Wat doet de gemeente Vught tijdens coronacrisis?

Het Vughtse college heeft de gemeenteraad in een raadsinformatiebrief een opsomming gegeven van de maatregelen die sinds begin maart genomen zijn in verband met de coronacrisis. Uitgangspunt van de maatregelen is dat de dienstverlening aan de burger zoveel mogelijk moet doorgaan.

Indien nodig zijn bedrijfsprocessen die geen prioriteit hebben afgeschaald of vertraagd ten gunste van kritische bedrijfsprocessen en de inzet ten behoeve van de Veiligheidsregio. Hiervoor is het continuïteitsplan direct geactualiseerd, zodat terugval hierop, bij bijvoorbeeld extreem hoog ziekteverzuim, direct kon plaatsvinden. Vooralsnog is deze fase voor de gemeente Vught niet bereikt. Er is conform de RIVM-voorschriften doorgewerkt. Ondanks ziekte en uiteraard de bekende problematiek van thuiswerken in combinatie met kinderen en mantelzorg. Dit verloopt positief dankzij de grote inzet van de medewerkers en de goede ICT-voorzieningen.

Dienstverlening
De druk op de Vughtse Milieustraat is de afgelopen weken zwaar toegenomen en er is besloten tot een forse verruiming van de openingstijden. Alle werkzaamheden bij de gemeente zijn aangepast op basis van de RIVM-richtlijnen, thuiswerken en waar dat niet mogelijk was, zijn de werkzaamheden aangepast op basis van de RIVM­-richtlijnen. Daarnaast is de gemeente voortdurend bezig met het uitdragen van actuele berichtgeving over landelijke campagnes via websites, borden in de gemeente bij binnenkomst op speelplaatsen, hangplekken, de lichtmast, social media, lokale omroep en de pers.

Economie
Er wordt ook in Vught een zeer fors beroep gedaan op de landelijke regeling ‘Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen’ (BBZ). Dit betekent een zeer stevige inzet van de gemeentelijke organisatie wat het aanpassen van werkprocessen betreft, want snelheid is geboden, toegang via internet, extra inzet op kennis en forse verruiming van de capaciteit.
Het aanbod op de weekmarkt is op basis van de noodverordening aangepast en beperkt tot levensmiddelen en bloemen. Er is een plan gemaakt om de lokale ondernemers tegemoet te komen qua gemeentelijke heffingen. Daarnaast is de capaciteit van de bedrijvencontactfunctionarissen vergroot, die gaan actief op pad. Doel is om mee te denken, een luisterend oor te bieden, inzicht in de noodmaatregelen te geven en waar nodig het onderkennen van eventuele hulpvragen.

Scholen en kinderopvang
De gemeente onderhoudt intensief contact met scholen en kinderopvang. Het doel daarvan is het inventariseren van wat de gemeente kan betekenen n.a.v. de sluiting van de scholen. De scholen hebben alles vooralsnog in control. Er is goed contact en de schoolleiding weet de gemeente indien nodig te vinden, naast het actieve wekelijkse contact. MOVE Vught wordt actief betrokken waar nodig. MOVE kan inspringen bij de opvang. Er is actief geïnventariseerd of en waar er problemen zijn met laptops of iPads voor kinderen. Ook de armoedecoördinator is betrokken bij dit proces. De gemeente heeft partijen in het kader van vraag en aanbod bij elkaar gebracht.

Sociaal Domein
Aanbieders zetten de ondersteuning aan cliënten zo goed mogelijk door in overeenstemming met RIVM-richtlijnen. Op het moment dat dit niet meer goed lukt of er ontstaan knelpunten, dan wordt dit opgeschaald richting Wegwijs+. Tot op heden zijn er nog maar weinig zaken opgeschaald moeten worden. Er is extra aandacht voor kwetsbare kinderen. Hiertoe is een brief uitgegaan aan alle ketenpartners. De signalen zijn positief, alles lijkt goed in beeld te zijn en onder controle. De leerplichtwetambtenaar zoekt kwetsbare leerlingen ook thuis op. De gemeente Vught hanteert een coulant invorderingsbeleid en levert maatwerk bij signalen. Wegwijs+ houdt belacties naar alle geregistreerde mantelzorgers voor hulp, en aandacht. Extra aandacht en zorg gaat uit naar ‘verwarde personen’. De WSD heeft in nauwe samenspraak met de gemeente een informatiebrief verstuurd zodat alle partners op de hoogte zijn van de wijze waarop er wordt gewerkt.

Toezicht en handhaving
De gemeente heeft de capaciteit en actieplannen voor het handhaven van de de noodverordeningen opgeschaald. Ook andere medewerkers, waaronder jeugdwerkers, zijn aangewezen als toezichthouder tijdens de campagne ‘Afstand houden’ en ‘Houd vol’. Er vindt actieve afstemming plaats met BOA’s en politie over de hotspots in relatie tot het verbod op samenscholing en de eis tot het houden van afstand. Wat betreft toezicht op winkeliers zijn de bedrijvencontactfunctionarissen in gesprek gegaan over uitvoering van de maatregelen. De gesprekken zijn gericht op het elkaar helpen om de voorschriften te kunnen naleven, zodat handhaving niet aan de orde komt.

Vraagbaak
De gemeente komt ook in actie voor incidentele activiteiten. Zo werd voor de huisartsen in Vught de huisvesting, ICT, routing en communicatie verzorgd voor een coronapost in de Martinihal. Ook brengt de gemeente partijen met elkaar in contact voor het matchen van vraag en aanbod, bijvoorbeeld de restauranthouder van ’t Groene Woud, die wekelijks een aantal maaltijden wil verzorgen voor kwetsbare inwoners. Ook is er actief contact met ‘Vught voor Elkaar’. De gemeente heeft eveneens de datum van krachtwording van de Omgevingswet uitgesteld. Ten slotte fungeert de gemeente ook als vraagbaak en soms voor het ‘matchen’ van zeer uiteenlopende ideeën, oplossingen, initiatieven, gedachten en vragen.

Kijk ook bij

Dit moet je weten over een PayPal online casino

Ingezonden mededeling Wat is PayPal precies en hoe werkt het? Het meest voor de hand …