Spoor in Vught, huidige situatie (foto: Marc Bolsius)

Waterschappen oneens met ontwerp-tracébesluit ‘verdiept spoor’

Waterschappen Aa en Maas en De Dommel zijn het niet eens met het ontwerp-tracébesluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de aanleg van het ‘verdiept spoor’ in Vught. Het ontwerp houdt onvoldoende rekening met waterhuishoudkundige effecten en de gevolgen van klimaatverandering. Daarom dienen ze een gezamenlijke zienswijze in om hun bezwaren kenbaar te maken.

De aanleg van het verdiept spoor in Vught is onderdeel van het meerjarenprogramma ‘infrastructuur, ruimte en transport programma hoogfrequent spoor Meteren-Boxtel’. Waterschappen Aa en Maas en De Dommel vinden dat in het ontwerp-tracébesluit de waterhuishoudkundige consequenties voor Vught onvoldoende zijn uitgewerkt. “Het ontwerp bevat geen sluitend pakket van maatregelen voor waterberging en afvoer”, licht watergraaf Peter Glas van De Dommel toe. “Dat heeft het ministerie ook erkend. Toch hebben we geen concrete toezeggingen dat die maatregelen er komen.”

Natte voeten
Ook is er geen rekening gehouden met de effecten van klimaatverandering. “We weten allemaal dat klimaatverandering nu en in de toekomst invloed heeft op water, dus ook rondom Vught”, stelt dijkgraaf Lambert Verheijen van Aa en Maas. Toch is daar in het ontwerp geen rekening mee gehouden. “Dat is in strijd met de spelregels die het ministerie zelf heeft opgesteld”, vervolgt Verheijen. “Er komt nog wel nader onderzoek, maar we hebben geen toezegging dat er daarna aanvullende maatregelen komen.” Bovendien maakt de dijkgraaf zich zorgen over de afwatering op het Drongelens kanaal: “Nu vormt de afwatering op het Drongelens kanaal een bescherming voor ’s-Hertogenbosch. Als er veel extra water komt, dan kan dat niet via het Drongelens kanaal worden afgevoerd, met als gevolg dat ’s-Hertogenbosch natte voeten krijgt. En dat willen we niet. Het ontwerp houdt ook daar geen rekening mee.”

Enige mogelijkheid tot bezwaar
Ondanks regelmatig overleg over deze kwesties hebben de waterschappen geen concrete toezeggingen gehad over aanpassing van het ontwerp. Vandaar dat ze hun bezwaren nu in een gezamenlijke zienswijze kenbaar maken. Omdat op het project PHS Meteren-Boxtel de Crisis- en Herstelwet van toepassing is, is dit voor de waterschappen de enige formele mogelijkheid om hun bezwaren kenbaar te maken.

Zienswijze bekijken?
De zienswijze is te raadplegen op de websites van Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …