Vughtse politiek wil extra geld benutten voor realiseren wensen

Kadernota 2024-2027

De Vughtse politiek boog zich in de commissievergadering van 29 juni over de jaarrekening 2022, Burap 1 2023 en de Kadernota 2024-2027. Terwijl over 2022, met een plus van 9,5 miljoen, het grootste overschot ooit genoteerd kon worden, lieten de cijfers voor de Kadernota een aanzienlijk somberder beeld zien. Maar enkele dagen voor de behandeling van de Kadernota bleek dat de meicirculaire, de financiële vertaling van de Voorjaarsnota van het Rijk richting gemeenten, voor een veel zonniger perspectief had gezorgd. Reden voor enkele fracties met extra wensen te komen.

Door o.a. de hoge inflatie en de hogere kosten voor ambtenarensalarissen waren de voorspelde miljoenen overschotten voor de jaren 2024 -2027 zo goed als verdampt. De prognoses in de Kadernota 2024-2027 luidden: +319.000 in 2024, +738.000 in 2025, +116.00 in 2026 en zelfs -880.000 in 2027. Nadat de cijfers van de meicirculaire zijn verwerkt, blijkt de toekomst er toch weer aanzienlijk zonniger uit te zien: +684.000 (24), +1.736.000 (25), +1.267.000 (26) en +1.830.000 in 2027.

Wensen
In de Kadernota had het college de gemeenteraad om voorzichtigheid gevraagd omdat de financiële vooruitzichten nogal onzeker zijn, maar nu door de positieve meicirculaire toch weer meer ruimte is ontstaan, kwamen er een paar wensenlijstjes op tafel. Zo kondigde het CDA moties aan voor de aanleg van een voetpad langs de Vijverbosweg, geld voor onderzoek naar de mogelijkheid van verbetering van de accommodatie van de voetbalvereniging in Helvoirt, een nieuwe vloer voor het HelvoirThuis en het plaatsen van 1K Z1E J3-bankjes in de openbare ruimte. Deze bankjes zijn, in de strijd tegen zelfdoding, een plek om even de tijd te nemen om elkaar te zien en te horen hoe het werkelijk met iemand gaat. Op de bankjes is een goudkleurige plaque bevestigd met de tekst: ‘een goed gesprek begint met iemand écht zien’. Volgens Rutger Jans staat Vught er dankzij de meicirculaire weer 6,5 miljoen beter voor en omdat ook de financiële kengetallen op ‘groen’ staan, acht hij het verantwoord om met extra wensen te komen.

Starterslening
Ook Nathalie Pullens (VVD) kondigde aan tijdens de raadsvergadering (13 juli) over de Kadernota met moties te komen. De VVD wil dat de gemeente opnieuw met een starterslening wordt opgetuigd, nu het voor starters op de woningmarkt nagenoeg onmogelijk is een woning te financieren. Volgens haar had een dergelijke regeling in 2013 goed gewerkt. De VVD ziet ook graag dat er (eventueel tijdelijk) een extra wijk-GGD’er komt. Daarnaast pleitte Pullens voor een bestemmingsreserve om t.z.t de nieuwe ‘Speeldoos’ te kunnen financieren. Meerdere fracties lieten weten wel interesse te hebben in een motie over een starterslening.
Dion Meuwissen (D66) spoorde het college aan tot meer ambitie op het gebied van bomen en groen. Zijn partij vindt het tijd dat er nu echt werk gemaakt gaat worden van het plan om 30% van de Vughtse openbare ruimte te ‘overkappen’ met bomen, omdat het hieronder veel koeler is. Meuwissen schat in dat daarvoor zo’n 200 à 300.000 euro per jaar extra nodig is. Hij zou graag zien dat Vught zich weer aansluit bij Het Groene Woud en dat een tracéonderzoek wordt opgestart naar een betere fietsverbinding tussen Vught en Helvoirt. Daarnaast wil hij überhaupt meer aandacht voor veiligere fietspaden. Verder wilde hij van het college horen of de ambitieuze woningbouwplannen nog haalbaar zijn of dat ze bijgesteld moeten worden. Wethouder Jos den Otter antwoordde, dat hij in de 4 weken dat hij nu actief, is veel gesprekken had gevoerd over de woningbouwplannen en dat deze hem het vertrouwen hebben gegeven dat de plannen nog steeds haalbaar zijn.

Uitdiepen IJzeren Man
Guus van Woesik (GB) wees erop dat de gevolgen van het nieuwe bestuursakkoord nog niet in de kadernota verwerkt zijn en dat de gemeente voor de komende jaren nog voor grote financiële uitdagingen komt te staan o.a. door investeringen in onderwijshuisvesting, de woningbouw en de gevolgen van inflatie. Van Woesik zette vraagtekens bij de uitbreiding van het personeelsbestand met een medewerker ‘sport’. GB denkt wel aan extra budget voor het aanstellen van een wijkmakelaar. Van Woesik wilde ook weten of het geen tijd wordt om de plannen voor het uitdiepen van de IJzeren Man te gaan uitvoeren. Die zijn destijds uitgesteld, hoewel uitdieping volgens het college noodzakelijk was, in afwachting van de ombouw van de N65. Maar nu die N65-plannen op een laag pitje zijn komen te staan, wordt het volgens Van Woesik tijd de plas te gaan verdiepen tot 2 meter. Wethouder Toine van de Ven vertelde dat het college binnenkort komt met een update van de raadsinformatiebrief over de verdieping van de IJzeren Man. “Zowel de regels als de kosten zijn veranderd. Er wordt momenteel onderzocht of het ecologisch nog mag.”

Losse plannen
Nino de Lange (PvdA-GL) was niet enthousiast over ‘allerlei losse plannen’ waarmee zijn collega’s kwamen aanzetten. Hij vond dat de gemeente zou moeten werken zoals het Rijk. “Keuzes in de voorjaarsnota, worden vertaald in de begroting. Plannen voor 2024 komen nu in de Kadernota onvoldoende uit de verf. De gevolgen van b.v. de visies over ‘groen’ en ‘mobiliteit’ hadden verwerkt kunnen zijn, dan hadden wij een bredere afweging kunnen maken.” Deze opmerkingen leverden De Lange een aanvaring op met Rutger Jans (CDA), die ze oppakte als een onterechte reprimande. Hij wees De Lange erop dat de visies doorgaans een financiële paragraaf bevatten en dat die steeds wordt verwerkt in de financiële stukken. Verder merkte hij op: “Wij zijn hier om politiek te bedrijven en we proberen gewoon punten uit ons verkiezingsprogramma waar te maken.”
Wethouder Mark du Maine vroeg de raadsleden opnieuw om voorzichtigheid gezien alles wat er nog ‘boven de markt hangt’ zoals de herijking van de uitkeringen uit het Gemeentefonds. De gevolgen daarvan zijn tot nu toe meegevallen, maar kunnen voor Vught mogelijk oplopen tot 2 miljoen jaarlijks. Veel kosten zijn bovendien nog niet in de Kadernota opgenomen, daarom waarschuwde hij ook voor het aangaan van extra structurele verplichtingen. De wethouder ging ook nog in op de opmerking dat in Helvoirt het idee bestaat dat de WOZ-waarde van onroerend goed daar extra is verhoogd en gelijk is getrokken met die in Vught. Volgens Du Maine zijn ook de WOZ-waarden in Vught flink gestegen, maar daar staat tegenover dat de tarieven zijn gedaald, zodat de OZB niet meer stijgt dan is afgesproken. In individuele gevallen kan e.e.a. anders liggen, maar daar kan de wethouder niet op ingaan.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …