Wat zegt Vughtse begroting 2024 over Energie en Klimaat?

In de Vughtse begroting 2024-2027, die in de commissievergadering van donderdag 2 november wordt besproken, is een paragraaf opgenomen over Energie & Klimaat. Op dit gebied wordt gewerkt met de ‘Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030’. In deze paragraaf van de begroting wordt de stand van zaken uiteengezet van de concrete acties die in het uitvoeringsplan 2024 van de Nota zijn opgenomen. De vergadering, waarbij inspraak mogelijk is, begint om 20.00 uur in het raadhuis.

De zoekgebieden voor zon- en windenergie zijn in 2023 onderzocht naar potentie en haalbaarheid voor de grootschalige opwek van energie. Hieruit zijn ontwikkellocaties gekomen binnen de zoekgebieden. De gemeenteraad kiest begin 2024 welke locaties in 2024 worden opengesteld voor ontwikkeling. Daarna wordt dan ook toegewerkt naar ontwikkeling van deze locaties. Door ontwikkeling hiervan, wordt bijgedragen aan de doelstelling om in 2030 0,05TWh op te wekken in Vught, als onderdeel van de RES-opgave in Noordoost-Brabant. De ambitie is om zoveel mogelijk zonnepanelen op dak te leggen en zo min mogelijk op land. Indien geschikt, worden grote (bedrijfs)daken belegd met zonnepanelen voor de opwek van energie. In 2023 is een technisch onderzoek gedaan naar de potentie voor zon op grote daken. In 2024 wordt met eigenaren van grote daken het gesprek aangegaan. Indien technisch mogelijk en bij toestemming wordt het dak belegd met zonnepanelen. Bij de ontwikkeling en exploitatie van grootschalige energie-opwek, wordt gestreefd naar zoveel mogelijk lokaal eigendom.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 25 oktober. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Vijf nieuwe vaarroutes door de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie vertelt het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Met vijf nieuwe vaarroutes …