Vughtse raad stemt in met bestemmingsplan N65

Na zo’n 13 jaar praten over de ombouw van de N65 heeft de Vughtse gemeenteraad vrijdag 15 mei om 02.00 uur eindelijk een definitieve klap op het bestemmingsplan N65 gegeven. Met 14 stemmen vóór en 6 stemmen tégen werd besloten de Nota zienswijzen en het Bestemmingsplan N65 Vught vast te stellen. Nu afwachten of het plan standhoudt bij de Raad van State.

Tijdens de raadsbehandeling werden er door de oppositiepartijen 7 amendementen op het plan ingediend, die werden allemaal verworpen. Wethouder Guus van Woesik legde uit dat bij de onderhandelingen in de stuurgroep over de ongelijkvloerse kruisingen aan de Boslaan en in Helvoirt, de Regio (Vught, Haaren en de Provinvcie) een laatste bod heeft uitgebracht als het Rijk eenzelfde bedrag wilde bijdragen. Het Rijk was alléén bereid daarmee akkoord te gaan onder voorwaarde dat de verbetering van de plannen ook ten goede zou komen aan de doorstroming op de weg. Van Woesik: “Er wordt straks alléén in Vught al 720 miljoen geïnvesteerd, dat hebben we met zijn allen voor elkaar gekregen en dat is een enorme prestatie. Maar nu is het geld bij alle partners op. Ook de Vughtse raad heeft aangegeven dat er verder géén extra geld meer naar de infra mag. De middelen zijn bij alle partners op!” De wethouder maakte duidelijk dat af- of uitstel van de plannen kan betekenen dat Vught straks blijft zitten met vier gelijkvloerse kruisingen en dat Rijkswaterstaat over gaat tot het plaatsen van de verplichte 4,5 meter hoge geluidsschermen langs de N65 waardoor Vught net als langs de A2 achter een muur verdwijnt.

Naast de amendementen kwamen er 12 moties op tafel; de laatste was een motie van wantrouwen tegen wethouder Guus van Woesik. Zes moties werden unaniem aangenomen en 6 werden verworpen waaronder de motie van de SP waarin de gemeenteraad werd uitgenodigd om samen met de gemeenteraadsverkiezingen een referendum te houden waarin de bevolking o.a. wordt gevraagd zich uit te spreken over de keuze voor de VKA+ variant en de gevolgde informatieprocedure. Deze motie kreeg alleen de steun van de oppositie. Dat gold ook voor de SP-motie waarin het Presidium wordt verzocht een extern bureau opdracht te geven om een feitenonderzoek te doen naar de volledige gang van zaken die geleid hebben tot de totstandkoming van bestemmingsplan N65 en daarvoor budget vrij te maken. Mark du Maine (VVD) vond een referendum overbodig omdat er fatsoenlijke afwegingen zijn gemaakt bij de raadsbehandeling van variant VKA + in februari 2019 en hij wees erop dat de SP juist in die vergadering niet aanwezig was.

Motie van wantrouwen
CDA, SP en D66 kwamen aan het eind van het debat met een motie waarin het vertrouwen in de wethouder rijksinfra Guus van Woesik werd opgezegd. Dat was zeker géén verrassing na de vraagstelling van de oppositiepartijen tijdens de inspraakavond en de commissievergadering over het bestemmingsplan. In de motie werd geconstateerd dat speciaal voor de Rijksinfra-plannen een extra wethouder is benoemd met de specifieke opdracht om inwoners en belangenorganisaties meer te betrekken bij de plannen en dat dit voor het project N65 niet gelukt is. In de overwegingen tot de motie werd o.a. meegenomen dat bezwaarmakers en belangenorganisaties vinden dat hun zienswijzen onvolledig, ver onder de maat en zelfs schandalig beantwoord zijn. Deze motie werd alleen gesteund door de indieners en dus verworpen.

Ontsluitingsweg
De coalitiepartijen kwamen met een motie waarin aan het college wordt gevraagd om op korte termijn te onderzoeken of het mogelijk is een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen langs de noordzijde van de spoorlijn tussen de Kruishoeveweg en het industrieterrein in Helvoirt. Deze weg zou moeten voorkomen dat zwaar vrachtverkeer door de kernen van Helvoirt en Cromvoirt moet rijden om de N65 te bereiken. De motie werd unaniem aangenomen.
Een motie van CDA, D66, SP en PvdA-GL waarin het college wordt verzocht om in gesprek te gaan met Brabants Landschap om het wildviaduct ook open te stellen voor voetgangers kreeg ook steun van de hele raad.

Verkeersonderzoek
De coalitiepartijen dienden een motie in waarin het college verzocht wordt om zo snel mogelijk en vooruitlopend op het VVP een verkeersonderzoek te laten uitvoeren. In dit onderzoek moet in ieder geval worden meegenomen: maatwerkoplossingen voor het totale wegennet om het verkeer zo optimaal mogelijk te kunnen spreiden. Ook moet gekeken worden naar mogelijkheden om de verkeersstromen richting rijkswegen te leiden en sluipverkeer binnen de Vughtse kernen tegen te gaan. Wethouder Toine van de Ven omarmde de ambitie van de raad om snel met het VVP aan de slag te gaan. Hij legde ook nog eens uit waarom Vught financieel géén beroep op Rijk en Provincie kan doen voor het opvangen van de gevolgen van de ombouw van het lokale wegennet. Van de Ven: “Veel mensen zullen dit niet graag horen, maar onze wegen kunnen het verkeer na de ombouw aan, behalve op een kruising waar in de avondspits gedurende 10 minuten een file ontstaat.“ Van de Ven gaf ook aan dat Vught tot 2030 de tijd heeft om voor het plaatselijke wegennet tot goede oplossingen te komen. Daarbij zullen ook de bewoners tijdig worden betrokken. Hij wees er eveneens op dat de laatste jaren op diverse wegen al is voorgesorteerd op de toekomstige situatie b.v. de turborotonde die bij Hotel Vught komt en de aanpassingen aan Boxtelseweg-Maurickplein-Grote Gent. De motie werd unaniem aangenomen. Dat gold ook voor de motie waarin wordt gevraagd zo snel mogelijk met Rijkswaterstaat te gaan overleggen om de snelheid op de N65 tussen het viaduct Taalstraat en het spoor terug te brengen van 100 naar 80 km om de geluidsoverlast te verlagen.

Fietspad noordzijde N65
De van oudsher bestaande fietsverbinding aan de noordzijde van de N65 tussen Vught en Helvoirt komt in de plannen voor de ombouw te vervallen. D66, SP en CDA vroegen het college deze fietsverbinding op Vughts gebied te handhaven en in overleg te gaan met Haaren om dit ook op hun grondgebied te doen. Ook deze motie werd unaniem aangenomen.
Het amendement waarin de oppositiepartijen in het bestemmingsplan wilden opnemen dat Vught per gekapte boom, minstens vijf bomen moest herplanten haalde het niet. De motie van de coalitie waarin het college wordt gevraagd een uiterste inspanning te leveren om voor alle bomen, die gekapt worden voor de ombouw, nieuwe bomen te planten in Vught, werd unaniem gesteund.

Kijk ook bij

Dit moet je weten over een PayPal online casino

Ingezonden mededeling Wat is PayPal precies en hoe werkt het? Het meest voor de hand …