Pixabay

Wat komt er kijken bij het aardgasvrij maken van Vught?

Hoe maken we samen Vught aardgasvrij? In ons artikel in Het Klaverblad van 21 juli over de online informatiebijeenkomsten van 23 februari en 13 juli kwamen we tot de conclusie dat er veel vragen en nog niet genoeg antwoorden waren. De deelnemers aan de onlinebijeenkomsten hebben hun vragen neergelegd bij organisator ‘Over Morgen, Adviesbureau voor duurzame leefomgeving’, die inmiddels de veelgestelde vragen beantwoord heeft.

Door Ada Imming

In het Klimaatakkoord van Parijs is de afspraak gemaakt om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot maximaal 2 graden. Dat is nodig om een deel van de klimaatverandering tegen te gaan. De CO2-uitstoot moet in 2050 ongeveer 90 procent lager zijn dan in 1990. Aardgas zorgt voor een flinke CO2-uitstoot en door de gaswinning in Groningen zijn er aardbevingen. Redenen om zo snel mogelijk te stoppen met het verbruik van aardgas. Aardgas is weliswaar schoner dan kolen en olie, maar niet duurzamer. In Duitsland gaan ze juist over op aardgas omdat daar de huizen nog verwarmd worden met stookolie en dat is zeer vervuilend. De overgang op aardgas is daar een tussenstap richting 2050.

Het plan
De gemeente heeft van de Rijksoverheid de regierol gekregen in de warmtetransitie. Er komt een Transitievisie Warmte, een plan waarin staat hoe de gemeente uiteindelijk aardgasvrij kan worden en dat de meest logische alternatieven per wijk of buurt laat zien. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden hier actief bij betrokken op diverse manieren. Na vaststelling van de zogenoemde uitvoeringsplannen kan het nog tien jaar duren voordat de wijk daadwerkelijk aardgasvrij is.
De Transitievisie Warmte moet door de gemeenteraad uiterlijk eind van dit jaar worden vastgesteld. Minimaal elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte herijkt.
De verwarming van kantoren, bedrijfspanden, scholen, zorginstellingen et cetera valt ook onder de Transitievisie Warmte. De industrie valt hier buiten, omdat daar aparte afspraken zijn gemaakt over verduurzaming.

De alternatieven
Op hoofdlijnen zijn er drie alternatieven voor aardgas: een warmtenet waarmee je een hele wijk, buurt of flatgebouw in één keer aardgasvrij kunt maken; volledig elektrisch (all-electric) met een warmtepomp per woning en zonnepanelen; duurzaam gas zoals groen gas of in de toekomst waterstof. Dat is momenteel nog schaars.
Voorlopig is er nog géén verplichting om van het aardgas af te gaan. Voor de meeste eigenaren van huizen is het gemakkelijker en betaalbaarder om het stap voor stap te doen en op een logisch moment, bijvoorbeeld bij een verbouwing. Isolatie is een belangrijke eerste stap. Wie een goed geïsoleerd huis heeft, kan bij de wisseling van de verwarmingsketel denken aan een warmtepomp en zonnepanelen.

Eigen keuzes
Nieuwbouw is altijd aardgasvrij, dat is landelijke regelgeving. Vooroorlogse huizen zijn moeilijk te isoleren en daar kan gedacht worden aan HR++-beglazing, vloerisolatie en kierdichting. Elke woning is anders en vraagt om maatwerk. Op de Transitiekaart is een weergave gemaakt van de uitkomsten van de Transitievisie Warmte. Startkansen en startgebieden zijn gebieden waar, tussen nu en 2025, wordt gestart met planvorming of haalbaarheidsonderzoeken naar aardgasvrij of stappen daartoe. Iedere gebouweigenaar is vrij om eigen keuzes te maken en dus ook om af te wijken van de oplossing die voor een startgebied wordt verkend.
De gemeente is benieuwd naar werkbare, concrete suggesties, ideeën en plannen uit de buurt.
Via lokale en sociale media, bewonersbijeenkomsten, bewonersbrieven en eventueel een (digitale) nieuwsbrief in de toekomst wordt iedereen op de hoogte gehouden.

Wie zal dat betalen?
De overstap naar aardgasvrij is voor de meeste mensen nog kostbaar. Het kabinet wil dat het verduurzamen van de woning voor zoveel mogelijk mensen woonlastenneutraal is. De maandelijkse lasten moeten dus gelijk blijven of lager worden. Daarvoor wil de overheid de kosten voor energie verlagen, subsidies geven en aantrekkelijke financieringsmogelijkheden ontwikkelen.
De Rijksoverheid komt vermoedelijk in 2022 met een voorstel om een significante bijdrage te leveren aan de warmtetransitie.

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …