Vughtse begroting 2021 wordt beleidsarm

In verband met het samengaan met Helvoirt op 1 januari 2021 wordt de volgende Vughtse begroting beleidsarm. Vught moet voor 2021 een begroting opstellen alsof het nog gewoon 4 jaar Vught is, zonder Helvoirt. Haaren gaat in 2020 de begroting voor de vier dorpskernen in de gemeente ontvlechten. Pas na 1 januari kunnen beide begrotingen in elkaar worden geschoven.

Woensdag 13 november besprak de auditcommissie, zoals was vastgelegd tijdens de begrotingsvergadering, hoe de raad zal omgaan met de ombuigingsnotitie die eigenlijk al vóór de behandeling van de begroting volledig klaar had moeten zijn. Besloten werd dat alle ombuigingsmogelijkheden begin maart volledig in kaart gebracht moeten zijn. Het gaat daarbij niet alléén om bezuinigingen, maar ook om mogelijkheden om meer geld te verdienen. De raadsleden kunnen dan beslissen welke ombuigingen geschikt zijn om ervoor te zorgen dat Vught weer wat meer vlees op de botten krijgt zodat eventuele tegenvallers opgevangen kunnen worden.

Onzeker jaar
De raadsleden, die hun fractie in de auditcommissie vertegenwoordigen, waren het er unaniem over eens dat de Kadernota, waarover 2 juli moet worden beslist in voorbereiding op de begroting voor 2021, beleidsarm moet zijn en dat de uitkomsten van de meicirculaire erin meegenomen moeten worden. Dat werd verstandig geacht omdat 2021 een financieel heel onzeker jaar belooft te worden, daar vooraf niet helemaal te overzien is wat de samenvoeging met Helvoirt gaat betekenen. De wens om de resultaten van de meicirculaire mee te nemen is logisch, nu dit jaar is gebleken dat die een enorm negatieve invloed kunnen hebben op de Rijksuitkeringen en dus op de financiële mogelijkheden. Verder wil de meerderheid van de raad ook gaan werken aan een verbetering van de solvabiliteit en de schuldenquote. Het ambtelijke advies was om zeker drie jaar uit te trekken voor het verbeteren van de solvabiliteit naar een aanvaardbare 20%, om er zo voor te zorgen dat de raad zichzelf vooraf niet helemaal klem zet. De commissieleden drongen erop aan dat voortaan bij belangrijke collegevoorstellen, die niet al in de begroting zijn verwerkt, in de financiële paragraaf wordt aangegeven wat de gevolgen zijn voor de solvabiliteit en de schuldenpositie.

Verkiezingen werpen schaduw vooruit
Er werd ook gediscussieerd over de manier waarop de ombuigingsmogelijkheden moeten worden bekeken. De ambtelijke staf wil in principe alle uitgaven die niet wettelijk verplicht zijn, in het ombuigingsstuk opnemen. Daarbij zal ook worden aangegeven wat de gevolgen zijn van eventuele ombuigingen. De vraag was of er ook ombuigingsmogelijkheden moesten worden uitgewerkt voor projecten die toch niet meer kunnen worden afgeblazen, omdat het point of no return al is gepasseerd, zoals b.v. voor de Rijksinfra. En of de mogelijkheid om b.v. het raadhuis en het gemeentekantoor te verkopen en daarna terug te huren uitputtend moet worden uitgezocht. Dit gezien de beperkte ambtelijke capaciteit, die ook moet worden ingezet om de invlechting van Helvoirt voor te bereiden. Er werd door raadsleden op gewezen dat het verstandig zou zijn om al in maart het ombuigingsdocument beschikbaar te hebben, omdat de partijen dan al hun verkiezingsprogramma’s aan het maken zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen die in november 2020 worden gehouden. De naderende verkiezingen zijn overigens niet ideaal om eensgezind tot ingrijpende besluiten over ombuigingen te komen.

Kijk ook bij

Foute Kerstbingo zaterdag 9 december

Een avond vol gezelligheid met glühwein, kerstmutsen, kerstmuziek, een optreden van Jack van Raamsdonk en …