Werkzaamheden op Vughtse heide

Op het militaire oefenterrein Vughtse heide, gelegen ten noordwesten van Vught, worden vanaf november t/m maart diverse werkzaamheden uitgevoerd.

het gaat o.a. om het vrijmaken van ongewenste begroeiing, zodat de schietbanen en vestigingswerken met talud weer zichtbaar worden. Hiermee krijgt het gebied zijn cultuurhistorische waarde terug en wordt de belevingswaarde van de bezoekers vergroot. Door te kiezen voor afzagen en niet voor het traditionele rooien, wordt voorkomen dat er eventuele aanwezige archeologische waarden vernietigd worden.

Hinder
Bezoekers van het oefenterrein kunnen mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden, maar het is de bedoeling de hinder tot een minimum te beperken. Rijksvastgoedbedrijf is met ca. 23.000 ha bos en natuur één van de grotere terreinbeheerders in Nederland. Deze terreinen zijn hoofdzakelijk in eigendom van het Ministerie van Defensie en hebben primair een militaire functie, zoals oefenterrein, schietterrein of vliegbasis. Naast de militaire functie heeft Defensie de plicht de natuurwaarden te behouden en daar, waar mogelijk, te vergroten.

Om de bos- en heideterreinen geschikt te houden voor militair gebruik, in goede conditie te houden, de aanwezige natuurwaarden te versterken en om het bos te verjongen vinden er regelmatig werkzaamheden plaats in het oefenterrein.

Kijk ook bij

Volkskerstzang in ‘Het Huis van Brabant’

Op zondag 11 december a.s. zal voor de 32e keer de Volkskerstzang (VKZ) plaatsvinden in …