Vughtse gemeenteraad wil meer grip op politieke agenda

Bestuurlijke vernieuwing in commissie

Het Presidium van de Vughtse raad heeft in 2021 een werkgroep bestuurlijke vernieuwing ingesteld met als doel de bestuurscultuur en de werkwijze van de gemeenteraad te vernieuwen. Het resultaat van het overleg in de werkgroep en overleg met de raadsleden en het college heeft geleid tot 10 punten die de werkwijze van de gemeenteraad moeten verbeteren. In de commissie ‘Bestuur’ van donderdag 10 maart worden de voorstellen inhoudelijk besproken, bij deze bijeenkomst is inspraak door burgers mogelijk. In de raadsvergadering van 17 maart wordt de definitieve beslissing genomen, waarna de nieuwe werkwijze meteen wordt ingevoerd. De commissievergadering begint om 20.00 uur in het raadhuis.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2020 was verandering van de politieke cultuur in Vught een hot item. In het coalitieakkoord is daarom de ambitie opgenomen om het dualisme te stimuleren en de rol van de raad groter te maken. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft een tienpuntenplan opgesteld om te komen tot vernieuwing van de werkwijze van de raad. Een eerdere versie van het plan is besproken tijdens de raadsinformatieavond van 20 januari en daarna met het college van B&W. De input uit deze besprekingen is verwerkt in het voorliggende voorstel. Het plan is ook getoetst binnen de ambtelijke organisatie, waarbij bleek dat de voorstellen organisatorisch uitvoerbaar zijn. De voorstellen uit het tienpuntenplan stimuleren een bestuurscultuur waarin de raad zelf meer grip krijgt op de politieke agenda en, naast het college van B&W en de ambtelijke organisatie, ook informatie gaat inwinnen bij anderen en de raadsleden vervolgens meer opiniërend met elkaar in debat gaan.
Onder bestuurscultuur wordt ook verstaan de manier waarop leden van het college van B&W en de raad onderling en met elkaar omgaan. Dat kan niet in een reglement van orde of een verordening worden geregeld, maar vereist een verdere investering in relaties, houding en gedrag die de komende maanden ook moet worden opgepakt.

Tien punten
Het tienpuntenplan beoogt de werkwijze van de gemeenteraad te vernieuwen, zodat de raad o.a. meer mogelijkheden krijgt om met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden in gesprek te gaan. De tien punten die vergaderingen beter, effectiever en leuker moeten gaan maken gaan over: het opstellen van een strategische langetermijnplanning, het instellen van een agendacommissie, een vaste vergadercyclus, een raadsdialoogavond, commissie- en raadsvergaderingen nieuwe stijl, de gang van zaken tijdens vergaderingen, regels voor het stellen van technische vragen, het aanleveren van moties en amendementen, het doorgeven van hamerstukken en het vastleggen van toezeggingen en naslagmogelijkheden. Elk voorstel kan apart worden beoordeeld en gekozen. Volgens de werkgroep, die bestaat uit 1 vertegenwoordiger van elke raadsfractie, is het succes van bestuurlijke vernieuwing gelegen in een positieve houding en gedrag van alle betrokkenen, de intrinsieke motivatie en de wil om te veranderen, de wil om het te doen voor meer verbinding met inwoners en ondernemers van Vught, het benutten van de ruimte om te komen tot wisselende meerderheden en het sluiten van compromissen.

Raadsdialoogavond
Een van de 10 punten is het invoeren van ‘raadsdialoogavonden’. Nu staan er regelmatig raadsinformatieavonden op de agenda, waarbij de raad wordt geïnformeerd over ontwikkelingen die er aankomen. Het is de bedoeling dat deze bijeenkomsten breder worden getrokken, wat moet leiden tot beeldvorming, ideeënuitwisseling en inspraak zowel met inwoners, ambtelijke organisatie als experts. Op deze avonden kan geëxperimenteerd worden met verschillende werkvormen en locaties. Als het gespreksonderwerp en de vergaderlocatie elkaar versterken, kan dit uitnodigend werken voor deelnemers en toehoorders. Er zouden externe gasten aan tafel gevraagd kunnen worden, zoals instellingen, belanghebbenden, experts, etc. Er zou ruimte moeten zijn voor initiatiefvoorstellen en ideeën inwoners, los van de agenda van de raad. De dialoogavonden zijn openbaar en worden op internet gestreamd.

Kijk ook bij

Benefietconcert met Og3ne en Emmelie

Op vrijdag 23 december om 20.00 uur is de Ruwenberg het kerstdecor voor het benefietconcert …