De spoorwegovergang op de Helvoirtseweg

Goederentreinennee stuurt brief naar staatssecretaris

Aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Hare Excellentie Mevrouw drs. S. van Veldhoven
Postbus 20901
2500 EX ’s-Gravenhage

’s-Hertogenbosch, 1 februari 2018

Betreft: Project Meteren-Boxtel.

 

Geachte Excellentie

Naar aanleiding van de informatieavond die Prorail heeft verzorgd op 27 november 2017 in de Verkadefabriek te ’s-Hertogenbosch, rijst er bij de inwoners twijfel aan de kennis en kunde van Prorail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Bovendien worden wij steeds weer getroffen door de technocratische opstelling van Prorail waarbij op geen enkele wijze enig gevoel voor de gevolgen van het door hen voorgestane project voor omwonenden blijkt.

Al enkele jaren hebben wij te maken met Prorail en het ministerie IenW rondom het plan voor de herroutering van het goederenvervoer Meteren-Boxtel.
Wij zijn een sterke tegenstander van dit plan, want het is een onzalig idee om een nieuw soort goederenspoor door druk bevolkte stadswijken te leiden, zonder echt afdoende maatregelen. Wij zullen in de komende procedure dit plan dan ook bestrijden. Maar los hiervan moet ons van het hart dat wij steeds sterkere twijfels hebben gekregen over de kennis/kunde en eerlijkheid/transparantie van bovengenoemde instanties. Ons vertrouwen in de overheid is hiermee sterk op de tocht komen te staan. De meest opvallende zaken laten wij hierna kort de revue passeren .

Wankele prognoses
In het begin van de planning ging het om een enorme vervoersopgave voor 2030 (hoog groeiscenario) , waarop het Rijk zich wilde voorbereiden. Vandaar de noodzakelijke omleiding Meteren-Boxtel. Een lager scenario (midden of laag) zou nog wel op het bestaande net kunnen worden vervoerd.

Nu, jaren later, is het hoge scenario afgezwakt tot slechts 1/3 van de oorspronkelijke prognose en ook voor 10 jaar later i.c. 2040 (en wordt er niet meer gesproken van een midden scenario). En nu kan opeens dit lagere scenario niet meer op het bestaande net worden vervoerd. Prorail verwijst naar het Rijk en kan zelf in het overleg met de burgers geen heldere uitleg geven, terwijl de uitvoering wel aan Prorail wordt overgelaten. Vervolgens kan het ministerie de noodzaak ook niet aantonen, en verwijst slechts naar een nieuwe capaciteitsanalyse. Wij horen geen heldere uitleg.

Geen transparante uitleg over de treinenloop/vervoer van gevaarlijke stoffen
Over de (toekomstige en huidige) treinenloop is Prorail meermalen gevraagd, zowel naar aantallen als naar de verdeling over het etmaal. Hierover worden tegenstrijdige berichten verspreid, of worden antwoorden schuldig gebleven. Over bijvoorbeeld het 3e spoor in Duitsland wordt in het begin gezegd dat Den Bosch niet in de omleidingsroute is meegenomen, later wordt naar aanleiding van klachten geargumenteerd dat er extra treinen reden vanwege het 3e spoor. Op vragen hoe de verdeling van de toekomstige treinen zal zijn over het etmaal wordt geantwoord dat dit nog niet bekend is, terwijl in overleg met een klankbordgroep dit al lang is gedeeld (en het antwoord dus uit het publiek zelf moest komen).
Op simpele vragen als hoe het vervoer van gevaarlijke stoffen er uitziet qua verdeling over het etmaal, komen ontwijkende antwoorden. Men zal proberen deze treinen zo veel mogelijk overdag te laten rijden. Op basis van ervaring zal men toch wel weten wanneer deze treinen nu bijvoorbeeld over de Brabantroute gaan. Naar wij hebben begrepen rijden deze grotendeels ’s-nachts. Hier ontstaat een sterk gevoel van “ontwijkend gedrag” van de kant van Prorail en IenW.

Geen notie omtrent de echte hinder van geluid en trillingen
Het meest schrijnend is nog wel dat er bij Prorail en het ministerie nauwelijks besef lijkt te bestaan over het lawaai en trillingen die goederentreinen veroorzaken. Op vragen als wat voor piekgeluiden er op gevels ontstaan, waarvan je wakker wordt en met welke maximale trillingsniveaus rekening moet worden gehouden, komen nauwelijks antwoorden. Alles wordt vertaald naar gemiddelde niveaus terwijl de hinder uiteraard veroorzaakt wordt door de pieken en dan vooral in de avond en nacht. Hier wordt naar de politiek verwezen terwijl de gekozen systemen, zoals luidproductieplafonds en beoordeling van trillingen, zijn aangereikt door het ministerie en Prorail. Bij Prorail en het ministerie IenW bestaat blijkbaar geen gevoel voor “de menselijke maat”.

Doelmatigheid als dooddoener/geen antwoord op schadeverhaal
Doelmatigheid wordt niet geïnterpreteerd is technische zin maar alleen financieel. Onder het mom
van doelmatigheid worden vele, denkbare maatregelen “weg“-bestemd. Enerzijds blijkt pas bij lang doorvragen dat het gaat om te hoge kosten in relatie tot het aantal woningen. Los van het feit dat wij deze afweging veel te desastreus vinden, dient in de communicatie een veel eerlijker/transparanter beeld te worden geschapen over deze afwegingen naar geluid en trillingen.
Vragen over schade worden allemaal naar later verwezen. Dit betekent jaren van onzekerheid.
Groningse toestanden worden gevreesd.

Conclusie
Wij sluiten ons daarom aan bij de opvatting van de gemeente ’s-Hertogenbosch en de gemeentes ten noorden hiervan, dat de huidige plannen voor de her routering van het goederenvervoer MeterenBoxtel achterhaald zijn, onvoldoende doordacht, dat zij leiden tot een enorme verspilling van infrastructureel kapitaal en dat zij stuiten op veel weerstand van omwonenden.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat er € 800 miljoen wordt uitgetrokken voor een paar extra goederentreinen die, bij een onrealistisch hoog groeiscenario, uiteindelijk pas in 2040 zullen rijden.
Dat terwijl er voor 2030 nog voor 120/130 goederentreinen ruimte is op de Betuweroute. Onze belastingcenten kunnen veel beter worden gebruikt.

Wij verblijven met gevoelens van hoge achting jegens U
Namens Actiecomité Goederentreinen NEE,

H. Schuurs voorzitter
In het actiecomité zijn vertegenwoordigd bewoners uit:
de wijken Maaspoort, Paleiskwartier, de buurten Orthen, Het Zand en Vughterpoort en
bewoners uit Vught Noord en Vught Zuid en bewoners uit Boxtel

Per adres:
Wijkraad Binnenstad
Postbus 11020
5200 EA ‘s-Hertogenbosch

cc
– de leden van de Vaste Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en Waterstaat
– de leden van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant
– de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Vught, Den Bosch, Haaren,
Boxtel en Heusden
– de leden van de Gemeenteraden van Vught, Den Bosch, Boxtel en Heusden, Zaltbommel,
Maasdriel, Geldermalsen en Neerijnen

Kijk ook bij

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

In een raadsdebat op 30 mei over kortetermijnmaatregelen (KTM) N65 is gebleken dat de raad, …