Yvonne Vos

Vughts college beantwoordt vragen over interview wethouder Vos

Vorig college stelde raad wél op de hoogte van ontwikkelingen rond N65

De fractie van Gemeentebelangen stelde schriftelijke vragen over uitspraken over de N65 van wethouder Yvonne Vos in een uitzending van NOVO3, tijdens een terugblik op de verkiezingen van 18 november 2020 en de daaropvolgende coalitie-onderhandelingen. Het college heeft vorige week geantwoord op de vragen, waaruit bleek dat Gemeentebelangen zich had geërgerd aan de beweringen van Vos dat de raad, en dus ook haar partij het CDA, vóór de verkiezingen niet op de hoogte was van de stand van zaken rond de N65.

De uitspraken van Vos moeten volgens het college gezien worden in haar rol als raadslid en onderhandelaar namens het CDA en ze sprak bij NOVO3 dus niet namens het college. Het college bevestigt dat al in het persbericht van 9 juli 2020 melding is gemaakt van het tekenen van de Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren en van het openstellen van de aanbesteding van de N65. Het college bevestigt ook dat in de raadsinformatiebrief van 15 december 2020 is aangekondigd dat de betaling van 21 miljoen aan de Provincie gedaan zou worden in overeenstemming met afspraken, zoals vastgelegd in de bestuursovereenkomst N65 en conform aankondigingen in de Planning en Control cycli.
Het college geeft ook aan dat Yvonne Vos, als CDA-raadslid, al tijdens de gezamenlijke commissievergadering van 29 oktober 2020 op de hoogte was van de start van de aanbestedingsprocedure, maar niet van de precieze status van die aanbesteding. Daarin zat de onduidelijkheid.

Raad niet op de hoogte?
Gemeentebelangen vroeg het college ook aan te geven welke informatie in de vorige periode aan de raad is onthouden over de N65 en het spoor, zoals Yvonne Vos in het gewraakte interview had gesteld. Het college antwoordt daarop: ‘Over de bijdrage ineens aan de N65 heeft het college de raad geïnformeerd in de Planning en Control cycli en in een mededeling van de wethouder over de bestuursovereenkomst. Die betaling ineens is opgenomen in de bestuursovereenkomst zelf waarnaar wordt verwezen in het persbericht van 8 juli 2020 en die is gepubliceerd in de Staatscourant van 8 oktober 2020. De start van de aanbesteding is gemeld aan de raad middels het persbericht van 8 juli 2020. De raad was daarmee op de hoogte van de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen.’

Ontbindingsmogelijkheid
Volgens de bestuursovereenkomst N65 (gepubliceerd in de Staatscourant van 8 oktober 2020) is het mogelijk wijziging en ontbinding van de bestuursovereenkomst te verzoeken. Volgens Gemeentebelangen was dit bij de raad bekend. Dit blijkt volgens GB onder meer uit de verwijzing daarnaar door Vos zelf in de debatten, toen ze nog fractievoorzitter van het CDA was. In het antwoord onderschrijft het college dat de raad hiervan inderdaad op de hoogte was of had kunnen zijn.

Raad eerder ‘meenemen’
Yvonne Vos stelde in het interview: “We moeten de gemeenteraad veel meer aan de voorkant betrekken en op de hoogte houden hoe trajecten lopen. Dat is de afgelopen jaren veel te weinig gebeurd bij de N65 en het spoor.” Gemeentebelangen wilde weten hoe het college deze opmerkingen van wethouder Vos beoordeelt? Het antwoord van het college luidt: ‘Het college heeft de raad altijd al zo tijdig mogelijk proberen te informeren over ontwikkelingen. Het bestuursakkoord geeft aan dat hier in de komende jaren wel een verdiepingsslag in gemaakt zal worden. Hierdoor zal de raad meer meegenomen worden in onze overwegingen, nog voordat daadwerkelijke beslissingen van de raad worden gevraagd.’

Kijk ook bij

De Avond4daagse Vught gaat door

“Een tweede jaar zonder Avond4daagse Vught is ondenkbaar. Vorig jaar hebben we het besluit moeten …