Vughts college gaat plannen ‘De Braacken’ niet herzien

Op 3 maart stelden de oppositiepartijen CDA, D66, en SP het college vragen over de plannen voor de bebouwing van het terrein van De Braacken aan de Loyolalaan. De 3 partijen willen het plan, dat al in een vergevorderd stadium is, veranderen zodat er meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. Uit de antwoorden blijkt dat het college de vragen niet opportuun vindt omdat er al lang geleden door de raad besluiten zijn genomen die niet teruggedraaid kunnen worden en die bovendien gebaseerd zijn op het bestuursakkoord voor 2018-2020/21. Dat werd via een motie in de raadsvergadering van 6 juli 2018 door alle partijen in de raad, behalve de SP, ondersteund. Hieronder de vragen en de antwoorden.

Bent u het met D66, SP en CDA eens dat de plek van De Braacken een geschikte locatie is om gestapeld te bouwen?

Antwoord: Dit is een vraag die niet meer aan de orde is. De bestuurlijke besluitvorming voor ontwikkeling Loyolapark vond onder het vorige college plaats (d.d. 8 mei 2018). Er is toen besloten om in te stemmen met de financiële kaders voor de woningbouwontwikkeling en het maximaal aantal te bouwen woningen, te weten 35. De ontwikkelaar is ruimte gegeven om binnen de gestelde kaders een plan te ontwikkelen. De ontwikkelaar heeft in mei 2018 namens het college een brief ontvangen waarin de financiële kaders uiteen worden gezet. De ontwikkelaar heeft daarmee een recht verkregen waarvan niet zomaar afgeweken kan worden.

Bent u ervan op de hoogte dat de ontwikkelaar graag bereid was om andere woningen te bouwen dan villa’s?

Antwoord: Nee, hiervan zijn wij niet op de hoogte. Binnen de kaders meegegeven door het vorige college is de ontwikkelaar alle ruimte gegeven om een plan te ontwikkelen. Het voorliggende plan is hiervan het resultaat.

Bent u bereid om met de ontwikkelaar aan tafel te gaan om conform de breedgedragen wens voor meer goedkope, betaalbare en middeldure woningen het plan, al dan niet gedeeltelijk, aan te passen?

Antwoord: Deze vraag is niet meer aan de orde. Na bestuurlijke besluitvorming onder het vorige college is de bestemmingsplanprocedure opgestart. Vervolgens hebben wij op 24 september 2019 ingestemd met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar. In de samenwerkingsovereenkomst zijn nadere afspraken gemaakt over o.a. de inrichting van de locatie, het stedenbouwkundige ontwerp en de verkoopprijzen van de woningen en percelen. Wij zullen niet het initiatief nemen om met de ontwikkelaar aan tafel te gaan om het plan op deze punten aan te passen. Het college acht zich gebonden aan het coalitieakkoord, dat middels een motie door de meerderheid van de raad is gedragen.

De gemeenteraad mag pas helemaal aan het einde van de rit iets vinden van het plan als het bestemmingsplan vastgesteld wordt. Bent u bereid om de gemeenteraad voortaan eerder in het proces hierover het college te laten informeren?

Antwoord: In het coalitieakkoord is opgenomen dat er deze bestuursperiode op het Loyolapark (De Braacken) 35 koopwoningen in het dure segment worden gerealiseerd. Verder is het plan voor het Loyolapark opgenomen in het woningbouwprogramma 2019-2028, vastgesteld door de raad op 6 juni 2019. De raad krijgt de mogelijkheid om zich uit te spreken over het bestemmingsplan. Het is niet gebruikelijk om de raad over een dergelijke procedure vooraf te consulteren.

Kijk ook bij

Winterse Buitenbios bij Verkadefabriek

Na het succes van de eerste editie van Buitenbios im Schnee in 2022, nodigt de …