde verkeer van de N65. Wij hebben veel leerlingen vanuit Helvoirt en Haaren die dagelijks naar het Maurick College fietsen en zij zullen op basis van het huidige projectvoorstel voortaan van de genoemde parallelweg gebruik moeten maken. De genoemde omkering komt de veiligheid van onze fietsende leerlingen niet ten goede. Naast de veiligheid is de fietsbaan langs de N65 ook slecht voor de gezondheid van onze leerlingen. Zij worden op de geplande parallelweg dagelijks langdurig blootgesteld aan fijnstof en te hoog geluidsniveau afkomstig van de vele auto’s op de N65. De algemene trend binnen Nederland is om het aandeel aan snelverkeer binnen de bebouwde kom sterk te verminderen, maar het project Jagersboschlaan laat juist het tegenovergestelde zien. Daarnaast leidt de verharding van de Jagersboschlaan tot verlies van een uniek openbaar bospad, hetgeen niet opweegt tegen het moeten vellen van een aantal bomen langs de N65. Wij zijn dan ook het standpunt toegedaan dat het huidige projectvoorstel met betrekking tot de Jagersboschlaan tot een voor alle betrokken partijen ongewenste verkeerssituatie zal leiden. Wij sluiten ons dan ook aan bij het protest van de bewoners van de Jagersboschlaan.

De ouders, leerlingen en het Maurick College zullen zich actief tegen deze plannen verzetten. Dit verzet zal u niet verrassen, aangezien het Maurick College altijd al zijn bezwaren tegen deze voorgenomen plannen heeft geuit. De directie is van mening dat de huidige plannen de rust voor en de gezondheid van onze leerlingen niet ten goede zullen komen. Wij verzoeken u dan ook derhalve dringend om optie 1 (ontsluiting van het gemotoriseerd verkeer via een parallelweg langs de N65), die al aan het begin van het proces aan de orde is geweest, te heroverwegen. Wij zijn te allen tijde bereid om ons standpunt en ideeën nader toe te lichten.”

drs. H.W.M. van der Linden MPA, rector Maurick College

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …