Vughtse politiek praat over ‘Bestuurlijke vernieuwing’

De Vughtse gemeenteraad gaat donderdag 20 januari digitaal vergaderen over ‘Bestuurlijke vernieuwing’. In het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ staat dat van het nieuwe college en de gemeenteraad wordt gevraagd een flinke slag te maken in het verbeteren en vernieuwen van de bestuursstijl en bestuurscultuur met méér aandacht voor burgerparticipatie, dus meer transparantie, toegankelijker en beter aanspreekbaar bestuur, en inwoners meer en eerder betrekken bij beleid. Dit zou moeten leiden tot meer ideeën, draagvlak, betrokkenheid en tevredenheid. Dit betekent ook een andere manier van vergaderen door de raadsleden. Bij de aankondiging van de bijeenkomst is een stuk te vinden waarin de mogelijkheden worden weergegeven om tot een andere aanpak te komen.

In het kader van bestuurlijke vernieuwing heeft een werkgroep uit de raad de manier van vergaderen tegen het licht gehouden. Daarbij is geconstateerd dat in de commissievergaderingen vaak lange betogen worden gehouden, die daarna in de raadsvergadering nog eens worden herhaald. Ook worden er nogal eens technische vragen aan wethouders gesteld of om hun mening gevraagd. In de nieuwe situatie zou er een politiek debat moeten plaatsvinden tussen de fracties in plaats van met het college. Om de vergaderingen dynamischer te maken, wordt voorgesteld ieder agendapunt te starten met een pitch van maximaal drie minuten in de commissie en twee minuten in de raad. Daarna volgt dan de dialoog tussen de fracties om elkaars zienswijze te begrijpen en te beïnvloeden. Ook zou al vóór het begin van de bijeenkomst de sprekersvolgorde bekend moeten zijn; die wordt nu pas bepaald tijdens de vergadering aan de hand van loting. De technische vragen zouden voortaan altijd voorafgaand aan de commissievergadering gesteld moeten worden. Het zou mooi zijn als de antwoorden op die vragen niet alleen met de raadsfracties worden gedeeld, maar bij de vergaderstukken worden gevoegd zodat de discussie ook voor de volgers transparant is.

Niet op de man
Er worden in het stuk ook nog wat stichtelijke adviezen meegegeven over normen en waarden in de debatten zoals: hard op de inhoud en zacht op de relatie, luister naar elkaar in plaats van alléén je eigen politieke boodschap uit te zenden, blijf bij de inhoud, blijf hoffelijk en speel niet op de man, probeer je in de ander te verplaatsen en zijn of haar politieke achtergrond te begrijpen. Daar had aan toegevoegd kunnen worden: vermijd ongefundeerde insinuaties. Het is te hopen dat deze, op zich verstandige, adviezen niet tot gevolg hebben dat raadsleden met ‘meel in de mond gaan spreken’ en dat raadsleden elkaar nog meer de maat gaan nemen over de wijze waarop ze debatteren, zoals het laatste jaar diverse keren gebeurde. Ieder vogeltje zingt immers zoals het gebekt is.

Inspraakrecht
Nu kunnen burgers alleen inspreken over de collegevoorstellen aan het begin van een commissievergadering. De werkgroep die zich over de bestuurlijke vernieuwing heeft gebogen ziet graag dat er meerdere vormen voor formele en informele inspraakmomenten voor inwoners en organisaties komen. In plaats van de raadsinformatieavonden die nu op de agenda staan wordt voorgesteld om voortaan in elke raadscyclus een ‘Raadsforum’ op te nemen. Deze bijeenkomst kan dan gebruikt worden voor beeldvorming, uitwisseling van ideeën en inspraak. Het moet daarbij gaan om een niet-politieke dialoog met elkaar en met inwoners. Deze aanpak zou ruimte moeten bieden om op andere manieren met elkaar in gesprek te gaan. Door ‘Veldwerk’ in de vorm van organisaties, instellingen en deskundigen binnen te halen zouden de avonden een stuk dynamischer kunnen worden. Normaal worden de informatieavonden heel matig bezocht door inwoners, maar nu ze de laatste tijd digitaal worden gehouden is er aanzienlijk meer belangstelling. Daarom is het opmerkelijk dat in de aanbeveling staat de ‘forumavonden’ wel openbaar te maken, maar niet te ‘streamen’.

Minder belasting raadsleden
Er worden ook mogelijkheden besproken om het werk van de raadsleden te stroomlijnen. Nu komt het voor dat er raadscycli zijn met vrij weinig agendapunten terwijl er vlak voor het zomerreces en voor het eind van het jaar juist vergaderingen gepland staan met veel belangrijke voorstellen, waaraan dan te weinig aandacht besteed kan worden. Om dit te voorkomen wordt voorgesteld een agendacommissie in te stellen die bestaat uit commissievoorzitters (minimaal één uit oppositie en coalitie), gemeentesecretaris en de griffier. Nu wordt de agenda bepaald door het presidium, de vergadering van fractievoorzitters en de burgemeester. Om tot meer regelmaat te komen wordt voorgesteld per jaar tien raadscycli van vier weken te houden. Voor de indeling worden twee opties aangegeven: week 1 commissievergadering, week 2 commissievergadering, week 3 raadsforum, week 4 raadsvergadering. De andere optie is: 1. vrije raadsavond (reserveavond commissie), 2. commissie, 3. raadsforum en 4. raadsvergadering.

Invoering nieuwe werkwijze
Na de discussie tijdens de raadsinformatieavond van 20 januari wordt de verordening aangepast door de griffier. In de raadsvergadering van 17 maart neemt de raad de definitieve beslissing, in de raadscyclus van april gaat de nieuwe werkwijze van start. Het schema met de voorgestelde veranderingen is hier [link opent pdf] te vinden.

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …