Waterbeheer van de toekomst

Waterschap De Dommel is ervoor om te zorgen dat onze inwoners en bedrijven ‘droge voeten’ houden. Het waterschap voert tal van maatregelen uit om wateroverlast binnen de bebouwde kom te voorkomen. Het waterschap weet waar nu al wateroverlast kan optreden, maar maakt ook steeds meer gebruik van computermodellen om wateroverlast te voorspellen. Door de klimaatveranderingen neemt de kans op meer extreme buien toe en daar moet de organisatie zich op voorbereiden.

Een van de oplossingen is het inrichten van gebieden waar het waterschap het teveel aan water tijdelijk kan ‘parkeren’. Dit noemen we waterbergingsgebieden. Een waterberging zorgt bij langere tijd van veel regen voor minder wateroverlast. In 1995 stond het Bossche Broek vol water, de A2 liep onder en het scheelde niet veel of ook Den Bosch was ondergelopen. Het Bossche Broek is naast natuurgebied ook een waterbergingsgebied. Een andere aanpassing tegen het hoge water is het aanleggen van waterkeringen om laaggelegen gebieden binnen de bebouwde kom te beschermen tegen hoog water.

Natuurlijke oplossingen
Beken stromen door de laaggelegen gebieden in de Dommelvallei. Door in deze gebieden de beken weer te laten meanderen, breder te maken en de oevers af te vlakken, wordt gezorgd voor meer ruimte voor water én wordt de unieke natuur en het landschap in de Dommelvallei hersteld.

Klimaatbestendig
Gemeentes en waterschappen en haar inwoners hebben een belangrijke rol in het klimaatbestendig maken van hun woonomgeving. Meer openbaar groen, meer parken, tegels eruit waar het kan en ‘groene daken’ zijn mooie voorbeelden van initiatieven om hun stad of dorp beter ‘klimaatproof‘ te maken. Waterschap De Dommel heeft voor de komende twee jaar extra geld beschikbaar gesteld om de omgeving klimaatbestendig te maken.

Groen schoolplein
De Dommel steunt het initiatief ‘groene schoolpleinen van de toekomst’. Groene schoolpleinen zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit en maken de leefomgeving klimaatbestendiger. Het waterschap hoopt dat in 2020 minstens een kwart van alle schoolpleinen in Noord- Brabant een groene oase is om in te spelen, van de natuur te genieten en bijdraagt aan het vasthouden van water in natte periodes.

Stemmen!
Woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Deze zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Er spelen verschillende belangen op gebied van bijvoorbeeld natuur, landbouw, recreatie en veiligheid. Er valt wat te kiezen, u stemt toch ook? Stemhulp dommel.mijnstem.nl kan u helpen om een goede keuze te maken. Meer informatie over de waterschapsverkiezingen vindt u op www.dommel.nl/verkiezingen.

Kijk ook bij

Gijs Decates uit Vught wint NK Striptekenen

Gijs Decates (2011) uit Vught heeft zondag 24 september het Nederlands Kampioenschap Striptekenen in zijn …