Vughtse politiek zet vraagtekens nieuw schoolgebouw Het Molenven aan Loonsebaan

Tijdens de laatste commissie ‘oude stijl’ in Vught kregen de commissieleden de kans hun mening te geven over de 3 opties die het college ziet om het ruimtetekort van de basisscholen in het Stadhouderspark op te lossen. Eerder was aangekondigd dat het college, na de participatie over de 3 opties, rond 15 maart een keuze zou maken. Dit is kennelijk niet gelukt, want nu werd de commissie gevraagd te reflecteren over de geboden mogelijkheden.

Uit de bijdragen van de fracties aan de discussie bleek dat iedereen het erover eens is dat de huidige noodlokalen moeten worden omgezet in permanente huisvesting. Bij optie 3, nieuwbouw voor Het Molenven op het terrein bij de rotonde in de Loonsebaan, werden niet alléén door de insprekers vraagtekens gezet, maar ook door verschillende raadsfracties. De meeste fracties betwijfelden of met de verplaatsing van Het Molenven naar de Loonsebaan de verkeersveiligheid zal verbeteren. Ze vreesden voor het ontstaan van een tweede knelpunt. De VVD vindt het onwenselijk dat er twee gevaarlijke rotondes ontstaan; volgens Nathalie Pullens is het probleem eenvoudig op te lossen als de begintijden van de scholen worden aangepast. “Dat kan nu al gebeuren.” Jan-Willem Verlijsdonk (D66) pleitte ervoor om de Postweg van de rotonde bij Hotel Vught tot de Loonsbaan om te zetten in een 30km-weg.

Ook was er verbazing over het loslaten van de uitgangspunten die golden bij het opzetten van een brede school in 2010. Daarbij werd ook uitgegaan van de mogelijkheid om extra lokalen aan te bouwen. Rutger Jans (CDA) wees erop dat bij alle scenario’s vrijwel dezelfde problematiek speelt als druk op de natuur en de verkeersveiligheid. Hij vond het ook nogal wat dat in verband met de verhouding tussen de schoolbesturen gekozen wordt voor nieuwbouw elders. Dani Smith (SP) vertelde dat zijn partij het helemaal niet erg vindt dat het oplossen van de ruimteproblemen bij de scholen geld kost, maar hij vroeg zich wel af: “Waar loopt het spaak, waarom is voor de oplossing een scheiding van de scholen noodzakelijk?” Smith was ook niet tevreden over de participatie. “Het gaat weer precies hetzelfde als in de vorige periode; dit is niet de politieke vernieuwing die is afgesproken.” Ook de insprekers hadden al geklaagd dat veel omwonenden niet bij de participatie waren betrokken. Volgens wethouder Fons Potters was dit wel gebeurd. Enkele commissieleden waren het daar niet mee eens.

Extra opties
In een antwoord op schriftelijke vragen van de VVD over 3 extra opties heeft het college uitgelegd waarom 2 van de 3 niet in aanmerking komen. Zo levert aanbouw aan het huidige gebouw 4 praktische bezwaren op als o.a. een vleermuiskelder die niet verwijderd mag worden en onvoldoende daglicht voor de kinderopvang. Het Enexisterrein valt af omdat dit geen eigendom is van de gemeente en daardoor grote kans bestaat dat de school dan niet voor medio 2024 gerealiseerd kan worden. Uit het antwoord blijkt ook dat voor de aangedragen locatie bij de waterpartij aan de Postweg een quickscan gemaakt zal worden. Datzelfde geldt voor de locatie achter het parkeerterrein van Prins Hendrik, die uit de participatie is voortgekomen. In de commissievergadering drong de VVD erop aan dat, vóór het definitieve voorstel naar de raad gaat, alle open vragen beantwoord worden zoals: leerlingenprognoses, de kosten en de opbrengsten die niet gerealiseerd kunnen worden. Rutger Jans (CDA) vroeg het college ervoor te zorgen dat in het stuk dat naar de raad gaat een duidelijke onderbouwing komt voor alle keuzes die gemaakt worden. Dat geldt ook voor de bouwmogelijkheid achter het parkeerterrein van PH. Verlijsdonk (D66) pleitte ervoor om de drie extra opties die de VVD heeft aangedragen, mee te nemen in de afwegingen. De alternatieven die Joris Vrensen (PLV) in de commissie noemde, Kentalis aan de Laagstraat en Bestevaer, vond hij geen reële opties. Bregje Peijnenburg (GB) verzocht het college de participatie over de locatiekeuze breder te trekken en inwoners te vragen of er ook nog andere ideeën leven. Dani Smith (SP) had zich er al over verbaasd dat de schoolbesturen geen gebruikmaakten van de inspraakmogelijkheid. Peijnenburg sloot daarbij aan met de opmerking dat ze ook wel van de schoolbesturen wil horen waarom de scholen ‘gescheiden‘ moeten worden. Ze vroeg zich na de discussie af of er geconcludeerd kan worden dat er géén variant 3 gaat komen. Daarvoor was het volgens Rutger Jans nog te vroeg: “Voor de definitieve keuze moeten we eerst de onderbouwingen maar eens afwachten.”

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …