Vughtse raad omarmt klimaatadaptatie

Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te zijn. Klimaatverandering zorgt voor meer extremen: heftige regenval, perioden van droogte en hogere temperaturen. Naast het treffen van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, zal ook Vught zich moeten voorbereiden op deze extremere weersomstandigheden. In de commissie ‘Ruimte’ van 28 november werd de nota ‘Vught Klimaatadaptief’ goed ontvangen. In de raadsvergadering van donderdag 12 december wordt er opnieuw over gesproken.

In het stuk wordt aangegeven hoe Vught vóór 2035 ‘klimaatadaptief’ gemaakt kan worden. In zijn inleiding op de nota schrijft wethouder Toine van de Ven: “Het antwoord op maatregelen die nodig zijn, is bijna altijd: méér groen. Meer groen in plaats van verharding om water te laten infiltreren in de bodem. Meer groen om water beter vast te houden in de bodem in periodes van droogte en meer groen om verkoeling te bieden op zeer warme dagen. Dat vraagt soms om andere afwegingen bij de inrichting van de openbare ruimte én van particulier grondbezit. Natuurlijk start Vught niet bij nul. Vught is van oudsher al heel groen ingericht. De laanstructuren, de parken en landgoederen verrijken onze gemeente. Daarnaast kent Vught al jaren een gescheiden rioleringssysteem, waarbij hemelwater is afgekoppeld en in de directe omgeving wordt opgevangen. Maar we zien ook dat tuinen steeds vaker versteend zijn, dat er verzoeken zijn om bomen te kappen i.v.m. ervaren overlast of dat groen plaats moet maken voor extra parkeerruimte.”
De wethouder stelt dat de gemeente niet alléén Vught ‘Klimaatadaptief’ kan maken, maar dat daarbij hulp van inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties hard nodig is. Het vraagt een constante bewustwording om bij elke ontwikkeling ook adaptieve maatregelen te treffen. Van de gemeente mag daarbij het goede voorbeeld worden verwacht.

Enthousiast
De commissieleden waren over het algemeen enthousiast over de nota en de wijze waarop die tot stand was gekomen. Al werd wel geconstateerd dat er weinig gebruik was gemaakt van de geboden mogelijkheden tot burgerparticipatie. Er werd geopperd dat dit veroorzaakt kan zijn doordat de term ‘klimaatadaptatie’ niet erg tot de verbeelding spreekt.
Mark du Maine (VVD) vertelde dat zijn partij zich voor een groot deel kan vinden in de uitgangspunten van de nota, maar hij had grote bezwaren tegen 3 punten in het uitvoeringsplan. De VVD is als ‘vroem-vroem-partij’ tegen het inperken van het aantal parkeerplaatsen in het centrum, het creëren van eenrichtingsstraten om zo meer ruimte te krijgen voor andere functies zoals groen, ontmoeten en spelen. Ook het afsluiten van hele straten voor het autoverkeer, met hetzelfde doel, zag Du Maine absoluut niet zitten.
Peter van Kampen (CDA) had liever een ambitieuzer plan gezien dat scherper en concreter is. Hij vermoedde dat er haalbare ideeën moeten zijn die méér zoden aan de dijk zetten. Hij pleitte o.a. voor creëren van miniparkjes door het planten van clusters met bomen, parkeerterreinen met waterdoorlatende bestrating en het gebruik van licht gekleurd asfalt.
Ton van der Vossen (PvdA-GL) was blij met eerste stap om Vught klimaatadaptief te maken, maar ook hij vroeg zich af: “Wanneer gaan we wat doen?” Extra ambitie in het uitvoeringsprogramma zou ook zijn partij waarderen.

Heet en Nat
Dianne Schellekens (D66) wees erop dat het Europees Parlement net de noodtoestand voor het klimaat had uitgeroepen. Ze vroeg zich daarom af: “Zijn we met de uitvoering van onze plannen snel genoeg?” Schellekens was van mening dat de uitdaging vooral is om de Vughtse inwoners voldoende in beweging te krijgen. “Daar is de nota te mager voor!” Ze zag daarom wel iets in een website waarop de burgers hun kennis en ideeën over klimaatadaptatie kunnen delen. Ze vertelde dat er uit de gesprekken bij de participatie rond de nota al een initiatief is ontstaan met de prikkelende naam ‘Heet en Nat’.
Bregje Peijnenburg (GB) had veel waardering voor de wijze waarop de nota tot stand was gekomen. De bijeenkomsten bij de voorbereiding op de nota hadden volgens haar wel waardevolle ideeën opgeleverd, maar de geringe belangstelling riep de vraag op of klimaatadaptatie wel voldoende leeft bij de inwoners. Ze ondersteunde de kritiek van de VVD op het mogelijk weghalen van parkeerplaatsen en het invoeren van meer eenrichtingsverkeer in het centrum. Daarnaast uitte ze haar bezorgdheid over de verdroging van de IJzeren Man en riep het college op om uiterst voorzichtig met deze parel van Vught om te gaan. Ze had in de nota niets over de IJzeren Man teruggezien.

Kijk ook bij

O’pen Atelierroute Oisterwijk

Op zondag 30 juni is de tweede editie van de O’pen Atelierroute Oisterwijk. Het is …