Politiek

“Geld klotst niet meer tegen de plinten, maar tegen de lambrisering”

Kadernota 2023-2026, Vughtse politiek legt wensenlijstjes op tafel De financiële situatie van de gemeente Vught is nog rooskleuriger dan wij in Het Klaverblad van vorige week vermeldden. Dat verleidde Martin Vromans (GB) tot de constatering: “Het geld klotst niet meer tegen de plinten, maar tegen de lambrisering.” Uit de meicirculaire, …

Lees meer »

Vught houdt miljoenen over, maar gaat voor flinke OZB-verhoging in 2023

Vught houdt 5,3 miljoen over op de jaarrekening 2021, die donderdag 30 juni in de commissievergadering zal worden besproken. Volgens de bestuursrapportage over de eerste 4 maanden van 2022 mag er over dit jaar gerekend worden op een overschot van 3,5 miljoen euro. Met name het resultaat over 2021 is …

Lees meer »

Raadsdialoog over woningbouw in Vught

Tijdens de raadsdialoog van donderdag 9 juni kregen de Vughtse raadsleden de recente stand van zaken te horen op het gebied van woningbouw. Vught heeft de ambitie om tot 2030 zo’n 2000 woningen te realiseren om het hoofd te kunnen bieden aan de grote vraag naar woningen. Tot nu toe …

Lees meer »

Vughtse raad vreest voor vertraging woningbouwplannen op Voorburg

De fractie van Gemeentebelangen vroeg in de raadsvergadering van donderdag 19 mei een interpellatiedebat aan over de ontwikkelingen rond de woningbouwplannen op zorgpark Voorburg. Fractievoorzitter Bregje Peijnenburg vertelde dat GB zich ernstig zorgen maakt dat de woningbouwplannen vertraging oplopen doordat de gemeente en het bestuur van Reinier van Arkel niet …

Lees meer »

Gemeenteraad beslist over zoekgebieden windturbines en zonneweiden

In de raadsvergadering van donderdag 19 mei beslist de Vughtse raad over de richting van het Vughtse wind- en zonbeleid. Het gaat daarbij o.a. over het vaststellen van de zoekgebieden waar windturbines en zonnevelden geplaatst kunnen worden en goedkeuring van het streven naar 100% lokaal eigendom van de grootschalige energieopwek. …

Lees meer »

Vught legt kaders voor archeologisch onderzoek vast

Vught heeft een rijke geschiedenis met in potentie een rijke voorraad aan archeologische vindplaatsen. De gemeente is verantwoordelijk voor het behoud van het archeologische erfgoed binnen de gemeente. Het vaststellen van archeologische beleidskaders is nodig om zorgvuldig te kunnen omgaan met het bodemarchief en dit optimaal te beschermen. Daarom gaat …

Lees meer »

Toewijzing appartementen Wolfskamerweg via loting

In de gezamenlijke commissievergadering van 31 maart sprak Guus van Woesik (GB) nog de vrees uit dat het met de toewijzing van de betaalbare en middeldure appartementen die aan de Wolfskamerweg gebouwd worden, dezelfde kant op zou gaan als bij de woningen op het Isabellaveld en Schoonveld. Tijdens de raadsvergadering …

Lees meer »

Gemeenteraad Vught beslist over nieuwe werkwijze

In de raadsvergadering van donderdag 17 maart neemt de Vughtse raad o.a. besluiten over de participatieplannen voor de uitbreiding van Hotel Van der Valk en locatie De Wieken in Vught-Zuid en over het tienpuntenplan voor vernieuwing van de werkwijze van de gemeenteraad. ‘De vernieuwing’ was het belangrijkste gespreksonderwerp in de …

Lees meer »

Commissie ‘Ruimte’ Vught

In de commissie ‘Ruimte’ van donderdag 24 februari wordt gesproken over de participatietrajecten die moeten worden opgestart voor de voorgenomen uitbreiding van Hotel Van der Valk aan de Bosscheweg en van de plannen (de Wieken) op de locaties van de scholen en de sportzaal bij het Moleneindplein. Verder wordt o.a. …

Lees meer »

“Worden juridische ‘geitenpaadjes’ gebruikt voor stikstofcompensatie N65?”

Schriftelijke vragen PvdA-GL De fractie van PvdA-GL heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Vughtse college over het opkopen van emissierechten stikstof in samenwerking met Rijk en provincie om de ombouw van de N65 te redden. Fractievoorzitter Ton van der Vossen vraagt of het college inmiddels, samen met Rijk en provincie, …

Lees meer »