Vughtse raad onderbreekt zomerreces voor ‘overbodig’ interpellatiedebat

CDA laat verstek gaan op eigen ‘feestje’

Ton van der Vossen (PvdA-GL) en Mark du Maine spraken er vorige week hun verbazing over uit dat het CDA, als een van de initiatiefnemers van het interpellatiedebat over de Jagersboschlaan, als enige partij niet aanwezig was tijdens de extra ingelaste raadsvergadering van dinsdag 4 augustus. In het debat zetten de coalitiepartijen later ook grote vraagtekens bij de noodzaak om de raad bijeen te roepen tijdens het zomerreces.

De SP, die werd ondersteund door D66 en CDA, nam het initiatief voor het interpellatiedebat. Suzanne van Wiggen (SP) vroeg zich vooral af waarom het college zo’n haast heeft met het verharden van de Jagersboschlaan, dat het zich niet houdt aan de toezegging dat de laan niet verhard wordt, voordat er een uitspraak van de rechter is. De SP was daarnaast van mening dat dat het college voor onnodige onrust zorgde bij bewoners betrokkenen in deze gevoelige kwestie.

Het college had in juni via een raadsinformatiebrief aan de raadsleden gemeld:
‘Het college respecteert vanzelfsprekend de uitspraak van de voorzieningenrechter. Dat betekent dat de verharding van de Jagersboschlaan voorlopig niet door zal gaan. Het college acht het wel wenselijk om te starten met de ondergrondse werkzaamheden zoals aanleg riool en leggen kabels. Dit is geen kapitaalvernietiging, omdat deze werkzaamheden toch moeten gaan plaatsvinden. Nu al deze werkzaamheden al zijn voorbereid, kunnen deze gewoon plaatsvinden. Dat mag ook conform de uitspraak van de rechter. Gezien de uitspraak van de rechter zal het college een aanvullend onderzoek laten doen over het behoud van de natuurwaarde bij openstelling van de Jagersboschlaan. De voorzieningenrechter overweegt dat dit mogelijk nodig is. Het is dus sowieso gewenst dit onderzoek te doen voor behandeling in de bodemprocedure. Het college zal de resultaten van dit onderzoek ook delen met de rechtbank.’

Wethouder Toine van de Ven wees Van Wiggen er dinsdag op dat dit precies de stappen zijn die het college gezet heeft. Van de Ven: “Ik begrijp nu dat de aankondiging in de RIB op meerdere manieren te interpreteren is, dat reken ik mezelf aan.” Hij verwacht niet dat het aanvullend onderzoek, dat het college nu naar de rechtbank heeft gestuurd, voor de voorzieningenrechter aanleiding is om de schorsing op te heffen, vóór de zaak op 25 augustus behandeld wordt. De wethouder hoopt wel dat het aanleveren van extra informatie voor de rechter aanleiding is om sneller tot een uitspraak te komen en niet te wachten tot oktober of mogelijk nog langer.

Van de Ven legde uit dat de voorzieningenrechter tot de schorsing heeft besloten omdat hij een stukje informatie miste in het rapport van Cobra. Het was namelijk niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de natuur, als er 1500 auto’s per dag door de Jagersboschlaan gaan rijden. Daarom heeft het college gevraagd om een aanvullend onderzoek. Het resultaat daarvan, waaruit blijkt dat er géén schade aan de natuur wordt aangericht, is nu naar de rechter doorgestuurd.

Vorige college
De discussie over het Cobraonderzoek leidde tot een pittige woordenwisseling over een intern rapport, dat werd uitgebracht in de vorige raadsperiode waarin volgens de SP zou zijn aangegeven dat de verharding van de Jagersboschlaan helemaal niet kon in verband met de aantasting van de natuurwaarden. Van Wiggen verweet het college dat het dit stuk had achtergehouden voor de raad. Van de Ven ontzenuwde de kritiek: “Sindsdien is het plan voor de openstelling van de laan ingrijpend veranderd. Het kappen van bomen, waarvan oorspronkelijk sprake was, is helemaal uit de plannen gehaald. Daardoor was deze hele verkennende studie van de baan.”

Het teruggrijpen naar het verleden vond Ton van der Vossen (PvdA-GL) te gortig. Hij stoorde zich kennelijk aan de houding van D66 in deze kwestie. “Dit wordt te dol. Het vorige college heeft al in 2018, 1 dag voor de raadsverkiezingen, besloten dat de Jagersboschlaan verhard moest worden. Ik lees in de notulen van de collegevergadering dat wethouder Potters (D66) daarvoor projectplannen heeft ingediend. Nu loopt D66 weg voor de eigen verantwoordelijkheid.” Dianne Schellekens (D66) was het niet eens met dit verwijt:” Wat het college doet is niet hetzelfde als wat onze fractie doet.“ Van der Vossen: “Wij zijn niet de partij die besluiten van een vorig college ter discussie gaat stellen.”

Onderbouwing
D66 vond dat er nog steeds geen onderbouwing was voor de verharding van de laan. Volgens fractievoorzitter Dianne Schellekens had er daarom al een actueel VVP moeten liggen. Bij Siebren van der Zee (Gemeentebelangen) was er geen twijfel over die noodzaak. “Wij hebben altijd gepleit voor verharding van de Jagersboschlaan. Wij zijn voor spreiding van het verkeer om te voorkomen dat al die auto’s door de Theresialaan, langs twee scholen, moeten rijden om op de snelweg te komen.”
De oppositiepartijen vinden dat het college verkeerd bezig is om de verharding nu door te drukken omdat het risico bestaat dat de weg straks klaar is en dan niet open mag. Volgens wethouder Van de Ven volgt het college nog altijd dezelfde lijn. Die is erop gericht om alle aanpassingen aan het lokale wegennet klaar te hebben, ruimschoots voor de werkzaamheden aan de N65 beginnen. Hij kon geen antwoord geven op de vraag hoe groot het financieel risico is als de weg niet open mag, als de bodemprocedure uiteindelijk negatief zou uitvallen voor de gemeente. De wethouder legde wel uit waarom er geen tijdelijke voorziening voor de Jagersboschlaan wordt getroffen nu de laan erbij ligt als een zandbak: “Een tijdelijke verharding is te duur en een oplossing met rijplaten is te gevaarlijk, zeker als het nat is. Er zijn alternatieven en bovendien kent de Jagersboschlaan géén fietsstatus.”

Overbodige interpellatie
De coalitiepartijen zette grote vraagtekens bij de noodzaak van de interpellatie waarvoor 15 van de 21 raadsleden hun zomerreces hadden onderbroken. Siebren van der Zee (GB): “Dit is de tweede keer binnen 2 maanden dat we een interpellatie houden over exact hetzelfde onderwerp. Het gaat eigenlijk gewoon om technische vragen.” Ook Ton van der Vossen (PvdA-GL) had zijn bedenkingen: “Er is totaal geen nieuws onder de zon. Het oproepen tot een interpellatie is een zwaar middel, maar het spoedeisende karakter ontgaat ons volledig. Volgens ons is het enige motief de publiciteit in de pers. Wethouder Van de Ven tot van Wiggen: “U kunt mij voortaan beter even bellen als er iets onduidelijk is.” De interpellatie eindigde met een sisser, er werd dit keer zelfs geen motie ingediend.

Kijk ook bij

Voorjaarsconcert Vughts Mannenkoor & Vrouwenkoor Innovation

Zondagmiddag 24 maart 14.00 uur zal het Vughts Mannenkoor een voorjaarsconcert verzorgen, samen met Vrouwenkoor …