Vughts college onderzoekt vier locaties in buitengebied op mogelijkheden voor woningbouw

In de visie ‘Wonen in het buitengebied’ wees de gemeenteraad acht zoeklocaties aan voor mogelijke woningbouwprojecten in het buitengebied. Overeenkomstig het coalitieakkoord heeft het college werk gemaakt van het vervolg en de vier meest kansrijke van deze z.g. ‘uitleggebieden’ aangewezen om nader uit te werken. Belangrijke criteria hierbij waren ‘zo min mogelijk belasting geven op de omgeving’ en ‘snelle uitvoerbaarheid’. Naar verwachting bieden de vier zoeklocaties ruimte aan ongeveer 250-300 woningen.

Het college heeft de onderstaande uitleggebieden aangemerkt als de meest haalbare zoeklocaties. De vermelde nummers corresponderen met de nummers in de visie ‘Wonen in het buitengebied’.
Cromvoirt: omgeving Achterstraat (in de raadsvisie aangeduid als zoekgebied 2). Helvoirt: Den Hoek ‘klein’; het oostelijk deel van het uitleggebied tussen straat Den Hoek en de nieuwbouwlocatie ‘Den Hoek (zoekgebied 10). En in Vught: Vught zuidoost (zoekgebied 9) en Wildpad (zoekgebied 6).

De vier uitleggebieden zijn gekozen op basis van een zorgvuldige afweging. Het college heeft de gevolgen van de gebiedsontwikkeling in de zoekgebieden beoordeeld aan de hand van criteria als mobiliteit en ontsluiting, de effecten op natuur en landschap, milieu en water en de mogelijkheden voor een goede ruimtelijke inpassing.

De woningbouw in de uit te werken gebieden is gericht op betaalbare en passende woningen, bij voorkeur voor de eigen inwoners (starters en doorstromers). Het doel is om Vughtse jongeren kansen te bieden en te voorkomen dat zij zich elders gaan vestigen. Daarnaast bevordert de nieuwbouw de doorstroming op de woningmarkt. Deze aantallen passen in de Regionale Woondeal Noordoost-Brabant.

Evalueren
In april 2024 wordt de voortgang per uitleggebied geëvalueerd met haalbaarheid en uitvoerbaarheid als uitgangspunten. Zo nodig kan het college tot een heroverweging komen en een vervolgbesluit nemen om andere zoekgebieden nog in deze bestuursperiode aan bod te laten komen.

Vanzelfsprekend gelden de formele regels voor een zorgvuldige ruimtelijke procedure onverkort in de vier ‘aangewezen’ gebieden. De plannen voor elk van de vier gebieden worden uitgewerkt in een omgevingsdialoog. Ook volgen er onderzoeken voor – onder andere – bodem, geluid, lucht, flora en fauna, mobiliteit en archeologie. Ten slotte moet de uitwerking voldoen aan diverse kaderstellende voorwaarden zoals energieneutraal en klimaat robuust bouwen, het realiseren van een natuurlijke overgang tussen de kernen en hun omgeving, en betaalbare, passende woningen voor starters en doorstromers.

Klik op de kaart hieronder voor een grotere versie.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …