Vughtse politiek akkoord met greep in reserves om begroting 2025 sluitend te krijgen

Bij de behandeling van de Kadernota 2025-2028 – die dient als voorzet voor de samenstelling van de begroting 2025 – in de commissievergadering van 20 juni, bleek dat de fracties in de Vughtse raad in grote lijnen akkoord zijn met de door het college gepresenteerde kadernota. Om de begroting sluitend te krijgen, is een forse greep uit de Algemene reserve nodig. Het was iedereen duidelijk dat de tijden voorbij zijn, waarin bij de gemeente Vught het geld tegen de plinten klotste.

In 2022 hield Vught nog 9,5 miljoen over op de jaarrekening en in 2023 was dat nog bijna 2 miljoen, maar voor 2024 tekent zich nu al een onverwacht tekort af van 1,7 miljoen. Dat heeft voor een groot deel te maken met de onvoorspelbare stijging van de uitgaven voor jeugdzorg (1,5 miljoen) en de hogere personeelskosten, terwijl de inkomsten uit de rijksuitkeringen onzeker zijn, o.a. door een nieuw berekeningssysteem en het aantreden van een nieuw kabinet.

Reden voor Bert Timmermans (VVD) om zich enigszins zorgen te maken over de toekomstige ontwikkelingen. Hij drukte het college dan ook op het hart om de komende jaren een ZZZ-beleid te voeren: Zeer Zuinig Zijn. In dit verband vroeg hij aandacht voor de hogere kosten van het groenbeheer door de WSD. Hij wees op de florissante financiële resultaten van het werkbedrijf van de regiogemeenten, zonder dat die gemeenten delen in de winst. Ook pleitte Timmermans ervoor om eens kritisch te kijken naar het veelvuldig inhuren van externe partijen voor het uitvoeren van allerlei onderzoeken. De VVD is tegen hogere woonlasten voor de inwoners en is het er daarom, net als de andere coalitiepartijen, mee eens dat het college ervoor heeft gekozen om de OZB slechts aan te passen met het inflatiepercentage. De VVD’er vreest echter dat de kosten voor de afvalverwerking, volgens berichten in krant, flink zullen stijgen, omdat de afvalverwerking voor een sterke kostenstijging komt te staan door de problemen met ontploffende lachgascontainers. Hij wil tijdens de behandeling van de Kadernota in de raadsvergadering van 4 juli met een raadsbrede motie komen waarin het college aan het Rijk verzoekt maatregelen te nemen tegen het gebruik van lachgas, omdat de extra kosten voor afvalverwerking automatisch bij de burgers terecht komen.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 26 juni. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …