Politiek

Vreemd!

Donderdag 20 januari hielden de Vughtse raadsleden onder leiding van burgemeester Van de Mortel een digitale raadsinformatieavond die in het teken stond van voorstellen over de vernieuwing van de werkwijze van de raad. Tijdens de verkiezingen van november 2020 ging het voortdurend over de noodzaak van bestuurlijke vernieuwing en meer …

Lees meer »

Vught legt speculatie met nieuwbouwwoningen tot 600.000 euro aan banden

In de gezamenlijke commissievergadering van donderdag 3 februari bespreekt de Vughtse politiek een collegevoorstel om akkoord te gaan met de voorwaarden over anti-speculatie en zelfbewoning voor alle nieuwbouwwoningen tot 600.000 euro. In de op 30 september 2021 vastgestelde Woonvisie 2021-2025 ‘Groei met Vughtse kwaliteit’ staat dat een antispeculatiebeding en de …

Lees meer »

Startnotitie Gezondheidsbeleid Vught

De gemeentelijke taak voor publieke gezondheid is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Andere wettelijke kaders staan in de Omgevingswet, de Landelijke nota gezondheidsbeleid, het Nationaal Preventieakkoord en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gezondheid is daarmee niet alléén het domein van zorgverleners, maar omvat een breed terrein en betreft het …

Lees meer »

Suzanne Otters-Bruijnen nieuwe VVD-gedeputeerde

De fractie van de Brabantse VVD draagt Suzanne Otters-Bruijnen uit Vught voor als opvolger voor Christophe van der Maat. Door zijn recente benoeming tot staatssecretaris van Defensie was er in het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een vacature ontstaan. Met de voordracht van Suzanne Otters, voorheen VVD-raadslid in Vught, …

Lees meer »

Vughtse politiek praat over ‘Bestuurlijke vernieuwing’

De Vughtse gemeenteraad gaat donderdag 20 januari digitaal vergaderen over ‘Bestuurlijke vernieuwing’. In het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ staat dat van het nieuwe college en de gemeenteraad wordt gevraagd een flinke slag te maken in het verbeteren en vernieuwen van de bestuursstijl en bestuurscultuur met méér aandacht voor burgerparticipatie, dus …

Lees meer »

PLV stelt schriftelijke vragen over afvalverwerking luiers

Naar aanleiding van het venijnige debatje met Joris Vrensen (PLV) in de commissie ‘Bestuur’ van 9 december bood wethouder Fons Potters via een mail zijn verontschuldigingen aan. De wethouder schreef dat hij zich nogmaals had verdiept in de afvalverordening en dat hij daarbij tot de conclusie was gekomen, dat de …

Lees meer »

Vught werkt aan verlichting taak wijkagenten

In de begrotingsvergadering van 4 november nam de Vughtse raad met een kleine meerderheid een VVD-motie aan waarin het college werd verzocht te onderzoeken hoe de werkdruk van wijkagenten verlicht kan worden door de effectievere inzet van Wijk-GGD’ers, jongerenwerkers en boa’s, zodat de agenten zich beter op hun kerntaken kunnen …

Lees meer »

Komt er een alternatief voor huis-aan-huisinzameling van glas?

De VVD-fractie in de Vughtse raad stelde het college op 13 december vragen over de inzameling van glas. Met ingang van 1 augustus 2021 is de gemeente Vught gestopt met het huis-aan-huis ophalen van glas. Vughtenaren moeten sinds die datum zelf hun glas wegbrengen naar de glasbak. Een Vughtse ondernemer …

Lees meer »

Vughtse raad wil ‘Energietransitie voor iedereen’

In de laatste raadsvergadering van 2021 heeft de Vughtse raad unaniem ingestemd met Transitievisie Warmte 1.0 van het college, oftewel de vraag ‘hoe komt heel Vught van het gas af’. De boodschap in de publieksversie van de transitievisie is duidelijk. Richt je voorlopig op het ‘transitiegereed’ maken van je huis …

Lees meer »

Peter Kortz tijdelijk raadslid PvdA-GroenLinks

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 december wordt Peter Kortz geïnstalleerd als raadslid van de gemeente Vught. Peter vervangt Karin Sprik die met zwangerschapsverlof gaat en later haar zetel opnieuw zal innemen. Peter Kortz stelt zich voor. “Sinds december 2017 woon ik met mijn vrouw in Vught. Na een langdurige blessure …

Lees meer »