Gemeente Haaren (Google Maps)

Belangengroep Toekomst Haaren schrijft brief aan Gedeputeerde

Belangengroep Toekomst Haaren verzond afgelopen weekeinde een brief naar Gedeputeerde A. Spierings over de constructieve bijdrage die de werkgroep wil leveren aan de opsplitsing van de gemeente Haaren. De Belangengroep Toekomst Haaren heeft al enige tijd een informatieve website www.toekomstHaaren.nl opgezet. Op deze website kunnen inwoners van de vier Haarense dorpen ook kenbaar maken bij welke buurgemeente ze graag willen aansluiten: http://www.toekomsthaaren.nl/raadpleging-stem-mee/

Geachte mevrouw Spierings,

Op 26 maart 2017 zonden wij u een brief waarin wij onze zorgen hebben geuit over het proces van opsplitsing en de bestuurskracht van het Haarens college en de gemeenteraad. Op donderdag 20 april hebben wij onze zorgen tevens uitgesproken tijdens het inspreekrecht voorafgaande aan de raadsvergadering in Haaren.

De ‘Belangengroep Toekomst Haaren’ heeft zeer veel waardering voor uw aanpak en standvastigheid. Dat steunt ons in de gedachte dat de brede wens van de inwoners van Haaren gehoord zal gaan worden. Recent hebben wij een peiling op onze website www.OnsHaaren.nl opengesteld, waaruit wij nog altijd kunnen opmaken dat opsplitsing van de gemeente Haaren op een extreem groot draagvlak kan rekenen onder de inwoners en de bedrijven van de vier Haarense dorpen.

De Belangengroep Toekomst Haaren maakt zich zorgen over de uitvoering van het opsplitsingbesluit van de gemeente Haaren. Wij vinden het dan ook goed dat u en Gedeputeerde Staten medio mei starten met een onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Haaren. Aan de uitvoering van het Haarense raadsbesluit van 21 april 2016 wordt door het Haarens college en een groot deel van de Haarense gemeenteraad geen gehoor gegeven. Sterker nog men probeert het besluit nu op een andere manier te interpreteren. Men reageert passief en op het laatste moment. De burgers van de gemeente Haaren vragen zich terecht af of het niet te veel gevraagd is voor het College om de opsplitsing zelf ten uitvoer te brengen. Wij zouden dan ook graag zien dat de provincie dit proces gaat overnemen.  De Belangengroep staat volledig achter het raadsbesluit om te gaan opsplitsen en achter het advies van Gedeputeerde Staten (mede gebaseerd op het adviesrapport van de heer Augusteijn) om zo spoedig als mogelijk de gemeente Haaren op te splitsen). Wij pleiten, als het technisch te realiseren is, om per 1.1.2019 op te splitsen. De huidige, gespannen, situatie kost alleen maar energie van alle partijen; terwijl die energie juist nodig is om te gaan bouwen aan het toekomstperspectief, namelijk opsplitsing en samenvoeging van de dorpen met de buurgemeenten.

Het college en de gemeenteraad pretenderen keer op keer open en transparant te handelen echter het tegendeel is de werkelijkheid. Besloten overleg is aan de orde van de dag, discussies worden niet gevoerd in het democratisch hart van de gemeente, maar in voor- en na- vergaderingen. Zo ook het concept-plan van aanpak,  dat niet in de openbaarheid is gepresenteerd. Het besluit tot het maken van een plan van aanpak door het PON is niet in een openbare raadsvergadering besproken. Het college stelt: “Wij hechten aan een goede en objectieve informatieoverdracht aan onze inwoners”. Dat is echter absoluut niet het geval. Zowel het college als een groot deel van de raad willen helemaal geen opsplitsing en dragen dit ook aan alle kanten uit middels hun columns, websites, individuele blog’s en twitteraccounts. Duidelijk is dat de objectiviteit in dit proces verre van gewaarborgd is, ”Waar een wil is, is een weg”, maar waar niet de politieke wil is, is er geen weg om dit proces tot een goed einde te brengen.

Zo ook de reactie/brief van 20 april vanuit de Haarense politiek op het verzoek en aanbod van het college van Gedeputeerde Staten. Deze reactie is niet tot stand gekomen tijdens een openbare raadsvergadering, maar wederom tijdens een voor-vergadering met een select gezelschap van de gemeenteraad. De concept brief werd in de raad gepresenteerd door partijen welke achter de brief stonden. Discussie werd al niet meer gevoerd.

Wij onderschrijven dan ook volledig uw conclusie, dat er onvoldoende vertrouwen in de raad en het college van B&W van Haaren is om een effectief vervolg te geven aan het raadsbesluit tot opsplitsing van de gemeente Haaren. Dit wordt mede veroorzaakt door de gebrekkige samenwerking met buurgemeenten en onvoldoende urgentiebesef.

Wij zien dan ook uit naar de resultaten van het onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Haaren. Waarna aan het proces van opsplitsing van de gemeente Haaren effectieve uitvoering kan worden gegeven.

Zoals eerder bij u aangegeven zijn wij graag bereid om constructieve bijdragen te blijven leveren. Onze dorpen zijn ons dierbaar en behoud van de leefbaarheid in onze dorpen vinden wij belangrijk. In het verleden zijn er weeffouten gemaakt bij het vormen van de gemeente Haaren. Er is nu een kans om e.e.a. te herstellen. Wij zetten ons daarvoor graag in. Belangengroep Toekomst Haaren staat voor een open en transparante dialoog. Om die reden sturen wij een afschrift van deze brief naar de stakeholders in dit proces.

Belangengroep Toekomst Haaren, Driehoeven 12 5076 BB Haaren

Kijk ook bij

Onrust onder Vughtse ambtenaren

Vorige week heb ik met enige verbazing in Het Klaverblad het artikel ‘Onrust onder Vughtse …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *