Beweegzaal bij basisschool De Springplank

Vughtse sportclubs gaan minder zaalhuur betalen

De huurprijs van de Vughtse binnensportaccommodaties is al vele jaren een punt van discussie. In het bestuursakkoord van de coalitie is de harmonisatie van de huurtarieven daarom een van de speerpunten. Wethouder Toine van de Ven was vorige week donderdag dan ook trots een voorstel te kunnen presenteren dat een eind maakt aan de onduidelijkheid over de huurtarieven en dat breed gedragen wordt door de sportverenigingen.

De afgelopen jaren heeft Vught fors geïnvesteerd in nieuwe binnensportaccommodaties. Bovendien is er grondig gerenoveerd en verduurzaamd. Het in overeenstemming brengen van vraag en aanbod van binnensportcapaciteit heeft veel aandacht gekregen, maar er was minder oog voor een consequente manier om de huurprijs vast te stellen. Wethouder Van de Ven: ”De tarieven voor eenzelfde soort zaal liepen uiteen van 13 tot 25 euro per uur. Dat was moeilijk uit te leggen aan de verenigingen. Er is daarom, na overleg met alle zaalsportverenigingen, een denktank met vertegenwoordigers van verschillende verenigingen samengesteld. Die is er, met ambtelijke ondersteuning, in geslaagd tot een eerlijke, transparante en werkbare systematiek te komen voor het vaststellen van de huurprijzen. Voor de meeste zalen gaan de huurprijzen per 1 januari omlaag en daardoor betekent dit voorstel ook een impuls voor de binnensporten. Om tot een eenduidig systeem te komen, gaat de huurprijs van de gymzaal bij de Hertog van Brabantschool en in Cromvoirt met 5 euro per uur omhoog, maar voor die zaal geldt een overgangsregeling.” De wijze van huurbepaling moet eerst nog wel door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Van de Ven heeft er alle vertrouwen in dat hij het voorstel, dat gedragen wordt door de clubs, ongeschonden langs de raad kan loodsen. “Ik ga me daar in ieder geval hard voor inspannen.”

Lagere tarieven
Het nieuwe systeem komt er globaal op neer dat een gewone gymzaal 18,50 per uur gaat kosten, een sportzaal met 2 te verhuren zaaldelen kost 2 keer 18,50 en een sporthal die in 3 delen te verhuren is, gaat 3 keer 18,50 kosten. Als echter de volledige sportzaal of de volledige sporthal gehuurd wordt, zijn de huurprijzen resp. 35 euro en 48 euro. Voor de Martinihal betekent dit dat de huurprijs daalt van 57,70 naar 48 euro per uur. De huurprijzen van de Vughtse sportaccommodaties zijn gebaseerd op de eigenaarslasten – de kosten die de gemeente maakt, zonder dat de zaal gebruikt wordt – en de gebruikerslasten, de extra kosten die gemaakt worden als de zaal gebruikt wordt. Van de totale kostprijs betalen de buitensportverenigingen 15% en de binnensportverenigingen 20%. Als de zalen verhuurd worden aan scholen of voor commerciële doeleinden, wordt gerekend met kostendekkende tarieven. Vroeger werden die ook aan sportverenigingen doorberekend, maar daar is Vught al enige tijd van afgestapt. Van de Ven: “Dat leidde tot onnodig rondpompen van subsidiegelden.” Het is om die reden moeilijk om vast te stellen of Vught nu met marktconforme tarieven werkt. Van de Ven: “Vergelijken is moeilijk, doordat iedere gemeente weer net iets anders werkt, de ene rekent bijvoorbeeld hogere huren en geeft daarnaast méér subsidie.”

Tevreden
Rob Stevens, die namens de gymnastiekafdeling van PH deel uitmaakte van de denktank die zich over de tarieven heeft gebogen, is bijzonder tevreden met het eindresultaat. “Voor de verenigingen was het belangrijk dat de tarieven niet hoger uitkwamen dan ze nu al zijn. Voor de zaalsporten maken de huren gemiddeld zo’n 50% van de kosten uit. Verschillende verenigingen hebben het daar al moeilijk genoeg mee. Het is daarom mooi dat de huurprijzen in de meeste gevallen iets dalen.”
De lagere huren betekent wel dat de gemeente rekening moet houden met lagere opbrengsten. Er wordt een structureel nadelig effect van 10.000 euro verwacht. Dit bedrag denkt de gemeente tot 2023 te kunnen opvangen uit de z.g. jaarlijkse SPUK-gelden, een specifieke uitkering die wordt ontvangen voor gerealiseerde bestedingen in verband met activiteiten in het kader van sport. Daarnaast hoopt wethouder Van de Ven dat de lagere huren de clubs ertoe zullen verleiden om wat meer risico te nemen met het opstarten van nieuwe initiatieven. Dat leidt niet alleen tot meer aanbod, maar ook tot een beter bezettingsgraad van de accommodaties. Overigens zijn de meeste zalen in de avonduren al goed bezet. Overdag zijn er nog mogelijkheden om zaalruimte te huren, bijvoorbeeld voor meer bewegen voor peuters en de gloednieuwe beweegzaal bij de Springplank in Vught-Centrum biedt kansen voor bewegen voor ouderen.

Overgangsregeling
De gymnastiekvoorziening bij kindcentrum De Leydraad in Cromvoirt wordt vooral gebruikt door clubs en recreanten uit het kerkdorp, die veelal alléén gebruikmaken van deze accommodatie. In het voorstel is daarom rekening gehouden met een overgangsregeling waarbij het huurtarief met een tussenstap wordt gelijkgetrokken met de overige gymzalen. De gymnastiekvoorziening Hertog van Brabant wordt gebruikt door verenigingen die ook gebruikmaken van andere gemeentelijke binnensportaccommodaties. Aangezien de tarieven van de overige accommodaties dalen, compenseert dat deze stijging. Een overgangsregeling voor deze zaal vindt het college daarom niet noodzakelijk. De verlaging van de tarieven is ook nadelig voor de huuropbrengst die het bestuursorgaan Elzenburg ontvangt voor de exploitatie van de sportzaal bij kindcentrum De Avonturier. Het is nu nog onbekend of dit nadelig effect binnen de begroting van Elzenburg kan worden opgevangen.

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …