Politiek

Vughtse politiek terug van zomerreces

Op donderdag 9 september gaat in Vught het ‘politieke bedrijf’ na het zomerreces weer van start met een digitale raadsinformatieavond. De raadsleden krijgen om 20.00 uur een toelichting op de gepubliceerde businesscase voor de Speeldoos en vanaf 21.00 uur worden ze bijgepraat over de stand van zaken in de voorbereiding …

Lees meer »

Vughtse politiek enthousiast over nieuwe aanpak van de participatie

Een nieuwe manier van participatie van de inwoners in plannen van de gemeente of van initiatiefnemers is het belangrijkste item van het nieuwe Vughtse bestuursakkoord. Bij de herverdelingsverkiezingen van november 2020 kwam er veel onvrede over de manier waarop burgers niet of slecht bij allerlei plannen werden betrokken. Volgens wethouder …

Lees meer »

Hoe gaat Vught ambitieuze plannen betalen?

Kadernota 2022 De gemeente Vught presenteert voor 2022 opnieuw een beleidsarme Kadernota. De financiële vooruitzichten voor de komende periode van vier jaar zijn aangepast aan de actuele verwachtingen. De bijgestelde meerjarenbegroting geeft nu het volgende beeld: voor 2022 een plus van 183.000 euro, 2023 een negatief resultaat van 98.000, 2024 …

Lees meer »

Vught stemt in met Regionale Energie Strategie

De Vughtse raad heeft donderdag het collegevoorstel over de RES-opgave aangenomen; dat betekent dat Vught het bod van RES Noordoost-Brabant voor elektriciteit van 1,6 terawatt/uur, warmte (3 petajoule) en 11% besparingen onderschrijft en daarmee ook het aandeel van de gemeente Vught (0,04 terawatt/uur). Dat geldt ook voor de kaart met …

Lees meer »

Géén windmolens in Gestel

In de raadsvergadering van 20 mei hebben VVD, PPA en CDA aan de gemeenteraad en het college het voorstel ingediend om in ieder geval tot 2030 géén windmolens in Sint-Michielsgestel te plaatsen. Dit voorstel is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. De afgelopen maanden is het college bezig geweest …

Lees meer »

Digitale Open Inloop PvdA-GroenLinks dinsdag 27 april

Zoals gebruikelijk houdt PvdA-GroenLinks op de dinsdag voorafgaande aan een raadsvergadering een Open Inloop. Fred de Man: “Omdat deze vanwege de geldende coronabeperkingen niet in een café kan worden gehouden, organiseren we de avond ook deze keer weer digitaal. Tijdens deze Open Inloop bespreken we in ieder geval de agenda …

Lees meer »

GB komt met initiatiefvoorstel over burgerpanel

De fractie van Gemeentebelangen kwam in de ‘Gezamenlijke commissie’ van donderdag 15 april met een initiatiefvoorstel om te starten met burgerpanels bij ‘grote’ projecten of projecten die veel impact hebben op de directe woon- en leefomgeving van de inwoners van Vught. Ook werd voorgesteld de RES als pilot te gebruiken …

Lees meer »

Raad stemt over 3 moties Gemeentebelangen

De Vughtse raad stemde in de raadsvergadering van 25 maart over 3 moties die de fractie van Gemeentebelangen had ingediend in de vergadering van januari toen het nieuwe bestuursakkoord werd besproken. De motie over de bouw van minimaal 100 sociale woningen, die GB samen met de VVD indiende, werd unaniem …

Lees meer »

Amendement PvdA-GL behoud vrij besteedbaar bedrag pgb jeugdhulp verworpen

PvdA-GL diende in de raadsvergadering van donderdag 25 maart een amendement in bij de behandeling van de nieuwe Verordening Jeugdhulp gemeente Vught 2021. De partij wilde dat het vrij besteedbaar bedrag in de pgb gehandhaafd bleef. Het amendement kreeg steun van GB en SP, maar een meerderheid van VVD, D66 …

Lees meer »

VVD vraagt college: ‘Zijn die windmolens wel nodig?’

Vught staat op het punt om de locaties aan te wijzen waar windmolens en velden met zonnepanelen gerealiseerd kunnen worden in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). Op 10 februari stond er echter een artikel in Het Financieel Dagblad met als kop: ‘Nieuwe locaties zon- en windparken overbodig …

Lees meer »