Politiek

Toewijzing appartementen Wolfskamerweg via loting

In de gezamenlijke commissievergadering van 31 maart sprak Guus van Woesik (GB) nog de vrees uit dat het met de toewijzing van de betaalbare en middeldure appartementen die aan de Wolfskamerweg gebouwd worden, dezelfde kant op zou gaan als bij de woningen op het Isabellaveld en Schoonveld. Tijdens de raadsvergadering …

Lees meer »

Gemeenteraad Vught beslist over nieuwe werkwijze

In de raadsvergadering van donderdag 17 maart neemt de Vughtse raad o.a. besluiten over de participatieplannen voor de uitbreiding van Hotel Van der Valk en locatie De Wieken in Vught-Zuid en over het tienpuntenplan voor vernieuwing van de werkwijze van de gemeenteraad. ‘De vernieuwing’ was het belangrijkste gespreksonderwerp in de …

Lees meer »

Commissie ‘Ruimte’ Vught

In de commissie ‘Ruimte’ van donderdag 24 februari wordt gesproken over de participatietrajecten die moeten worden opgestart voor de voorgenomen uitbreiding van Hotel Van der Valk aan de Bosscheweg en van de plannen (de Wieken) op de locaties van de scholen en de sportzaal bij het Moleneindplein. Verder wordt o.a. …

Lees meer »

“Worden juridische ‘geitenpaadjes’ gebruikt voor stikstofcompensatie N65?”

Schriftelijke vragen PvdA-GL De fractie van PvdA-GL heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Vughtse college over het opkopen van emissierechten stikstof in samenwerking met Rijk en provincie om de ombouw van de N65 te redden. Fractievoorzitter Ton van der Vossen vraagt of het college inmiddels, samen met Rijk en provincie, …

Lees meer »

Blijft gebouw Willibrordusschool overeind?

De fractie van Gemeentebelangen zette de raadsinformatiebrief van 16 november 2021 over de plannen rond de voormalige schoolgebouwen van de Willibrordusschool en de Lidwinaschool op de agenda van de commissievergadering van 3 februari. Tot verbazing van GB wordt in de RIB min of meer de sloop van beide schoolgebouwen aangekondigd. …

Lees meer »

Vreemd!

Donderdag 20 januari hielden de Vughtse raadsleden onder leiding van burgemeester Van de Mortel een digitale raadsinformatieavond die in het teken stond van voorstellen over de vernieuwing van de werkwijze van de raad. Tijdens de verkiezingen van november 2020 ging het voortdurend over de noodzaak van bestuurlijke vernieuwing en meer …

Lees meer »

Vught legt speculatie met nieuwbouwwoningen tot 600.000 euro aan banden

In de gezamenlijke commissievergadering van donderdag 3 februari bespreekt de Vughtse politiek een collegevoorstel om akkoord te gaan met de voorwaarden over anti-speculatie en zelfbewoning voor alle nieuwbouwwoningen tot 600.000 euro. In de op 30 september 2021 vastgestelde Woonvisie 2021-2025 ‘Groei met Vughtse kwaliteit’ staat dat een antispeculatiebeding en de …

Lees meer »

Startnotitie Gezondheidsbeleid Vught

De gemeentelijke taak voor publieke gezondheid is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Andere wettelijke kaders staan in de Omgevingswet, de Landelijke nota gezondheidsbeleid, het Nationaal Preventieakkoord en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gezondheid is daarmee niet alléén het domein van zorgverleners, maar omvat een breed terrein en betreft het …

Lees meer »

Suzanne Otters-Bruijnen nieuwe VVD-gedeputeerde

De fractie van de Brabantse VVD draagt Suzanne Otters-Bruijnen uit Vught voor als opvolger voor Christophe van der Maat. Door zijn recente benoeming tot staatssecretaris van Defensie was er in het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een vacature ontstaan. Met de voordracht van Suzanne Otters, voorheen VVD-raadslid in Vught, …

Lees meer »

Vughtse politiek praat over ‘Bestuurlijke vernieuwing’

De Vughtse gemeenteraad gaat donderdag 20 januari digitaal vergaderen over ‘Bestuurlijke vernieuwing’. In het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ staat dat van het nieuwe college en de gemeenteraad wordt gevraagd een flinke slag te maken in het verbeteren en vernieuwen van de bestuursstijl en bestuurscultuur met méér aandacht voor burgerparticipatie, dus …

Lees meer »