Vughtse politieke partijen over het nieuwe coalitieakkoord

Het Klaverblad vroeg de Vughtse politieke partijen om een reactie van ongeveer 300 woorden te geven op de coalitievorming en het nieuwe coalitieakkoord dat donderdag 21 januari tijdens een extra raadsvergadering wordt besproken. Hun reacties worden hier 1 op 1 – alfabetisch gerangschikt op partijnaam – weergegeven.

CDA: Nieuwe gemeente met open bestuursstijl
Het CDA is blij dat bestuurlijke vernieuwing de kern vormt van het coalitieakkoord. Dat leidt tot grote veranderingen en dat zullen vooral onze inwoners merken in positieve zin. Meer tijd en ruimte om naar hen te luisteren, met hen te spreken en uit te leggen waarom beslissingen zijn genomen.

Vught is per 1 januari een nieuwe, veelkleurige gemeente mét een nieuwe bestuursstijl. Daarmee zijn de mogelijkheden optimaal om de eigenheid van de 3 dorpen Helvoirt, Cromvoirt en Vught te versterken. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn pas over 5,5 jaar en het is goed dat de gemeenteraad halverwege de balans op maakt en waar nodig de koers bijstelt. Als CDA zullen wij dat ook zelf doen – wat is er van ons programma gerealiseerd en waar vragen ontwikkelingen in de samenleving andere beslissingen? Wij zullen daar als partij zeker ook onze inwoners op een eigentijdse wijze bij betrekken. De positie van de gemeenteraad wordt versterkt en dat betekent voor ons ook een open en constructieve dialoog met de partijen die niet in het college vertegenwoordigd zijn.

N65: open vizier voor oplossingen leefbaarheid
De reconstructie van de N65 is ingrijpend voor de gemeente Vught. Het nieuwe college krijgt de opdracht om in overleg met inwoners, bedrijven en belangengroepen na te gaan welke verkeersmaatregelen mogelijk en nodig zijn om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de 3 dorpen te verbeteren. Het nieuwe college gaat deze discussie open in en de oplossingen liggen niet op voorhand vast.

Meer woningen voor starters, senioren en jongeren
Het CDA is tevreden met de afspraken over het woningbouwprogramma. Er worden maatregelen genomen om het tekort aan goedkope en middeldure woningen terug te dringen. Dat betekent meer kleinere, betaalbare, soms gestapelde woningen voor jongeren, senioren en starters. In 2021 en 2022 komen er tientallen tijdelijke woningen die op korte termijn soelaas kunnen bieden.

D66: Het blijkt niet mogelijk de plannen voor de N65 aan te passen
D66 is verheugd over het behaalde resultaat. Ons nummer één-speerpunt (andere bestuurscultuur, nieuwe bestuursstijl, meer burgerparticipatie en betere communicatie) heeft een centrale plek in het akkoord gekregen. Waar het D66 deze verkiezingen over ging heeft veel weg van de reden waarom D66 in 1966 is opgericht.

Voor D66 draait het niet altijd om het ‘wat’, maar vaak ook om het ‘hoe’. Want dat ‘hoe’ was te vaak een reden voor protesten en rechtszaken. Dat willen wij graag anders, en nog belangrijker, dat willen alle coalitiepartijen anders.

Woningbouw
D66 is blij met de koerswijziging op het gebied van woningbouw, die de komende jaren gericht zal zijn op jongeren, starters en ouderen. Dat was precies onze inzet bij de verkiezingen. Veel bouwgrond is er niet. Daarom gaan we met inwoners en bedrijven kijken naar mogelijke bouwplekken binnen de bebouwde kommen van de drie dorpen. Dat moet uitmonden in een masterplan wonen.

Veel bomen planten
Vught toont weer ambities op het gebied van klimaat en energie. De vraag is niet langer óf we wat gaan doen, maar wát we gaan doen. Energie besparen en opwekken en veel bomen planten. Daarin willen we onze inwoners zo veel mogelijk laten participeren.

N65
Voor ons was belangrijk dat er een beter plan zou komen voor de N65. Dat was ook onze inzet tijdens de coalitiegesprekken. Tot aan de landsadvocaat toe is zelfs om advies gevraagd om te kijken of er mogelijkheden waren om de plannen aan te passen. Maar dat blijkt niet het geval, zolang ze onder de rechter zijn. Bovendien bleek dat de N65 al in de tweede fase van de aanbesteding zit, de provincie de leiding heeft en Vught nog maar een keer per jaar erover vergadert. Kort voor de verkiezingen werden bovendien de miljoenen uit Vught overgemaakt. Kortom, we stonden voor een voldongen feit. Dat was voor de D66-fractie moeilijk, maar we moeten verder en kijken wat er wel nog mogelijk is. Daarom hebben we in het coalitieakkoord bij de aanpak van de rijksinfra leefbaarheid voor de inwoners op één gezet. Het onderliggende wegennet is niet langer de sluitpost van deze grote projecten.
Maar over alle andere punten is D66 zeer tevreden: de IJzeren Man mag niet verder uitgroeien tot pretpark, de weg naar gezondere financiën wordt ingezet, hulp voor wie dat nodig heeft, goed onderwijs en het versterken van de eigenheid van de drie dorpen.

Gemeentebelangen: Valse, in plaats van een nieuwe start
Gemeentebelangen heeft kennisgenomen van het nieuwe coalitieakkoord en concludeert dat het met name gaat om een nieuwe bestuurscultuur, al is nog niet duidelijk op welke wijze hieraan wordt gebouwd.

Dat het een akkoord op hoofdlijnen zou worden, was natuurlijk te verwachten omdat de levensgrote verschillen tussen betrokken partijen in de kern te groot zijn om een akkoord te kunnen bereiken. Maar dat de partijen CDA en D66 akkoord zijn met het ongemoeid laten van de plannen rondom de N65, is voor ons regelrecht kiezersbedrog. Deze partijen hebben hun campagne daarop ingericht en kiezers brieven met vele beloften gestuurd. Ook was er het stemadvies van Comité N65 om te stemmen op de partijen D66, CDA en SP omdat zij nog ruimte zagen voor grote aanpassingen aan de N65.

Financiën
Ook op het gebied van financiën blijken géén veranderingen te worden doorgevoerd. Met de gelden van Helvoirt daalt de schuldquote van Vught, precies zoals eerder is besproken. Dat het CDA hierover geen enkele andere eis in het akkoord heeft opgenomen, verbaast ons dan ook hogelijk. Een raadsbrede coalitie was in dit geval zéker haalbaar geweest en ook logischer, gelet op de overlap in programma’s, maar klaarblijkelijk heel erg ongewenst door eerder genoemde partijen.

Helvoirt
Niet alleen wij, maar ook onze vele (Helvoirtse) kiezers zullen teleurgesteld zijn in dit coalitieakkoord. We zien hierin namelijk weinig tot niets terug over Helvoirt en er blijkt géén ruimte voor een bestuurder in het college uit Helvoirt met belangrijke kennis over het dorp. En dat was juist een eerder advies van de informateur Bert Pauli tijdens het informatieproces omdat de verkiezingen plaatsvonden vanwege de komst van Helvoirt bij Vught. Gemeentebelangen zal zich echter vanuit haar rol in de oppositie, constructief inzetten op inhoud voor haar kiezers en de hele nieuwe gemeente Vught waarbij ons verkiezingsprogramma leidend zal zijn.

PvdA-GroenLinks: Al onze kernbeloften staan in bestuursakkoord
PvdA-GroenLinks is zeer tevreden met het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’. Al onze elf kernbeloften uit ons verkiezingsprogramma komen erin terug. Daarmee ligt er een stevige basis voor de komende 5,5 jaar voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt.

Allereerst afspraken om op een andere manier te besturen. Inwoners eerder betrekken, transparant zijn over knelpunten en vraagstukken en beter argumenteren welke keuzes worden gemaakt. Hierdoor krijgen inwoners, organisaties en alle partijen in de gemeenteraad meer invloed.
Natuurlijk is er ook veel aandacht voor de nieuwe gemeente. Helvoirt wordt van harte welkom geheten, maar Vught en Cromvoirt kunnen ook leren van goede voorbeelden uit Helvoirt. Ook inhoudelijk zien we onze ambities terug in het coalitieakkoord. Zoals onze belofte voor meer betaalbare woningen. De coalitie wil meer betaalbare woningen bouwen voor jongeren, starters en ouderen. Op de korte termijn worden er tientallen tijdelijke woningen toegevoegd. Daarnaast worden extra maatregelen getroffen om wonen ook betaalbaar te houden. En komen er meer sociale huurwoningen.
Verder komen onze groene ambities nadrukkelijk terug. Er wordt een ambitieuzer energie- en klimaatbeleid ingezet: meer gebouwen isoleren, meer zonnepanelen op daken en ook energie opwekken met zonnevelden en/of windmolens. Daarnaast komt er meer ruimte voor groen en water. Ook worden er extra bomen geplant en krijgen bomen betere bescherming.
Het plan voor de verdiepte N65 waar jaren aan is gewerkt gaat door, waarmee er veilige oversteken komen bij Helvoirt en in Vught. Er gaat extra worden ingezet op een goede verkeersafwikkeling, waarbij in de dorpen vooral fietsen en wandelen wordt gestimuleerd. Ook is vastgelegd dat de overlast van sluip- en vrachtverkeer in Helvoirt en Cromvoirt moet worden teruggedrongen.
En natuurlijk blijft er ruimte voor goede zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Al met al een resultaat waar PvdA-GroenLinks trots op is. Daar gaan we – zoals we in de campagne beloofden – vol nieuwe energie mee aan de slag!

SP: Positief over nieuwe koers
Dani Smith: De SP kan zich gedeeltelijk vinden in het gepresenteerde coalitieakkoord. Bij hoofdstukken zoals ‘Wonen’, ‘Milieu’ en ‘Inwonerparticipatie’ zijn in het bijzonder accenten gelegd waarin de SP graag haar steun zou willen verlenen. Daarnaast bevatten de overige hoofdstukken geen ernstige schendingen in de SP-standpunten, dus ik ben over het algemeen positief gestemd over dit akkoord. Daarnaast zijn de al gemaakte stappen onder het kopje ‘Bestuurscultuur’ ook positief. Naar mijn mening is de SP voldoende meegenomen in het gehele proces van informatie en formatie, ook al hadden we jammer genoeg met een zetel niet al te veel in de melk te brokkelen. Maar aspecten zoals inspraak en betaalbaarder Vughts wonen zijn zaken waar de SP zich altijd en consequent hard voor heeft gemaakt. Om die zaken expliciet terug te zien, voelt natuurlijk goed, ook al zitten wij niet in de coalitie. Wel is het akkoord ook voor een hoofdlijnenakkoord nog open, zodoende zal de uitvoering van dit akkoord absoluut doorslaggevend zijn voor hoe de SP zich zal profileren binnen deze raad. Want er ligt een gigantisch goede basis, en nu hoop ik dat de coalitie weet door te pakken op deze afspraken.

VVD: Een nieuwe start
De VVD is blij met het coalitieakkoord, we zijn gekomen tot een evenwichtig programma waarin elke partij zo zijn eigen accenten zal terugvinden. Het onderhandelingsproces is constructief verlopen en het is een akkoord geworden waar de VVD zijn handtekening onder kan zetten. Zeker aangezien de VVD een partij is die niet wegloopt voor haar verantwoordelijkheid. We kijken ernaar uit om er de komende 5,5 jaar mee aan de slag te gaan, en daarin constructief samen te werken, zowel met coalitie als oppositie.

Voor de VVD specifiek is er natuurlijk een aantal zaken dat er uitspringt. Natuurlijk zijn we blij met de financiële paragraaf, niet alleen omdat we blijven werken aan een solide financiële huishouding, maar zeker ook omdat ook de komende jaren de OZB slechts met een inflatiecorrectie verhoogd zal worden. Ook tevreden op het gebied van veiligheid. We gaan de zichtbaarheid van wijkagenten vergroten én BOA’s efficiënter inzetten, zeker in het buitengebied dat met de komst van Helvoirt zo gegroeid is. Daarnaast blijven we ons de komende jaren inzetten voor een rechtsfaciliteit bij de EBI.
Ook op verkeersgebied maken we de komende jaren stappen, daar blijven we werken aan de bereikbaarheid van onze kernen, met de zo goed mogelijke inbedding van de N65 in ons bestaande wegennet. Daarnaast gaan we echt werk maken van het verminderen van de verkeersoverlast in Helvoirt en Cromvoirt. Alles natuurlijk in samenspraak met onze burgers én bedrijven.
En als laatste punt de economische paragraaf, waar we echt proactief naar de ondernemers toe zullen gaan, kijken waarmee we ze kunnen helpen, hoe we ze kunnen faciliteren. En dit gepaard gaand met zo min mogelijk bureaucratie, met een zo laag mogelijke regeldruk. Ook in de regio een actievere rol hierin spelen om het Vughtse ondernemersklimaat te versterken. Al met al is de VVD zeer tevreden met dit akkoord en hebben we er zin in om er de komende jaren een succes van te maken.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …