Vughts college vindt onafhankelijk onderzoek niet opportuun

Het Vughtse college heeft de Vughtse raadsleden op 3 maart via een informatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken bij de organisatieontwikkeling. Daarbij wordt ook ingegaan op de commotie die is ontstaan door een publicatie in het Brabants Dagblad. Het college geeft aan dat in het presidium – de bijeenkomst van fractievoorzitters en de voorzitter van de raad – de mededeling is gedaan dat in de raadsvergadering van 7 maart een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ zal worden ingediend waarin om een onafhankelijk onderzoek zal worden gevraagd.

Het college vindt zo’n onderzoek niet opportuun. Er wordt gesteld dat er geen signalen zijn die een dergelijk onderzoek rechtvaardigen en dat de verdachtmakingen/beschuldigingen in het krantenartikel in ieder geval onvoldoende basis zijn voor een dergelijk onderzoek. En dat de feiten op het vlak van ziekteverzuim, personeelsverloop en externe inhuur geen beeld laten zien van een organisatie waar het niet prettig werken zou zijn. Verder is het college van oordeel dat het uiten van anonieme beschuldigingen niet beloond mag worden met een onderzoek.

In de brief wordt nog eens uitgelegd waarom de gemeente Vught bezig is met een noodzakelijke doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie: ‘Bij de start van de huidige raadsperiode na de herindelingsverkiezingen eind 2020 hebben de toenmalige coalitiepartijen D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA een bestuursakkoord gesloten. Een van de pijlers van dit bestuursakkoord is bestuurlijke vernieuwing. Samenleving en maatschappij veranderen continu en de gemeente dient zich daaraan aan te passen. Daarnaast was er met enige regelmaat kritiek op het functioneren van de gemeente Vught. Inwoners wensen eerder en beter te worden betrokken bij het gemeentelijke beleid. Ook de communicatie naar inwoners was voor verbetering vatbaar. Zaken als een dienstbare instelling, een goede dienstverlening, snel en duidelijk reageren op vragen en verzoeken moeten goed georganiseerd zijn. Deze bestuurlijke vernieuwing vraagt niet alleen om een andere werkwijze vanuit het college van B&W. Dat geldt evenzeer voor de ambtelijke organisatie. Om dit streven kracht bij te zetten is het thema organisatieontwikkeling vanaf 2021 specifiek benoemd en belegd bij een politiek bestuurder. In het huidige bestuursakkoord van Gemeentebelangen, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA is de ambitie van bestuurlijke vernieuwing en organisatieontwikkeling herbevestigd.’

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 6 maart. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …