Kadernota: Vughtse raad eensgezind over afbouw subsidie Speeldoos

De behandeling van de Kadernota 2019-2022 in de Vughtse raad was voor de vijf partijen die aanwezig waren, de SP-raadsleden ontbraken, een hamerstuk. De meeste aandacht ging naar het conflict met de Speeldoos. De vijf partijen dienden gezamenlijk een motie in waarin het college wordt verzocht de budgetsubsidie voor het faciliteren van de amateurkunst af te bouwen. Daarnaast kwamen D66 en CDA met een motie waarin het college gevraagd wordt direct te beginnen met de inventarisatie van de mogelijke aanbieders en locaties voor cultuureducatie in Vught als de Speeldoos haar verplichtingen niet na kan komen. Dat vonden de coalitiepartijen veel te voorbarig.

In de motivering van de motie van de 5 partijen wordt geconstateerd dat de gemeente Vught en Theater de Speeldoos een fundamenteel verschil van inzicht hebben over de besteding en verantwoording van de volledige accommodatiesubsidie ten behoeve van de Vughtse amateurkunst. Verder wordt gesteld dat de Speeldoos niet onweerlegbaar heeft aangetoond dat er géén gemeentelijke subsidie wordt gebruikt voor de commerciële theaterfunctie. Omdat een jaar van onderzoek naar de besteding van de subsidiegelden volgens de raadsfracties niet de gewenste transparantie heeft opgeleverd, verwachten ze niet dat nog meer onderzoek die duidelijkheid wél gaat opleveren. Omdat het hierdoor mogelijk is dat de Vughtse amateurkunst subsidie misloopt, wordt het college verzocht de budgetsubsidie aan de Speeldoos voor het faciliteren van de amateurkunst af te bouwen binnen de wettelijk gestelde kaders, maar daarnaast te zorgen voor alternatieven om de Vughtse amateurkunst te blijven ondersteunen. Deze motie werd unaniem aangenomen. De woordvoerders benadrukten wel dat er niet bezuinigd mag worden op de amateurkunst en dat de verenigingen op een andere manier de subsidie voor het gebruik van accommodaties dienen te ontvangen. Wethouder Toine v.d. Ven wees de raadsleden erop dat de gemeente de afgelopen jaren richting de Speeldoos constant goedkeurende verklaringen heeft afgegeven, zij het dat die voorzien waren van opmerkingen. In november 2017 is besloten een streep onder het verleden te zetten en een nieuwe stap te maken. De Speeldoos heeft daarna gegevens overhandigd, maar op basis van deze gegevens zijn de gemeente en de Speeldoos niet tot dezelfde conclusies gekomen en is dus het knelpunt niet opgelost. Er wordt nu overwogen om de accommodatiesubsidie via de verenigingen te laten lopen.

Vangnet cultuureducatie
De D66-CDA-motie over een vangnet voor de buitenschoolse cultuureducatie werd door de wethouder ontraden. Van de Ven maakte duidelijk dat de afspraken daarover tot eind dit jaar lopen en het college gaat ervan uit dat de Speeldoos die gewoon nakomt. Hij vertelde ook dat tot 15 juli de inschrijving openstaat voor alle organisaties en verenigingen die na 1 januari 2019 iets willen ondernemen op het gebied van de cultuureducatie, dus ook voor de Speeldoos. Dianne Schellekens (D66) gaf aan dat de motie was ingegeven door het dreigement dat de Speeldoos overweegt per 1 augustus met de buitenschoolse cultuureducatie te stoppen. Volgens haar mogen daar kinderen, die gebruikmaken van de cultuureducatie in Vught, niet de dupe van worden en daarom is het verstandig nu al te inventariseren wat de alternatieven zijn. Mede-indiener Yvonne Vos (CDA) was ook duidelijk in haar mening: “De Speeldoos stelt zich onbehoorlijk op en voldoet niet aan de subsidievoorwaarden, dat is voldoende reden om op zoek te gaan naar andere accommodaties voor de cultuureducatie.” Mark du Maine (VVD) vond dat moest worden afgewacht wat de Speeldoos gaat doen. Volgens hem hoeft het afbouwen van de subsidie niet de doodsteek voor de Speeldoos te betekenen. “Als ze winst maken op de professionele voorstellingen, dan kunnen ze die uitbreiden.” Van de Ven bleef bij zijn standpunt dat het bij de buitenschoolse cultuureducatie om een héél andere subsidiestroom gaat en had daarom geen behoefte aan de motie. Die kreeg dan ook geen steun van de coalitiepartijen.

Help Elzenburg
D66 diende ook de motie ‘Help Elzenburg’ in. De partij vindt dat de urgentie om de problemen bij Elzenburg op te lossen erg groot is. Daarom werd het college verzocht niet pas na de zomer actie te ondernemen, maar dit nu al te doen. Daarbij zou de gemeente, als eigenaar van het gebouw, de regie in Elzenburg over moeten nemen van het stichtingsbestuur om tot een breed gedragen plan voor een goede exploitatie van Elzenburg te komen. Wethouder Peter Pennings wilde daar niets van weten. Hij wil zich houden aan de lijn die nu samen met de gebruikers is uitgezet en verwacht dat de komst van het Kindcentrum en de sporthal op termijn tot een sluitende exploitatie zal leiden. Omdat een meerderheid van de raad zeker niets wil weten van het overnemen van de regie, haalde ook deze motie het niet.

Zie ook de ingezonden stukken:

Kritiek op Speeldoos onterecht!
Vughtse gemeenteraad ziende blind en horende doof
Afscheid van Vught

Kijk ook bij

O’pen Atelierroute Oisterwijk

Op zondag 30 juni is de tweede editie van de O’pen Atelierroute Oisterwijk. Het is …