Brief: Landelijk karakter en leefbaarheid van Vught in gevaar

“Waarschijnlijk pas nadat op 14 februari 2019 het voorstel VKA + in de Commissie Ruimte wordt goedgekeurd en op 28 februari 2019 door de gemeenteraad, komen de tot nu toe geheim gehouden verkeerscijfers vrij, die aangeven hoeveel meer verkeer na de ingreep binnen Vught ontstaat. Uit de MIRT-rapportage van Rijkswaterstaat op basis van het oude VKA blijkt dat er ten minste gemiddeld 25% meer verkeer door Vught moet (sommige wegen 300%), naast de organische groei, vanwege de afsluitingen van een aantal toe- en afritten van en naar de N65. Het is geen rocket science om in te zien dat, ook met het VKA +, de Postweg, de Martinilaan, de De Bréautélaan, de Vijverbosweg en de Jagersboschlaan waar veel scholieren rijden en de rotonde bij Van der Valk veel meer verkeer zullen moeten verwerken. Het zal leiden tot meer files, gevaarlijke situaties, uitstoot en lawaai en dus een verslechtering van de leefbaarheid en veiligheid in Vught.

Ondanks vermindering van uitstoot door afwezigheid van stoplichten op de N65 zal, vanwege de extra toename van vooral vrachtverkeer en de verhoging van de snelheid van 70 naar 80 of t.z.t. 100 km per uur, per saldo veel meer uitstoot en lawaai plaatsvinden. Hiervoor is zeker een Milieu Effect Rapportage (MER) nodig. Waarom die nog niet is gemaakt is mij niet duidelijk.

Iedereen kan zijn of haar route richting Centrum, Utrecht en Tilburg met een vinger over de plattegrond van Vught volgen zoals die er na de ingreep uitziet en zich ook realiseren wie allemaal nog meer dezelfde omleiding zullen gebruiken. De Postweg is nu al vol in de spits. Of denkt u eens aan fluisterstille elektrische auto’s en bakfietsen tussen uw kinderen die zich de hele fietsweg van de De Bréautélaan naar de Martinilaan mogen toe-eigenen. Niet echt veilig lijkt mij. En het effect als de busstop bij Regina Coeli verdwijnt? Ook is het VKA + niet toekomstbestendig. Zodra de autonoom rijdende auto echt op de markt komt, mogelijk binnen een decennium, zal het aantal auto’s fors toenemen. Hoezo klaar voor de komende 50 jaar?

De kosten voor Vught worden nu geraamd op 33 miljoen, een verdrievoudiging t.o.v. 2015, N65 en PHS samen kosten inmiddels 56 mln. Hiermee zitten we al op de rand van een artikel 12 gemeente (solvabiliteit 16% in 2019). Grote kans dat de kosten nog flink zullen stijgen gezien de in de kostenraming gebruikte bouwkostenindexering van 1% (in werkelijkheid al meer dan 7% in 2018), de garantiestelling van 10 miljoen en de latere kosten van extra investeringen ten gevolge van het oplossen van files en gevaarlijke situaties binnen Vught.

Naast deze aspecten is ook belangrijk dat we ons realiseren dat het landelijke karakter van Vught verdwijnt. Een betonnen tunnelbak met hoge geluidsschermen die voor de komende 100 jaar Vught letterlijk en figuurlijk in tweeën splitst zal sterk afbreuk doen aan het huidige karakter van Vught als een landelijke, groene gemeente.

Het enige goede alternatief is een volledige ondertunneling die, gezien de nieuwe tunnelboor- technieken en lage rentestand mogelijk goedkoper is dan het VKA + alternatief en zeker goedkoper voor Vught, dat dan alleen de heraanleg van de weg bovenop betaalt. Hierdoor houden we geld over voor andere activiteiten, verbetering van de veiligheid binnen Vught en voor de noodzakelijke energietransitie. Ook hoeft Vught dan niet maandenlang op slot. Een nieuwe berekening van de Maatschappelijke Kosten- Baten Analyse zal dan wel positief zijn (de Rijkswaterstaat berekening uit 2015 is 6 miljoen negatief voornamelijk door de toename van de verkeersonveiligheid).

In plaats van de huidige, drukke N65 komt er dan een lommerrijke 50 km weg met rotondes, met behoud van de huidige majestueuze eiken en dan blijft de landelijke sfeer rond Villa Craijenstein, het visitekaartje van Vught, bewaard.”

Hubert Verheijen, een bezorgde Vughtenaar

Kijk ook bij

Stemmen voor een Groen en Sociaal Nederland

Over precies één week gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. En het beloven …