Vughts college geeft voorrang aan nieuw verkeers- en vervoersplan

Inwoners kunnen meedoen aan transparant participatieproces

Het college van burgemeester en wethouders gaat aan de slag met een nieuw Verkeer- en Vervoersplan (VVP) voor Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Daarmee handelt het college in overeenstemming met de raadsmotie ‘verkeersonderzoek VVP’. Door het naar voren halen van een nieuw VVP krijgt de gemeente meer tijd, ruimte en mogelijkheden om te komen tot goede maatwerkoplossingen voor bestaande en toekomstige ontwikkelingen op verkeersgebied. Het nieuwe plan kent een breed, transparant participatieproces. Het begint niet aan de tekentafel, maar met een uitgebreide gespreksronde met inwoners en bedrijven. Zo wil het college komen tot een gedragen, duurzaam en toekomstbestendig verkeersplan.

De raadsmotie vraagt om maatwerkoplossingen, gekoppeld aan een goede participatie van de inwoners, bedrijven en belangengroepen. De raad wil maatwerkoplossingen voor het Vughtse wegennet om het verkeer optimaal te kunnen spreiden en naar de rijkswegen te leiden. Verder moet het sluipverkeer binnen de kernen tegen worden gegaan.

Het Vughtse college koppelt de gewenste aanpak aan het Verkeer- en Vervoerplan. Met een nieuw plan krijgt de gemeente de beschikking over nieuwe kaders waarbinnen de maatwerkoplossingen moeten passen. Een nieuw VVP gaat verder dan een actualisatie of bijstelling van het huidige plan. Toekomstige ontwikkelingen, zoals de N65 en het spoor, maar ook diverse locatieontwikkelingen in de wijken, vragen volgens het college om een heroverweging en benadering van verkeer en mobiliteit op strategisch niveau. Daarmee geeft het college prioriteit en gewicht aan het onderwerp met als doel te komen tot een optimale, duurzame en veilige verkeersafwikkeling op lange termijn.

Inwoners betrekken
Het college wil inwoners, bedrijven en belangengroepen nadrukkelijk betrekken in het proces voor een nieuw VVP. De wethouder Verkeer Toine van de Ven voert de gesprekken met de belanghebbenden. Waar het VVP de N65 of het spoor raakt neemt de wethouder Rijksinfra Guus van Woesik ook deel. Met het oog op de naderende herindeling wil het college – in overleg met het college van Haaren – ook inwoners van Helvoirt betrekken bij de gesprekken. Het participatietraject voor het nieuwe VVP ziet er als volgt uit: de vroegtijdige participatie start in het vierde kwartaal van 2020, de input die daaruit voortkomt wordt daarna verwerkt, waarna in het eerst half jaar van 2021 een concept visie wordt opgesteld en een verkeersonderzoek wordt opgesteld. In het derde kwartaal 2021 komt er een tussentijdse participatie over de opgestelde visie en uitkomsten van het verkeersonderzoek. Daarna wordt er een definitieve visie opgesteld, meteen gevolgd door het opstellen van een concept Beleid en Structuurplan. In het laatste kwartaal van 2021 kunnen de inwoners daarover weer meepraten. Aan de hand van de uitkomsten van die inspraak wordt dan in het eerste kwartaal van 2022 het definitieve Beleid en Structuurplan uitgewerkt. Verwacht wordt dat het nieuwe VVP dan in het derde kwartaal van 2022 formeel door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.

Kijk ook bij

Zwarte handel en zware straf: de precaire toestand in Kamp Vught

Voedsel achterhouden voor fuifjes van het personeel, sigaretten voor veel geld verkopen aan bewakers of …