Wat wordt de snelheid op de N65 binnen Vught?

D66 diende in de raadsvergadering van 10 oktober een motie in waarin het college gevraagd werd om binnen de projectgroep voor de N65 voor te stellen de snelheid op deze weg, binnen de bebouwde kom, te verlagen om de stikstofuitstoot terug te dringen. D66 wil dat er doorgerekend wordt wat het effect is van een maximumsnelheid van 50 en 60 km per uur.

D66 wijst erop dat het kabinet wil dat Rijk, provincie en gemeenten samen maatwerk gaan leveren door op projectniveau te zoeken naar bronmaatregelen om de projecten, die te maken hebben met de stikstofuitspraak van de Raad van State, vlot te trekken. Fons Potters vindt het vreemd dat in Vught de snelheid op de N65 stijgt van 70 naar 80, terwijl landelijk gepleit wordt voor een snelheidsreductie. Hij verwacht dat het daarom lastiger wordt om vertraging van de N65-ombouw te voorkomen. Hij wil dat ook onderzocht wordt wat het terugbrengen van de snelheid naar 50 en 60 km per uur voor gevolgen heeft voor de stikstofuitstoot.

Nog geen vertraging
Wethouder Guus van Woesik vertelde dat er tot nu toe vanuit wordt gegaan dat de N65-plannen niet vertraagd zullen worden, al wordt dat wel een hele uitdaging door de stikstofproblematiek. Hij verwacht dat het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2020 afgewerkt kan worden. Twee adviesbureaus maken nieuwe berekeningen om de stikstofuitstoot te bepalen. Daarbij wordt gerekend met verschillende snelheden. Volgens de wethouder gaat Rijkswaterstaat er tot nu toe vanuit dat de ideale snelheid voor de uitstoot ligt tussen de 70 en 90 km per uur. Dat geldt voor zowel stikstof als CO2. Dat heeft te maken met het feit dat bij die snelheid de verbranding in de motor effectiever is dan bij lagere snelheden. De wethouder zegde toe dat de exacte cijfers met de raad gedeeld worden zodra ze bekend zijn. Hij vertelde het ook belangrijk te vinden, dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden om de stikstofuitstoot in de omgeving van de N65 te compenseren.

ADC-toets
Yvonne Vos (CDA) wilde van de wethouder weten of er al gewerkt werd aan de ADC-toets. Daarbij moet worden aangetoond of er Alternatieven voor het project zijn, of er een Dwingende reden is van groot openbaar belang en of er voldoende Compenserende maatregelen worden getroffen. Als het project de toets doorstaat, kan het doorgaan ondanks de stikstofuitstoot die het veroorzaakt. Vergunningaanvragers zouden met deze ADC-toets de negatieve gevolgen van de PAS-uitspraken kunnen omzeilen. Van Woesik gaf aan dat éérst de actuele cijfers over de stikstofuitstoot bekend moeten zijn voor de ADC-toets gedaan kan worden. Die zijn niet alléén afhankelijk van de snelheid, maar ook van het verkeersaanbod en de doorstroming. De wethouder zal de cijfers met de raad delen zodra ze bekend zijn.

De meeste partijen vonden het verstandiger pas over de motie te stemmen zodra de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. D66 besloot daarop de motie voorlopig aan te houden.

Kijk ook bij

Vakantiesluiting Het Klaverblad

Het kantoor van Het Klaverblad, Helvoirtseweg 41 Vught, is wegens vakantie gesloten van maandag 1 …